Soudce zpravodaj David Uhlíř k nálezu o náhradách za nahlížení do spisu

Komentováno pro AD

 Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3906/17 je možné – s ohledem na okolnosti případu a průběh trestního řízení – považovat úkon nahlížení do spisu za samostatný úkon právní služby, za který náleží náhrada. Advokáti, kteří se v praxi poměrně často setkávají s odmítnutím soudů uznat oprávněnost nároku na náhradu, tento nález zveřejněný 9. března 2021, přirozeně velmi vítají, neboť věří, že ukončí období přetrvávají nejistoty, s jakou soudy zmíněný úkon posuzovaly. 

O nálezu Advokátní deník informoval již v den jeho zveřejnění, následně jsme o vyjádření požádali soudce zpravodaje JUDr. Davida Uhlíře, který exkluzivně sdělil Advokátnímu deníku, že Ústavní soud v tomto nálezu považoval za potřebné připomenout, že výčet úkonů uvedený v § 11 odst. 1 a 2 advokátního tarifu není úplný. I další právní služba poskytnutá advokátem, která není výslovně uvedena v prvních dvou odstavcích § 11 advokátního tarifu, může být hodnocena jako úkon právní služby. Je na obecném soudu, aby při rozhodování o mimosmluvní odměně – ať už se jedná o spor mezi advokátem a klientem, o náhradu nákladů obhajoby, nebo jiný nárok – zvážil, zda jde skutečně o úkon právní služby, který má být odměněn podle § 11 odst. 3, a zda byl tento úkon účelný.“

 „Smyslem rozhodnutí Ústavního soudu však není výklad advokátního tarifu, jen připomenutí obecným soudům, že při svém rozhodování mají vycházet ze všech relevantních ustanovení advokátního tarifu.“

Podle vyjádření České advokátní komory, jejíž stanovisko je obsaženo v samotném textu nálezu, je praxe soudů, při níž odmítají uznat oprávněnost nároku na náhradu toho, co žalobce vynaložil jako náklad za poskytovanou obhajobu v trestním řízení, poměrně častá. Ústavní stížnost, která se týkala právě tohoto úkonu, nebyla první, proto se nabízelo přijetí „systémového“ řešení. Shodou okolností se obdobných stížností sešlo více, další rozhodnutí Ústavního soudu se budou řídit tímto nálezem, avšak s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každé věci,“ přiblížil zásadní význam nálezu JUDr. David Uhlíř.

Vedle nahlížení do spisu v současné době stále existují i další úkony, které jsou soudy posuzovány rozdílně. Řešili jsme obdobný problém týkající se porady s klientem ve vazbě,“ konkretizoval jeden z  nich JUDr. David Uhlíř. „Rád bych ale řekl, že velmi podstatné zlepšení postavení osob požadujících náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím – jako tomu bylo v tomto případě – představuje ustanovení § 2952 věta druhá občanského zákoníku, podle kterého je škodou i vznik dluhu. V minulosti musel poškozený ve vztahu ke státu prokazovat, že náklady na právní službu již uhradil, v současné době mu stačí prokázat existenci nezaplaceného, ovšem oprávněně a korektně vystaveného, účtu,“ řekl JUDr. Uhlíř závěrem.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP