Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský: Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 600 stran, 1 250 Kč.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění je součástí našeho právního řádu více než dvacet let, a tak je dle mého přesvědčení chvályhodné, že od účinnosti právní úpravy, která se datuje k 1. dubnu 1997, vychází první komplexní komentář. Význam komentáře je zásadní, jelikož zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, je předpisem, který zasahuje významnou měrou do právních vztahů všech subjektů práva, které jsou účastny na poskytování zdravotní péče nejenom v České republice (§ 14 a násl. zákona).

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“) má více než šedesát novelizací a celá řada jeho ustanovení prošla i přezkumem ze strany Ústavního soudu a aplikační praxí Nejvyššího správního soudu či soudů obecných. Výklad jednotlivých zákonných ustanovení není vždy jednoduchý, na což je čtenář ze strany autorů komentáře s odkazem na konkrétní aplikační praxi rovněž upozorňován. Autoři dávají čtenářům v komentáři možnost seznámit se s již bohatou rozhodovací praxí i literaturou, a to i přímo nesouvisející se zákonem či problematikou zdravotního práva (např. z nájemního práva), která však umožňuje další analogické kreativní úvahy o aplikaci a výkladu zmíněného právního předpisu.

Do zákona zasáhla téměř každá vláda a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Kromě dalších dílčích změn k jeho úplnému zrušení a nahrazení jinou úpravou nedojde, jelikož k tomu není jakákoliv politická vůle. V komentáři je obsažena i poslední novela zákona, učiněná zákonem č. 205/2020 Sb. s účinností od 27. 4. 2020.

Jsem přesvědčen, že předložený komentář bude jistě dobrým pomocníkem a rádcem mnoha zákonodárců, soudů, advokátů či jiných odborníků v oboru zdravotnického práva. Jedná se o dílo velice homogenní, ač bylo psáno několika autory. Stejně tak je nutné ocenit srozumitelnost a čtivost díla, komentované znění zákona je tak dle mého názoru přístupné studentům i veškeré laické veřejnosti, tedy i pa­cientům či jejich zákonným zástupcům, opatrovníkům či zmocněncům, kteří budou chtít či budou nuceni se se zákonem seznámit podrobněji v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Výklad zákona řeší mnohé problémy, které zdravotní praxe přináší. Dílo je vyvážené a každý z autorů se věnuje obsáhle problémům, které odpovídají jednotlivým částem a paragrafům zákonné úpravy.

Autoři vycházejí ze systematiky zákona, který „balancuje na pomezí veřejnoprávní a soukromoprávní regulace“, a snaží se v komentovaném znění najít vždy ústavně konformní závěr, který právně zohledňuje soukromoprávní zájmy pacientů (autonomie vůle pa­cienta) a poskytovatelů zdravotní péče, stejně jako veřejnoprávní pozici státu a veřejných zdravotních pojišťoven (finanční náročnost výkonů). Z tohoto důvodu se s výkladem zákona potýkají veškeré soudy, tedy od soudů nalézacích v civilním řízení až po soudy specializující se na agendu správní.

Přínosem komentáře je i důraz na provázanost zákona s další právní úpravou, tj. zejména s ustanoveními Listiny, mezinárodních smluv, občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách, či s podzákonnou právní úpravou.

Přínosné jsou i poznatky z praxe, které vycházejí ze zkušeností a znalostí jednotlivých autorů, a tak se komentář může stát i dobrým základem pro jednání čtenářů při řešení konkrétních problémů vycházejících z praxe při užití uvedeného zákona.

V neposlední řadě kladně hodnotím i velký důraz na smluvní soukromoprávní povahu vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče a na bohatý výklad ustanovení, která se věnují kontraktační praxi mezi veřejnými pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, jež v mnoha aspektech není právní úpravou přímo upravena.

Závěrem jsem rád, že se mně uvedená publikace dostala do rukou. Sám mohu jen doporučit uvedený komentář k pořízení a přečtení; odborná obec na zdravotnické právo jistě komentář má.

 

JUDr. ZDENĚK GRUS, advokát, ohlášený společník insolvenčního správce GRM Insolvence, v. o. s., a odborný asistent Fakulty zdravotních studii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Go to TOP