ČAK připravila na duben pro advokáty čtyři webináře s atraktivními tématy

Exekuce stále novelizované, Kyberbezpečnost pro advokáty, Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek nebo Velká novela zákona o

Exekuce stále novelizované, Kyberbezpečnost pro advokáty, Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek nebo Velká novela zákona o obchodních korporacích – to je výběr ze čtyřlístku aprílových online seminářů ČAK, které stále ještě mají pro advokáty volná místa.

První ze čtyř seminářů se bude týkat tématu BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, novela zákona č. 163/2020 Sb.
Termín: čtvrtek 8. dubna 2021 od 09,00 do 16,00 hodin

Seminář povede JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR, která pohovoří o základní právní úpravě, ale také se podělí o zkušenosti ze své praxe a představí judikaturu NS. Ta se bude týkat dovolání ve věcech sporů nájemních, o vyklizení bytu, popř. bytového domu, dále ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků včetně úhrad a nároků za omezení vlastnického práva v důsledku nečinnosti státu při deregulaci nájemného, vyklizení nebytových prostor a dalších témat.

I druhé téma je nadmíru aktuální – EXEKUCE STÁLE NOVELIZOVANÉ
Termín: čtvrtek 15. dubna 2021 od 09,00 do 16,00 hodin

Seminář povede JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, a její přednáška bude zaměřena na aktuální problémy praxe spojené s aplikací novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva zejména ve vztahu k manželskému majetkovému právu. Seminář se vzhledem k výrazným novelizacím zaměří i na styčné body exekučního a insolvenčního řízení. Podrobně budou probrány nejfrekventovanější problémy, se kterými se setkávají odvolací soudy v oblasti exekucí. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR v oblasti exekučního řízení.

Také třetí seminář získává po přesunu mnoha činností do virtuálního prostoru na důležitosti a určitě je vědět co nejvíce o  KYBERBEZPEČNOSTI PRO ADVOKÁTY
Termín: úterý 20. dubna 2021 od 9,00 do 16,00 hodin

Lektory semináře jsou advokát JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., který se specializuje na právo informačních a nových technologií a duševního vlastnictví, především na problematiku software, cloudových služeb a e-commerce, kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí na internetu, a Daniel Hejda, bezpečnostní konzultant a etický hacker, který působí v pozici etického hackera a penetračního testera, poradce, školitele a konzultanta pro oblast kybernetické bezpečnosti. Testuje bezpečnost soukromých společností a orgánů veřejné moci, pomáhá budovat řešení pro bezpečnostní dohled a plánování.

První část semináře se bude zabývat účinnou právní úpravou, která dopadá na problematiku informační a kybernetické bezpečnosti (zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, zvláštní právní předpisy upravující problematiku v dalších oblastech – advokátní služby, zdravotní služby, bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, státní správa a činnost samosprávy, telekomunikace) a právní povinnosti povinných osob včetně odpovědnosti statutárních orgánů a faktických vedoucích za naplňování těchto povinností, orgány státní správy v oblasti bezpečnosti informací a vztahy s nimi.
Ve druhé, prakticky orientované části semináře bude řešena specificky problematika informační a kybernetické bezpečnosti při výkonu advokátní praxe, zejména rizika elektronického právního jednání, identifikace klienta a poskytování advokátních služeb on-line prostředky, zabezpečení informací a zachování advokátního tajemství v kyberprostoru, plnění povinností advokátů při předcházení informačním a kyberbezpečnostním rizikům, bezpečnostní incidenty – jejich projevy, způsoby, jak jim předcházet apod.

Posledním dubnovým seminářem je VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – změny v obecné části společné pro všechny obchodní korporace
Termín: čtvrtek 22. dubna 2021 od 9,00 do 16,00 hodin

Lektorem semináře je JUDr. Petr Čech, LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol. Na programu semináře jsou témata vkladové a doplatkové povinnosti, věcných práv k podílům, dělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, záloh na podíl na zisku, vypořádacího podílu, ale na řadu přijdou také střet zájmů při zastupování společnosti, problematika samokontraktace – vznik a zánik funkce člena voleného orgánu, smlouvy o výkonu funkce, odměňování, nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění a mnoha dalších témat, která souvisejí se změnami, jež přinesla novela ZOK.

Přihlásit na semináře je možné tradičně přes internetové stránky ČAK v sekci VZDĚLÁVACÍ AKCE pro advokáty.

Zdroj: ČAK
Foto: www.canva.com

Go to TOP