NSS zrušil opatření MZd k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců

Nejvyšší správní soud zveřejnil dne 11. května svůj rozsudek sp. zn. 3 Ao 3/2021, kterým zrušil opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021 (původně účinné od 28. 3. 2021), protože toto opatření vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění. Nejvyšší správní soud je označil za nepřezkoumatelné.

 

Zrušené opatření – zjednodušeně řečeno – stanovilo některé povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pozitivně testovaných na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2: například, aby tuto skutečnost oznámili lékaři, opustili pracoviště a podrobili se konfirmačnímu vyšetření testem RT-PCR. Zároveň zaměstnavatelům a OSVČ ukládalo vést evidenci provedených testů.

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí přidržel nedávného rozsudku č. j. 8 Ao 1/2021–133 ze dne 14. 4. 2021 (tisková zpráva viz ZDE), v němž vyslovil nezákonnost předchozího obdobného opatření Ministerstva zdravotnictví a také konstatoval, že ministerstvo jej řádně neodůvodnilo v souladu s požadavky pandemického zákona.

V nynějším rozsudku soudci Ministerstvu zdravotnictví vytkli, že odůvodnění přezkoumávaného opatření (oproti opatření, které bylo předmětem řízení vedeného pod sp. zn. 8 Ao 1/2021) ještě více zestručnilo namísto toho, aby jej upřesnilo.

Podle soudu povinnost k vedení evidence provedených testů podle čl. II napadeného opatření nebyla v opatření odůvodněna vůbec, nebyl vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup NSS označil za „hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění“. Soud také kriticky poukázal na to, že ministerstvo vůbec neodůvodnilo, proč je opatření (ve srovnání s úpravou předchozí) rozšířeno i na OSVČ.

Předseda senátu JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D., k rozsudku uvedl: „Je politováníhodné, že Ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit.“

Účinnost rozsudku soud odložil o čtyři dny, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo čas případně vydat opatření nové, a to bez vad, které mu soud vytkl. Ministerstvo tak musí opatření především důkladněji odůvodnit, ale je povinno vyjádřit se například i k přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, jak vyžaduje tzv. pandemický zákon (zák. č. 94/2021 Sb.).

Rozsudek třetího senátu NSS vydaný pod sp. zn. 3 Ao 3/2021 naleznete ZDE.

 

Zdroj: NSS
Foto: canva.com

Go to TOP