Jak se advokátní média zapojí do předsněmovního klání kandidátů?

Až do 7. června 2021 mohou advokátky a advokáti podávat návrhy svých kandidatur na funkce do představenstva ČAK, kontrolní rady a kárné a odvolací kárné komise. Ve volbách pak účastníci 8. sněmu ČAK 22. října 2021 vyberou nové obsazení těchto orgánů na následující čtyři roky.

Předložených kandidatur na funkce v orgánech s blížícím se červnovým datem utěšeně přibývá. A s nimi se i množí otázky, jak, kdy a kde se bude možné v advokátních médiích prezentovat. Je tedy na místě alespoň rámcově tyto dotazy zodpovědět. S upřesněním, že po schválení kandidátní listiny představenstvem ČAK budou všichni kandidáti osloveni e-maily s přesnými instrukcemi pro publikování prezentací, návrhů a názorů…

Bulletin advokacie – tradiční předsněmovní speciál s prezentací kandidátů

Již před lety vznikla tradice, že Bulletin advokacie s dostatečným časovým odstupem před konáním sněmu publikuje nejen organizační informace k účasti na sněmu, ale také přehled došlých legislativních návrhů, které budou sněmu předloženy, kandidátní listinu a osobní prezentace kandidujících (ať uskupení či jednotlivců), kteří kandidují do představenstva ČAK.

Ani letos tomu nebude jinak. Předsněmovním speciálem bude s ohledem na datum konání sněmu Bulletin advokacie č. 8-9/2021, který vyjde přibližně měsíc před sněmem, tedy po 20. září 2021. Všichni kandidující do představenstva budou včas obesláni e-maily s instrukcemi pro přípravu svých prezentací tak, aby na jejich tvorbu měli dostatek času – jeden celý měsíc. Redakce BA počítá se zasláním přesných instrukcí, např. co se kvality fotografií i délky příspěvků týká, tak, aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny kandidující a aby byla dodržena i odpovídající kvalita tisku časopisu.

Advokátní deník – do předvolebního klání se zapojí poprvé

Zpravodajský portál ČAK – Advokátní deník – vznikl v dubnu 2019, a proto se do předsněmovního advokátního klání letos zapojí poprvé. Již nyní je na něm (stejně jako na webu ČAK) umístěn banner s logem 8. sněmu ČAK a v rámci něho je připraven prostor pro několik předsněmovních rubrik. Zatím zde funguje první rubrika: Oficiální a organizační informace.

Další rubriky budou otevřeny pro předvolební příspěvky k 1. 7. 2021. Proč až v červenci? Aby AD skutečně všem kandidujícím – a to i těm, kteří se třeba rozhodnou kandidovat až těsně před ukončením lhůty k podávání kandidatur – umožnil objektivně stejnou možnost představit své návrhy, názory a prezentace advokátnímu stavu.

 

Které rubriky tedy ještě vzniknou?

  • Sněmovní legislativa – do této rubriky budou zařazeny k 1. 7. 2021 všechny již došlé legislativní návrhy, které by 8. sněm měl projednat, a průběžně budou zařazovány i další tak, jak budou přicházet; u návrhů bude vždy publikováno i jméno autora, u kolektivních návrhů název společně kandidujícího uskupení;
  • Kandidátní listina a prezentace kandidátů – v této rubrice bude k 1. 7. 2021 publikována kompletní kandidátní listina do orgánů ČAK a rovněž následně i prezentace společně kandidujících uskupení či osobní prezentace kandidátů tak, jak budou redakci AD postupně doručovány;
  • Sněmovní fórum – tato rubrika bude určena pro diskusní příspěvky s advokátní sněmovní tématikou. Příspěvky mohou zasílat jak společně kandidující uskupení, tak jednotlivě kandidující do všech orgánů ČAK, jakož i další autoři-advokáti, kteří budou chtít prezentovat své názory k sněmovní problematice. Je třeba upozornit, že příspěvky budou publikovány dle pořadí doručení do redakce a současně, že příspěvky musí splňovat všechna obecná kritéria pro publikování na AD, která jsou zveřejněna v Pokynech pro autory. Redakce nebude příspěvky nikterak stylisticky ani gramaticky upravovat.

E-mail s instrukcemi k zasílání prezentací a k publikování diskusních příspěvků v AD po 1. 7. 2021 bude rozeslán všem kandidujícím po schválení kandidátní listiny představenstvem ČAK v červnu 2021.

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: archiv ČAK

Go to TOP