Prezident podepsal čtyři zákony, mj. novelu TZ a TŘ nebo zákona o ČNB

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý 1. června 2021 čtyři zákony.

Prvním je zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka bude mít ze zákona pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud mohla dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Rozšíří se také možnosti ČNB při obchodování na finančních trzích. Novela také přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Předloha ale bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit.


Druhým je zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Vládní předloha se původně týkala zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Sněmovna k novele přidala řadu doplňků.

Například zavádí trestný čin propagace národního socialismu a dalších podobných hnutí. Zavedena bude také stálá zbraňová amnestie a terapeutické programy pro rizikové řidiče. Sněmovna do předlohy vložila i některé procesní úpravy a také senátoři prosadili určité změny – rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti nebo zpřísnění trestu za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Vládní novela se týká i postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby.


Třetím je zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předloha mimo jiné zakáže opakované jmenování předsedů soudů a zavede povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů. Cílem změn je podle Ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů, které vychází z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO). Senát v novele prosadil zachování současného rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů. Novela bude účinná od příštího roku.


Posledním je zákon ze dne 25. května 2021 o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon), který má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Zákon upravuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Má i své odpůrce, kteří mu vyčítali, že zapleveluje právní řád.

Zdroj: hrad.cz; ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP