Anna Chamráthová Richterová: Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 145 stran, 266 Kč.

V nakladatelství Wolters Kluwer vyšla e-kniha JUDr. Anny Richterové, Ph.D., zpracovávající oblast působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení.

Vzhledem k aktuálnosti a složitosti problematiky překryvu těchto působností by publikace neměla ujít pozornosti odborné veřejnosti. Publikace zpracovává tematiku velmi zajímavou a přínosnou nejen pro právní teorii, ale i praxi.

Jak je z titulu zřejmé, v České republice existují dva orgány veřejné moci, kterým byla svěřena rozsáhlá působnost vůči místům, kde se nachází či případně mohou nacházet osoby nějakým způsobem omezené na své svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku své závislosti na poskytované péči. Jedná se o veřejného ochránce práv a státní zastupitelství. Již ze znění zákona, který vymezuje jednotlivé působnosti, je zřejmé, že existuje překryv působnosti obou těchto orgánů. Autorka si tak položila otázku týkající se rozsahu tohoto překryvu a snaží se odpovědět na to, zda je tento překryv smysluplný a žádoucí.

Publikace se danému tématu věnuje z pohledu nejenom teoretického, ale i z pohledu praktického přínosu daného překryvu. Autorka vymezuje obecnou působnost státního zastupitelství a veřejného ochránce práv v oblasti kontroly detenčních zařízení, dále podrobně zpracovává průběh, účel a zaměření jednotlivých kontrol vykonávaných výše zmíněnými orgány. Provádí velmi podrobný rozbor srovnání těchto kon­trol a toto srovnání vyhodnocuje a navrhuje i možná řešení de lege ferenda.

Za povšimnutí stojí právě to, jak se autorka vypořádala s řešením hlavní otázky, a to, zda je nezbytné ponechat oběma těmto orgánům souběžnou překrývající se působnost.

Vydání této publikace velmi vítám a vřele ji doporučuji k přečtení všem, kteří se věnují dané problematice.

 

JUDr. ALENA KLIKOVÁ, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP