Podmínky pro podávání stížností k ESLP se brzy změní

Jako poslední ze 47 smluvních států završila dne 21. dubna 2021 Itálie proces ratifikace Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. V důsledku předložení dosud chybějících ratifikačních listin nabude protokol účinnosti dne 1. srpna 2021. S půlročním odstupem od tohoto data se dosavadní šestiměsíční lhůta pro podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva zkrátí na čtyři měsíce.

 

S okamžitou platností bude posílena pravomoc ESLP odmítnout stížnost, pokud její autor neutrpěl namítaným porušením svých lidských práv a základních svobod závažnou újmu.

Vedle toho protokol doplňuje preambuli Úmluvy o zásady, jimiž se řídí dohled nad dodržováním závazků podle Úmluvy a jejích protokolů a které si našly své pevné místo v rozhodovací praxi štrasburského soudu: zásadu subsidiarity a zásadu prostoru pro uvážení, který státy mají při plnění své povinnosti zajistit užívání lidských práv a základních svobod.

Dále protokol ruší právo účastníků řízení bránit tomu, aby senát Evropského soudu pro lidská práva rozhodl o předání projednávané stížnosti velkému senátu, což mohlo vést k oddálení rozhodnutí o některých zásadních právních otázkách, včetně odstranění rozporů s dříve vydanými rozsudky.

O vypracování protokolu rozhodly smluvní státy na konferenci v Brightonu konané v dubnu 2012 s cílem posílit zásadu subsidiarity při provádění a kontrole dodržování Úmluvy a zlepšit kvalitu judikatury ESLP. Byl jedním z řady opatření, jimiž státy usměrňovaly reformu systému Úmluvy tak, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá udržitelnost.

Česká republika protokol ratifikovala dne 15. března 2015. Do nabytí účinnosti bude ještě vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv. Předtím se lze seznámit s jeho překladem spolu s předkládací zprávou pro Parlament, která komentuje jednotlivá ustanovení, stejně jako s úplným zněním změněných ustanovení.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: curia.europa.eu

 

Go to TOP