V rozkladových komisích ÚOHS má advokacie významné zastoupení

Koncem ledna 2021 jmenoval nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., nové členy pěti rozkladových komisí Úřadu a advokacie je v nich nově podstatně zastoupena. Přestože byly požadavky na kandidáty velmi přísné, jak Advokátní deník dříve informoval, nominovala Česká advokátní komora celkem třicet kolegů a kolegyň, z nichž část uspěla a byla jmenována do nově ustanovených rozkladových komisí antimonopolního úřadu.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petr Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. V polovině ledna letošního roku předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací a následně jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem pět rozkladových komisí, z toho tři pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně velkých změn, je v nich nyní přibližně polovina nových členů, mnozí z nich právě z řad advokacie.

Všichni zástupci advokacie, jak stávající, tak i noví členové rozkladových komisí, jsou pro ÚOHS velkým přínosem, neboť mohou svým kolegům, kteří „přišli“ ze státních orgánů a akademické sféry, případně z odvětví výroby a služeb, nabídnout své znalosti z mnoha oblastí práva i zkušenosti získané při výkonu své praxe a při řešení velkého množství případů týkajících se právě veřejných zakázek, hospodářské soutěže či oblasti správního práva.

V čem vidí někteří z nově jmenovaných zástupců advokacie svůj přínos pro činnost rozkladových komisí, proč kandidovali a jak se na práci připravují, sdělili exkluzivně Advokátnímu deníku:

 

Romana Derková

Mgr. Romana Derková, vedoucí advokátka, AK HAVEL & PARTNERS s. r. o. 

Proč jste kandidovala do rozkladové komise ÚOHS?
Chtěla jsem se alespoň částečně vrátit na své předchozí působiště, kde jsem v minulosti pracovala devět let na I. stupni, v sekci veřejných zakázek, tehdy jako ředitelka odboru kontroly, takže toto prostředí, dá se říci, důvěrně znám. Láká mě propojení stávající advokátní praxe v oblasti veřejných zakázek s rozhodovací praxí ÚOHS. Osobně v tom vidím nejen potenciál mého dalšího odborného růstu (a děkuji za tuto příležitost), ale věřím, že také přínos pro rozhodování v přezkumném řízení, v němž bych ráda zastávala pohled z praxe.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Především ve zúročení své více než 20leté praxe speciálně v oblasti veřejných zakázek, kdy historicky znám vývoj právní úpravy v této oblasti v ČR, a rovněž v propojení mých předchozích zkušeností z oblasti rozhodovací praxe ÚOHS se stávajícími zkušenostmi s praktickým řešením, často i velmi specifických, témat.

Působila jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Přímo v rozkladové komisi ÚOHS jsem doposud nepůsobila. Její činnost je mi ale známá z mého předchozího působení na ÚOHS, kdy jsme jako ředitelé odborů na I. stupni zpracovávali pro rozkladovou komisi předkládací zprávy a účastnili se jednání za účelem podrobnějšího vysvětlení případů, případně výjezdních zasedání za účelem výměny know-how.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Určitě si rozšířím obzory, pokud jde o aktuální znalost rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek, zejména aktuální vnímání sporných či nejasných otázek v této oblasti ze strany ÚOHS, což věřím, že následně uplatním i ve své advokátní praxi, při každodenním poradenství klientům ze strany zadavatelů veřejných zakázek i dodavatelů, kteří se veřejných zakázek účastní.

 

Adéla Havlová

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka a partnerka AK HAVEL & PARTNERS s. r. o.

Proč jste kandidovala do rozkladové komise ÚOHS?
V rozkladové komisi ÚOHS pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek jsem působila i dosud od roku 2014, a záleželo mi na možnosti v ní pokračovat. Za tuto příležitost jsem moc ráda.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Věřím, že mohu účinně podporovat rozumný výklad právní úpravy zadávání veřejných zakázek v souladu se smyslem a účelem zákona (ZZVZ), s oporou o znalost praktických dopadů ZZVZ z dlouholeté zkušenosti advokáta specializujícího se více jak 15 let právě na tuto oblast.

Působila jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ano (viz a). Využívám zároveň svých zkušeností z působení v expertní skupině Ministerstva pro místní rozvoj k novelizaci ZZVZ (od roku 2014) a v pracovní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí pro odpovědné zadávání, jakož i z činnosti v rámci Asociace pro veřejné zakázky a Asociace pro rozvoj infrastruktury.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Podobně jako ostatní aktivity v oblasti veřejných zakázek, kterým se věnuji vedle advokacie, určitě přispívají ke komplexnímu a zároveň detailnímu porozumění a tím k účinnějším a celistvým řešením, jak v konkrétních případech, tak i v koncepčních otázkách.

 

Vít Horáček

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., advokát a partner AK LEGALITÉ s. r. o.

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Důvodem mé kandidatury byla snaha podílet se na rozhodování tam, kde může přispět pohled dlouholetého praktika, advokáta a kantora věnujícího se hospodářské soutěži.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Přínosem by měla být moje celoživotní zkušenost při řešení otázek týkajících se hospodářské soutěže.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Dosud jsem nepůsobil v žádné komisi ÚOHS, ale jako dlouholetý rozhodce mám zkušenosti s řešením obdobných otázek.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Moje účast v komisi obohatí nejen můj profesionální, ale také společenský  život, protože setkávání se zajímavými osobnostmi, členy komise, má velký význam pro rozvíjení kvalitního advokátního, univerzitního a obecně zajímavého právního prostředí v Čechách.

 

Tomáš Machurek

Mgr. Tomáš Machurek, advokát a partner AK MT Legal s. r. o.

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Být členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek (RK) považuji především za čest a současně i projev důvěry dvou institucí (Asociace pro veřejné zakázky a České advokátní komory), které mě jako kandidáta na tuto pozici navrhly. Neboť jsem již v RK v uplynulém období působil, beru tuto pozici současně jako závazek vůči novému předsedovi ÚOHS, a samozřejmě i vůči celé odborné veřejnosti v tom smyslu, aby rozhodování v oblasti veřejných zakázek bylo i nadále objektivní, právně kvalitně odůvodněné a racionální. Prostřednictvím své advokátní praxe v MT Legal a dlouholeté specializaci budu vnášet do projednání jednotlivých kauz praktický pohled a své dosavadní zkušenosti.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Jak jsem již uvedl, svůj přínos vidím zejména v dlouholeté praxi a specializaci v oblasti veřejných zakázek, kterou zohledňuji ve svém přístupu a názorech na jednotlivé kauzy. Během diskusí v RK vedeme často dlouhé debaty, v rámci nichž se nezřídka konfrontuje akademický, formálně právní a formalistický přístup k výkladu a aplikaci právní úpravy na jedné straně, a praktický, pragmatický výklad práva na straně druhé. Jako advokát s danou specializací jsem schopen vnímat oba tyto přístupy a z nich pak vybrat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí to právně nejvhodnější řešení.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ano, v rozkladové komisi předsedy ÚOHS jsem před svým opětovným jmenováním působil již 10 let. Za tu dobu jsem nasbíral řadu cenných poznatků a zkušeností z rozhodovací činnosti. Mohu konstatovat, že správní rozhodování v oblasti veřejných zakázek je velmi dynamické a neustále se vyvíjející, a musí být tedy schopno velmi pružně reagovat nejen na aktuální právní úpravu a související judikaturu, ale i na přirozený společenský a technologický i nové trendy při zadávání veřejných zakázek v nejrůznějších oborech.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Z doby, kdy jsem měl to potěšení podílet se na tvorbě nové právní úpravy, jsem nabyl dojmu, že legislativa je pro advokáta královská disciplína. Mít možnost se vedle toho účastnit i na rozhodovací praxi, která právní úpravu nutně doprovází, dotváří a cizeluje, je splněný profesní sen; nicméně sen přijímaný s pokorou a pocitem trvajícího závazku. Pracovníci ÚOHS i samotní členové RK jsou velmi erudovaní a vysoce kvalifikovaní profesionálové. Proto již samotná diskuse nad konkrétními případy i nad obecnými výkladovými i aplikačními problémy je obohacující a radostná. Věřím, že i z pohledu odborné veřejnosti je patrné, že to vše se promítá rovněž do kvality správního rozhodování v oblasti veřejných zakázek na ÚOHS.

 

Dana Ondrejová

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., advokátka a partnerka AK LEGATO

Proč jste kandidovala do rozkladové komise ÚOHS?
Do rozkladové komise ÚHOS jsem se rozhodla kandidovat proto, abych se mohla podílet na výsledné podobě rozhodnutí v soutěžních věcech. Těším se zejména na vášnivé diskuse s týmem lidí, kteří se vyznačují svojí morální i profesní bezúhonností a vysokým stupněm odbornosti.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Doufám, že naplňuji předpoklady uvedené v předchozí odpovědi a přispěju odborně do diskuse svými postřehy a názory. Problematice soutěžního práva se věnuji ve své praxi i odborné publikační činnosti.

Působila jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ne, jedná se o moje první působení v rozkladové komisi ÚOHS či jiného obdobného orgánu.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Určitě mě obohatí o intenzivnější vhled do rozhodovací praxe v oblasti veřejnoprávních soutěžních otázek, které využiji zejména při výuce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

 

Vilém Podešva

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát a partner AK ROWAN LEGAL s. r. o.

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Rozkladová komise je poradním orgánem předsedy a jako taková má možnost participovat na tvorbě rozhodovací praxe v sektorech působnosti ÚOHS. Z mého pohledu je obecně správné, aby rozkladová komise byla složena z osob reprezentujících různé profese, a advokáti by neměli chybět. Ti totiž reprezentují znalost soutěžního či zakázkového práva z více sektorů, a pokud je tato oblast hlavní profesní specializací, jako v mém případě, přináší do rozkladové komise zkušenosti v podobě velkého množství případů a znalost mnoha hospodářských odvětví. Tento profil se pak vhodně doplňuje se zástupci státní správy, akademické obce či průmyslu.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Oblast ochrany hospodářské soutěže a problematika veřejných zakázek jsou mojí hlavní profesní specializací, které se věnuji již od roku 2001 (nejdříve jako zaměstnanec ÚOHS, od roku 2003 pak v advokacii). Domnívám se, že jsem tedy schopen nabídnout do rozkladové komise velmi bohaté a rozmanité zkušenosti, a to jak z oblasti legislativní, preventivní aplikace soutěžních pravidel, samozřejmě také z mnoha správních řízení v různých odvětvích.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
V rozkladové komisi pro oblast ochrany hospodářské soutěže jsem začal působit již v prosinci 2019, proto jsem rád, že mohu bezprostředně navázat na své předchozí působení. Kromě této zkušenosti jsem v minulosti byl též členem rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek (2012–2017), dále jsem členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj v oblasti zápisů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (od roku 2006 dosud).

 Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Jak jsem zmiňoval výše, v rozkladové komise se prolínají nejen advokáti, ale též zástupci státních orgánů, akademici, osoby z různých průmyslových odvětví, tudíž vzájemně se všichni mohou obohacovat svými pohledy. To považuji zcela jistě za významný benefit. Je příjemné a obohacující mít možnost načerpat postřehy a postoje k soutěžním tématům i od osob stojících mimo advokacii.

 

Petr Poledník

JUDr. Petr Poledník, samostatný advokát

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Abych se mohl účastnit procesu rozhodování ve věcech, které jsou nadmíru důležité pro zacházení s veřejnými prostředky.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Svůj přínos spatřuji zejména v tom, že s ohledem na své dlouhodobé působení v advokacii (a s tím spojené zastupování klientů, kteří ve věcech veřejných zakázek vystupují) mohu vnést do procesu rozhodování pohled na „každodenní strasti“ účastníků řízení.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Jde o mé první působení v rozkladové komisi ÚOHS. Své dosavadní zkušenosti čerpám zejména z poradenské činnosti klientům – právnickým osobám, jakož i z obhajob klientů ve věcech trestných činů na úseku veřejných zakázek.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Zjevně jde o novou zkušenost, která můj profesní život obohatí o pohled „z druhé strany pomyslné barikády“. Mám za to, že jde o nenahraditelnou zkušenost, která by, dle mého názoru, v opačném gardu velmi prospěla i úředníkům ÚOHS.

 

Pavlína Trhalová

Mgr. Pavlína Trhalová, advokátka, AK Chrenek, Kotrba spol. s r. o.

Proč jste kandidovala do rozkladové komise ÚOHS?
Jako členka rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působím již od roku 2005, a tato práce mě vždy bavila. Diskuse nad složitými a vysoce odbornými problémy při řešení konkrétních případů v okruhu profesně erudovaných kolegů pro mě byly vždy velmi přínosné.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Právnímu poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí, zastupováním zadavatelů a dodavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících soudních řízeních správních se věnuji již více jak 20 let. Mám tak poměrně bohaté a zejména praktické zkušenosti v této oblasti. Znám každodenní problémy, které trápí většinu zadavatelů a dodavatelů, i mnohá legislativní úskalí, kterým tito musí čelit při své cestě za úspěšně zadanou veřejnou zakázkou. Jsem přesvědčená, že zejména tento praktický pohled může být pro hodnocení konkrétního projednávaného případu velmi přínosný, a formovat tak výkladovou praxi zákona o zadávaní veřejných zakázek ze strany příslušných úředníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Působila jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ano, od roku 2005. Od roku 2006 jsem působila též jako členka Rady Asociace pro veřejné zakázky. Aktuálně kandiduji do výkonného výboru této Asociace.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Obohacení pro svůj profesní život vidím zejména v možnosti setkávat se a komunikovat s odborníky profesně zaměřenými na problematiku veřejných zakázek, které se prioritně věnuji ve své právní praxi.

 

Lukáš Trojan

Mgr. Lukáš Trojan, advokát a partner AK Trojan, Doleček a partneři s. r. o.

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Navazuji na své předchozí několikaleté působení v rozkladových komisích ÚOHS. Věřím, že má dosavadní činnost v rozkladových komisích reflektující zkušenosti advokáta, který se setkává se soutěžní agendou v praxi, byla pro rozhodování ÚOHS přínosná, a proto jsem se rozhodl kandidovat.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Ve své právní praxi se nezaměřuji primárně a úzce na poradenství v oblasti veřejných zakázek či soutěžního práva. S uvedenou agendou se však hojně setkávám jako partner, který má na starost litigace a agendu white-collar crime. V obou uvedených oblastech se setkávám s oblastmi soutěžního práva a veřejných zakázek velmi často. Uvedený pohled tak v rozkladové komisi, jak věřím, doplňuje a obohacuje názory kolegyň a kolegů specialistů profilovaných na danou oblast.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ano, jak jsem již uvedl výše, působím v rozkladových komisích ÚOHS již několik let.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Účast v rozkladové komisi dává členovi komise příležitost ovlivnit svým hlasem vývoj rozhodovací praxi antimonopolního úřadu. Na druhé straně  jde nepochybně o mimořádnou příležitost seznámit se s aktuálními trendy a rozhodovací praxi ÚOHS a tyto aplikovat v rámci advokátní praxe.

 

Jindřich Vítek

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát a partner AK Erhartová, Gürlich, Vítek a Partners

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Důvodem mé kandidatury na člena rozkladové komise ÚOHS pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek je především skutečnost, že se již více než dvacet let profesně specializuji právě na oblast veřejných zakázek a obchodního práva. Podílel jsem se se také na připomínkování zákona o zadávání veřejných zakázek.
Přes dvacet let navíc působím jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Západočeské univerzity v Plzni, kde v posledních, tuším, šesti letech vyučuji předmět „Právo veřejných zakázek“. Pokud je mi známo, jedná se o jediný akreditovaný předmět s tímto zaměřením na veřejných vysokých školách v České republice.
Dále jsem dlouholetým členem dosavadní rozkladové komise ÚOHS taktéž pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
Rád bych tedy navázal na své dosavadní členství a nadále pokračoval i v nově vzniklých rozkladových komisích, a uplatnil tak mnohé zkušenosti, které jsem ve svém profesním životě nasbíral.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Svůj přínos pro rozkladovou komisi spatřuji zejména v mé téměř dvacetileté advokátní praxi se zaměřením právě na oblast zadávání veřejných zakázek. Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, současně mám dlouholetou praxi s účastí v rozkladové komisi ÚOHS. Pevně tedy věřím, že mé dosavadní zkušenosti a dlouholetý zájem o oblast práva veřejných zakázek, budou pro ÚOHS přínosem, a naplníme tak společně s ostatními členy očekávání, která do nás předseda ÚOHS vkládá.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Ano, s účastí v rozkladových komisích či legislativě za dobu mé více než dvacetileté praxe mám dle mého názoru bohaté zkušenosti. Přímo v rozkladových komisích ÚOHS jsem působil více než deset let. Dále jsem se účastnil posuzování přípravných právních předpisů v Komisi pro občanské právo Legislativní rady Vlády ČR, byl jsem členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, a v současné době jsem členem Rozkladové komise předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a členem Rozkladové komise Ministerstva kultury.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Doufám, že veskrze pozitivně. Za ta léta, která působím nejen v advokacii, ale rovněž v rozkladových komisích či legislativě, jsem poznal, že každý jednotlivý případ, každá jednotlivá diskuse může přinést nové poznání všem zúčastněným osobám. A to přitom nejen v rovině profesní, ale též v rovině osobní.

Vždy je přínosné slyšet odlišný (a přitom nutně ne oponentní) názor na danou problematiku či konkrétní případ. Každý z kolegů přistupuje k řešení konkrétních otázek z jiné strany, a vidí tak případ (nejen právně) z jiného úhlu pohledu. Různé odborné diskuse mi pomáhají stále objevovat nová zákoutí a obzory jednotlivých oblastí práva, které by pro mne jinak mohly zůstat úplně neznámé.

 

Ondřej Zmeškal

Mgr. Ondřej Zmeškal, samostatný advokát

Proč jste kandidoval do rozkladové komise ÚOHS?
Veřejnými zakázkami se zabývám dlouhodobě. Mám za to, že mám čím přispět a mohu být obohacen.

V čem vidíte Váš přínos pro rozkladovou komisi ÚOHS?
Na poli veřejného zadávání mám rozmanité praktické zkušenosti, které se snažím propojovat s poznatky a závěry rozhodovací praxe i s teoretickými znalostmi. Věřím, že to dokážu přetavit v pohled či postřeh, který může prospět či inspirovat.

Působil jste již dříve v rozkladové komisi ÚOHS nebo jiném orgánu a máte nějaké předchozí zkušenosti s takovou činností?
Dosud jsem nepůsobil ani na ÚOHS, ani v žádné rozkladové komisi.

Jak podle Vašeho názoru obohatí účast v komisi Váš profesní život?
Po zveřejnění složení komisí je zřejmé, že jde o dobrou společnost. Bezpochyby má význam korigovat své závěry při debatě s odborníky při řešení konkrétních problémů.

 

Redakce AD
Foto: ÚOHS a archiv dotazovaných

Go to TOP