Vyšší podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2021

Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1.až 3.  čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro rok 2021 je to průměrná mzda za toto období v roce 2020. Byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb. ze dne 17. 12. 2020 a jde o částku 34 611 Kč. Jak se promítá do pracovněprávních předpisů?

Ladislav Jouza

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy

Průměrná mzda pro rok 2021 se uplatňuje  podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v oblasti náhrady nemajetkové újmy v důsledku  smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podle nového § 271 i)  pozůstalým – manželovi, partnerovi, dítěti  a rodičům zemřelého zaměstnance bude příslušet jednorázová náhrada. Jde o nový druh náhrady.

Výše náhrady jednorázové újmy pozůstalých se odvozuje nikoliv od pevné částky, ale od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, který je v tomto případě stanoven na její dvacetinásobek, tedy na částku 692 220 Kč. U rodičů zemřelého, kdy je náhrada poskytována oběma rodičům, přísluší každému rodiči polovina stanovené částky. Jedná se o částku minimální. Může být poskytnuta částka vyšší, a to u všech pozůstalých.

Náhrada škody na zřízení pomníku nebo desky již není od 1. ledna 2021 stanovena pevnou částkou, ale je odvozena  od jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne právo na tuto náhradu škody. Jedná se o částku 51 916 Kč. . Částka jedenapůlnásobku průměrné mzdy je částka nejnižší, která musí  být poskytnuta. Zaměstnavateli nic nebrání tomu, aby poskytl částku vyšší, avšak  její výše nesmí převýšit náhradu skutečných nákladů.


Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží podle § 43 odst. 1. z. o. z. uchazeči o zaměstnání do 50 let věku po dobu 5 měsíců, nad 50  do 55 let věku 8 měsíců a nad 55  let věku 11 měsíců. Uchazeči o zaměstnání, který splňuje požadované zákonné podmínky, přísluší v prvních dvou  měsících podpora ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce  podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti  činí 0,58 průměrné mzdy v NH a při rekvalifikaci 0,65 násobek průměrné mzdy v NH ( § 50 odst.6 z.o.z). V roce 2021 může tedy být maximální podpora v nezaměstnanosti 20 075 Kč (34 611 x 0,58 ).  Do 1. ledna 2021 byla maximální podpora v částce 19 389 Kč.  Při rekvalifikaci  je maximální poskytovaná částka 22 498 Kč (34 611 x 0,65). Dříve to byla částka 21 729  Kč.


Podpora bez prokázaného příjmu                      

Z průměrné mzdy zjištěné v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku se vychází i v případech, kdy zaměstnanec nemůže pro  účely podpory v nezaměstnanosti prokázat svůj příjem. Za první dva měsíce podpůrčí doby to je ve výši 0,15 násobku, další dva měsíce ve výši 0,12 násobku a  za zbývající měsíce podpůrčí  doby (maximálně do 11 měsíců), ve výši 0,11 násobku průměrné mzdy v NH. Vyjdeme-li z průměrné mzdy  pro rok 2021 v částce 34 611 Kč, pak je u  těchto zaměstnanců podpora v nezaměstnanosti za první dva měsíce 5 192 Kč (dříve 5 014 Kč),  za další dva měsíce 4 153 Kč (dříve 4 011 Kč), a za zbývající měsíce 3 807 Kč (dříve 3 677  Kč). V případě, že fyzická osoba dodatečně doloží potvrzení o svých  příjmech, úřad práce podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci doplatí, pokud nárok na ni bude vyšší než poskytovaná částka.

Podpora při rekvalifikaci se v uvedených případech stanoví uchazeči ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v NH. Jedná se o částku 4 845 Kč (dříve 4 680 Kč).

 

Příspěvek pro zdravotně postižené

Zákon o zaměstnanosti umožňuje hmotně stimulovat zaměstnavatele vytvářejícího nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (ZP). Ustanovení § 75 tohoto zákona obsahuje podmínky pro uzavření dohody o vytvoření pracovního místa pro osoby se ZP a maximální výši příspěvku na jeho vytvoření. Může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Průměrná mzda za uvedené období je 34 611 Kč, takže příspěvek v roce 2021 může být maximálně 276 888 Kč (dříve 267 432 Kč), případně 415 332 Kč (dříve 401 148 Kč). Vyšší příspěvky jsou v případě, kdy zaměstnavatel zřídí více pracovních míst pro tyto osoby a sjedná dohodu s úřadem práce. Zřídí-li 10 a více pracovních míst je to desetinásobek uvedené průměrné mzdy.


Příspěvek  na  zřízení  volných pracovních míst

Maximální výše příspěvku na zřízení volných pracovních míst se stanoví v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese a na počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst (§ 113 odst. 3 z. o. z.). Výše příspěvku zaměstnavateli na zřízení jednoho  společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v NH. Průměrná míra nezaměstnanosti je v současnosti v ČR 3, 5 %.

Příklad: V okrese je průměrná míra nezaměstnanosti 2, 5 % a zaměstnavatel zřídil nové volné pracovní místo. Příspěvek od úřadu práce může být v maximální výši 138 444 Kč (dříve 133 716 Kč).  

Při zřízení více než 10 pracovních míst může být tento příspěvek až ve výši šestinásobku této průměrné mzdy, tedy 207 666 Kč (dříve 200 574 Kč).

Jestliže by průměrná míra nezaměstnanosti v okrese dosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v České republice  nebo by ji přesahovala, může být příspěvek při zřízení jednoho volného pracovního místa až šestinásobek průměrné mzdy, tedy 207 666 Kč (dříve 200 574 Kč). Při zřízení více než 10 pracovních míst až osminásobek průměrné mzdy, tedy  276 888 Kč (dříve 267 432 Kč).


Uchazeč o zaměstnání a OSVČ

V § 114 z. o. z. jsou uvedena pravidla pro poskytnutí překlenovacího příspěvku. Je určen osobě samostatně výdělečně činné, která  přestala být uchazečem o zaměstnání a začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou je, že tato osoba obdržela příspěvek na zřízení volného pracovního místa. Zřízením volného místa se pro tyto účely rozumí i zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy v NH, tedy 43 263 Kč (dříve 41 786 Kč). Výpočet: 34 611 x 0, 25 x 5.

 

Odvody za zdravotně postižené osoby

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením  ve výši povinného podílu 4 %. Tuto povinnost by měli zaměstnavatelé splnit zejména přímým zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Pokud se nepodaří zaměstnavateli splnit tuto povinnost přímým zaměstnáváním těchto osob, musí provést podle § 82 odst. 1 z.o.z. odvod do státního rozpočtu. Jeho výše je  za každou osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnavatel měl zaměstnat, 2, 5 násobek průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí 2020.  Např. jestliže měl zaměstnat 5 osob, je výše odvodu 432 637 Kč (dříve 417 862 Kč). (34 611 Kč x 2, 5 x 5).

 

Dětská činnost

Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti po předchozím povolení správního úřadu
(úřadu práce) a za ochranných podmínek uvedených v zákoně a v povolení.
O tomto povolení vydává úřad práce rozhodnutí, a to na základě písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte. Povolení se nevyžaduje k činnosti zájmové v uvedených oblastech, pokud nepůjde o výkon činnosti za odměnu.

Při této činnosti může dítě způsobit provozovateli, pro něhož činnost vykonává, škodu. Vychází se ze situace, kdy dítě ještě nemá žádný výdělek a postup při uplatňování náhrady škody v plné výši by byl neodůvodnitelný. Existuje proto omezení výše náhrady škody: škoda, kterou by dítě, případně jeho zákonný zástupce, byl povinen nahradit provozovateli. Nesmí podle § 122 odst. 5 z. o. z. přesáhnout v jednotlivém případě 0,70 násobek průměrné mzdy za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu  roku, ve kterém vznikla škoda. Pro rok 2021 je to  24 227 Kč (dříve 23 400 Kč).

JUDr. Ladislav Jouza, advokát, odborník na pracovní právo

Go to TOP