Právnická fakulta UP Olomouc zve na dubnové a květnové webináře

I na jarní měsíce připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro advokáty řadu zajímavých odborných webinářů. Mezi jinými například Vybrané aspekty podílového spoluvlastnictví v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu, Nařízení Brusel Ibis – mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech či Aktuální problémy náhrady škody. Posledně jmenovaná vzdělávací akce se koná již v dubnu, je tedy nejvyšší čas se přihlásit.

 

Aktuální problémy náhrady škody 

Termín: 23. dubna 2021 od 9:00 do 13:00 hodin

Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Obsah webináře: Webinář se zaměří na porušení zákona, smluvní odpovědnost, provozní odpovědnost, příčinnou souvislost, marně vynaložené náklady, náhradu nemajetkové újmy, odškodnění sekundárních obětí, odpovědnost za pomocníka.

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 20. dubna 2021

 

Rozhodčí řízení a mediace  

Termín: 14. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Lektor: JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA, odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, rozhodce RS HKAK v Praze, rozhodce při VIAC Rakousko

Obsah webináře: Právní úprava rozhodčího řízení * stálé rozhodčí soudy, rozhodčí řízení ad hoc * výhody rozhodčího řízení * principy a základní zásady rozhodčího řízení * rozhodčí smlouvy a rozhodčí doložka * postavení rozhodce a rozhodnutí sporu * rozhodčí nález, právní účinky a přezkoumatelnost rozhodčího nálezu * rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě * základy mediace * průběh mediace.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. května 2021

 

Nařízení Brusel Ibis – mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech  

Termín: 18. května 2021 od 9:00 do 12:30 hodin

Lektor: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva UP, člen European Association of Private International Law

Obsah webináře: Mezinárodní pravomoc soudů – rozdílnost perspektivy tuzemského soudu a právního zástupce stran * nařízení EU č. 1215/2012 – základní definice (judikatura SDEU) a aplikační rozsah; vztah k jiným EU nařízením a české právní úpravě (ZMPS a OSŘ) * základní a alternativní příslušnost * příslušnost ve sporech se slabší stranou (zejména spotřebitelské a pracovní spory) * výlučná příslušnost * prorogace – dohoda o příslušnosti * litispendence * uznání a výkon cizích rozhodnutí – předpoklady * uznání a výkon cizích rozhodnutí – překážky uznání

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 13. května 2021

 

Vybrané aspekty podílového spoluvlastnictví v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu  

Termín: 21. května 2021 od 9:00 do 13:00 hodin

Lektor: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP; vědecký pracovník oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR; člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Obsah webináře: Pravidla pro správu společné věci * užívání společné věci spoluvlastníky včetně problematiky nadužívání věci některým ze spoluvlastníků * zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozhodnutím soudu komu se věc přikazuje * omezení možnosti zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem * reálné rozdělení věci včetně nemožnosti takového rozdělení * náhrada za přikázaný spoluvlastnický podíl * procesní aspekty řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 18. května 2021

 

Všechny výše uvedené akce se konají online (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán všem přihlášeným jeden den před konáním webináře na jejich e-mailovou adresu).

Po skončení webináře bude po dobu 5 dnů všem přihlášeným zpřístupněn záznam.

Přihlašování na webináře je možné přímo na webových stránkách Právnické fakulty UP v Olomouci v záložce Veřejnost/Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP