Senát schválil novelu občanského zákoníku a dalších předpisů

Ve středu 28. dubna 2021 se uskutečnila 10. schůze Senátu, na jejímž pořadu bylo 27 bodů jednání, mezi nimi i projednávání zásadních legislativních návrhů. Advokátní deník přináší výčet těch nejdůležitějších:

 

Novela občanského zákoníku omezí vymáhání dluhů u dětí

Vymáhání případného peněžitého dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Nová pravidla pro dětské dluhy se budou vztahovat na lidi do 21 let věku.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely až na dvě výjimky hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.

Novela bude účinná od července a chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Příslušnou novelu, kterou se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních nyní také dostane k posouzení prezident.

 

Novela zákona o ČNB se vrací sněmovně

Senát přijal pozměňovací návrh k vládní novele zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, podle něhož by podmínky bank při poskytování hypoték mohly být volnější. Banky by také mohly poskytovat vyšší podíl hypoték, které překračují parametry stanovené Českou národní bankou. Nyní dostane návrh opět k posouzení sněmovna. Senátoři kromě toho chtějí vypustit z předlohy ustanovení, které by ČNB umožnilo k plnění jejích úkolů založit třeba dceřinou společnosti nebo v takové korporaci nabýt účast. Senát chce také zdůraznit zákaz měnového financování státu, tedy možnosti ČNB financovat výlohy státu.

Novela zákona o ČNB přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Banky a další poskytovatelé úvěrů je budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Dosud může ČNB dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika.

 

Příspěvek v karanténě nebo izolaci kvůli covidu-19 je prodloužený do konce června 

Prodloužení vyplácení tohoto bonusu předpokládá vládní novela zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, kterou 28. dubna 2021 schválil většinou hlasů Senát. Lidé, kteří se ocitnou v nařízené karanténě nebo izolaci, budou až do konce června dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně.

Příspěvek zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel. Náklady si odečítá ze sociálních odvodů. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Netýká se jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

 

Na krizové ošetřovné získá nárok širší okruh lidí

Ošetřovné kvůli epidemii koronaviru budou moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se o děti kvůli zavření škol starají. Senát to dnes schválil beze změn tak, jak mu to doporučily jeho výbory. Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by podle tvůrců poslanecké předlohy posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením. Novelu zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nyní dostane k podpisu prezident.

 

Senát schválil legislativu k posílení kontroly nad fondem dopravy

Poslanecká novela zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kterou dne 28. dubna přijal Senát, má pomoci posílit kontrolu nad řízením fondu. Dosavadní znění zákona podle poslanců nespecifikuje formu, jakou má dozorčí rada na činnost a hospodaření SFDI dohlížet.  Navrhovaná právní úprava doplňuje možnost členů dozorčí rady účastnit se jednání výboru, které je klíčem k porozumění aktivitám a činnosti fondu a tedy k tomu, aby dozorčí rada jmenovaná Poslaneckou sněmovnou mohla řádně vykonávat svou kontrolní funkci. Schválená změna má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku.


Počet pokusů o získání řidičského průkazu bude omezený

Žáci autoškol už nebudou mít neomezený počet pokusů opakování zkoušek k získání řidičského oprávnění, podle novely ji bude moci opakovat ještě dvakrát. Neúspěšným uchazečům o průkaz bude v krajním případě hrozit i nutnost opětovného absolvování celé výuky a výcviku v autoškole. Předpokládá to poslanecká novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterou dne 28. dubna schválil Senát. Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má podle předkladatelů zamezit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zabránit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky.

Zdroj: ČTK
Foto: archiv Senátu PČR 

Go to TOP