JUDr. Monika Novotná: Pár poznámek k novele krizového zákona

Vláda předložila 9. 2. 2021 Poslanecké sněmovně návrh novely krizového zákona (sněmovní tisk č. 1152). Návrh je projednáván ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze. Dle důvodové zprávy je novelizace vyžádaná tím, že „z veřejných zdrojů je patrné, že určitá množina fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob se dopouští porušení krizových opatření vlády zcela cíleně a opakovaně.“

 

Vláda tak dospěla k závěru, že zatímco pro případ ohrožení přírodními silami je stávající právní úprava dostatečná, pro postihování nedodržování krizových opatření proti pandemii je nutné ji zpřísnit.

První změnou je proto evidence přestupků proti krizovému zákonu, které dosud evidovány nejsou. Vláda dále navrhuje, aby byly přestupky fyzických osob, které spočívají v porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření, sankcionovány kromě pokuty (do 20 000 Kč) i zákazem činnosti až na jeden rok. Pokud by tento přestupek spáchala fyzická osoba opakovaně poté, co již nabylo právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, navrhuje vláda zvýšit horní hranici pokuty na 30 000 Kč. Pokud by podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby porušily povinnost strpět omezení vyplývajícího z krizového opatření vydaného podle § 5 písm. e) krizového zákona (tj. omezení podnikatelské činnosti), hrozila by jim nejen pokuta až do výše 3 000 000 Kč, ale též zákaz činnosti až na jeden rok. Při opakovaném spáchání stejného přestupku by se horní hranice pokuty měla zvyšovat až na 4 mil. Kč.

Projednání zákona ve stavu legislativní nouze znemožňuje připomínkové řízení, které by si návrh zákona zjevně zasloužil. Nemohu pominout, že vychází ze znění sněmovního tisku č. 1111, který byl sice schválen Poslaneckou sněmovnou, ale Senátem zamítnut (a dosud nově v Poslanecké sněmovně neschválen). Přitom teprve nabytím účinnosti zákona dle sněmovního tisku č. 1111 dojde k uzákonění skutkové podstaty přestupku, za nějž má být navrhovanou novelou, tedy sněmovním tiskem č. 1152 zvýšena sankce (sic!), protože stávající opatření nefungují. Za nepřiměřeně přísný postih pak považuji uložení trestu zákazu činnosti, a v tomto směru vítám pozměňovací návrh poslance Dominika Feriho, který navrhuje jeho vypuštění.

Úvaha o tom, zda by vláda nemohla zajistit dodržování přiměřených pandemických opatření jinými prostředky, než represivními, a o tom, proč, jak uvádí důvodová zpráva, „určitá množina osob“ krizová omezení nedodržuje, je rovněž na místě.

 

Autorka JUDr. Monika Novotná působí jako advokátka a místopředsedkyně ČAK
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP