Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv: Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 440 stran, 897 Kč.

 

Nakladatelství Wolters Kluwer v prosinci 2020 vydalo praktický komentář k zákonu o ochranných známkách, jehož autorem je kolektiv zkušených advokátů a zaměstnanců Úřadu průmyslového vlastnictví. Komentář je první publikací tohoto druhu, která vychází z právního stavu po poslední velké novele zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, účinné od 1. ledna 2019 a zapracovávající do tuzemské známkoprávní úpravy harmonizační směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436.

Komentář je skutečně praktický nejen ve svém názvu, ale i svým obsahem, a mohu jej vřele doporučit odborné veřejnosti, zejména kolegům advokátům, firemním právníkům a dalším, kteří s ochrannými známkami přicházejí do styku pouze příležitostně. Každý, kdo si např. zamýšlí registrovat ochrannou známku, chce podat námitky proti přihlášce ochranné známky někoho jiného, zasáhnout proti porušování své ochranné známky či se bránit proti jejímu zdruhovění, v komentáři nalezne na jednom místě všechny podstatné aspekty, které by jinak musel zjišťovat časově náročným studiem soudní a správní judikatury.

Co tento komentář odlišuje od předchozích publikací na dané téma, je i důraz, jaký jeho autoři kladou na výklad komentovaných ustanovení ve světle bohaté evropské a tuzemské judikatury, která v oblasti harmonizovaného známkového práva hraje významnou roli.

Struktura komentáře se drží paragrafovaného znění a je přehledně členěna na jednotlivé, římskými čísly oddělené kapitoly, umožňující čtenáři intuitivní orientaci v textu i bez nahlížení do obsahu. Kniha se neomezuje jen na podrobnou analýzu jednotlivých paragrafovaných ustanovení zákona, ale poskytuje čtenáři komplexní výklad jednotlivých známkových právních institutů zasazený do kontextu celé právní úpravy. Tento ucelený výklad nalezneme zpravidla v úvodní kapitole. Na konci publikace nechybí ani užitečný rejstřík citovaných soudních a správních rozhodnutí.

S ohledem na vysokou odbornou úroveň zpracování celého komentáře, která prokazuje hluboké teoretické, ale zejména praktické zkušenosti všech spoluautorů, je obtížné vyzdvihnout nějakou konkrétní část. Musím zejména pochválit zpracování námitkových důvodů založených na pravděpodobnosti záměny a ochranné známce s dobrým jménem, kapitolu upravující práva z ochranné známky, výklad omezení účinků ochranné známky a vyčerpání práva. Nelze opomenout ani velmi podrobné a praktické zpracování postupu v jednotlivých sporných řízeních, včetně poslední, velkou novelou zavedené možnosti požádat v rámci sporných správních a soudních řízení vlastníka ochranné známky o prokázání užívání starší ochranné známky, na nichž je příslušný návrh založen, a podrobný komentář ke kolektivním ochranným známkám, jakož i novelou nově zavedeným certifikačním ochranným známkám. Autoři rovněž neopomíjejí ani v praxi sporné otázky známkoprávní úpravy. Jako příklad lze uvést aplikaci kompenzačního principu v případě nízkého stupně podobnosti označení a vysoké podobnosti výrobků.

Vedoucí autorského kolektivu v předmluvě uvádí, že to, zda se komentář povedl, musí posoudit čtenáři. Já osobně komentář za velmi povedený považuji a určitě jej budu používat ve své praxi a věřím, že se stane užitečnou a praktickou pomůckou pro všechny, kteří se známkovému právu pravidelně či jen příležitostně věnují.

 

Mgr. KAREL ŠINDELKA, advokát specializující se na právo duševního vlastnictví

Go to TOP