Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michal Košnar, Vladimír Horna: Zákoník práce. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 848 str., 1950 Kč

 

Publikace je již 6. vydáním komentáře k zákoníku práce zpracovaným dle právního stavu k 1. 1. 2021. Aktualizovaný komentář zahrnuje výklad ustanovení novelizovaných tzv. velkou novelou zákoníku práce (zákon č. 258/2020 Sb.) s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Oproti 5. vydání došlo k určité obměně autorského kolektivu. Mezi novými autory jsou další zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří se podíleli na přípravě velké novely, a jsou tak osobami nejpovolanějšími pro její výklad (minimálně do doby, než bude k dispozici odpovídající judikatura). Mezi dalšími autory jsou renomovaní odborníci v oblasti pracovního práva z řad akademických pracovníků, advokátů a zaměstnanců státní správy za garance předsedy senátu Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Jiřího Doležílka. Samotné složení autorského kolektivu zaručuje kvalitní zpracování.

Publikace je strukturována klasickým stylem komentářů, za jednotlivá ustanovení zákona je přidán výklad následovaný přehledem vybrané judikatury a souvisejících ustanovení českého právního řádu a případně též práva Evropské unie či mezinárodních úmluv. Seznam souvisejících citovaných předpisů je uveden v úvodu komentáře, což v kombinaci s věcným rejstříkem usnadňuje práci s textem a umožňuje rychlou orientaci a vyhledávání i pro uživatele, kteří se zákoníkem práce na denní bázi nepracují.

Jako zejména přínosné oceňuji začlenění praktických příkladů k řadě komentovaných ustanovení. Příklady jsou vhodně zvolené bez zbytečných komplikací a velmi přehledným způsobem ilustrují podstatu daného tématu. V tomto ohledu lze zejména vyzdvihnout podrobné a srozumitelné vypracování částí týkajících se klíčových oblastí upravených velkou novelou, tedy oblasti dovolené, vysílání zaměstnanců a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které umožňují čtenáři snadné seznámení s novelizovanou právní úpravou.

Přehledně zpracované jsou i ostatní kapitoly, zmiňuji zejména kapitolu týkající se rozvázání pracovního poměru, která je v praxi často vyhledávaným tématem. Zpracování nejenže přehledně vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými způsoby rozvázání pracovního poměru a výpovědními důvody, ale je doplněno také bohatou judikaturou, která je v této oblasti obzvlášť významná. Obdobně platí i pro ostatní ustanovení včetně těch dotčených velkou novelou, jako je oblast doručování pracovněprávních dokumentů a odškodňování pracovních úrazů, které vysvětlují novinky zavedené novelou a jsou taktéž doplněny obsáhlým přehledem judikatury.

Vedle zákoníku práce obsahuje publikace komentář k nařízení vlády. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Tento právní předpis je součástí každodenní personalistické praxe, jeho textace není přitom vždy na první pohled zcela srozumitelná. Komentář v této části usnadňuje orientaci v předpisu zvýrazněním důležitých pasáží a řadou praktických poznámek k jednotlivým případům překážek v práci.

Lze uzavřít, že komentář klade způsobem svého zpracování důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost. Domnívám se, že dobře poslouží nejen právníkům, ale i personalistům, manažerům či zaměstnancům kontrolních orgánů bez právnického vzdělání.

Publikace však současně obsahuje obsáhlý přehled judikatury a podrobné odkazy na související úpravu práva EU a mezinárodních úmluv, což určitě ocení studenti právnických fakult či zájemci o hlubší studium pracovního práva.

 

JUDr. Tereza Erényi, LL.M., autorka působí jako advokátka v Ostravě

 

Go to TOP