Právnická fakulta UP Olomouc zve na odborné webináře

Aktuální problémy náhrady škody, mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech, sociální zabezpečení podnikatelů či nová právní úprava dovolené a s ní související otázky – to je jen pár témat webinářů, které připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro advokáty, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a další zájemce, kteří jsou vkaždodenním kontaktu s touto i níže uvedenou problematikou.

 

Dovolená po novele v souvislostech

Termín:23. února 2021 od 9:00 do 12:30 hodin

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Obsah webináře: Webinář se zaměří na porovnání dosavadní a nové právní úpravy a budou také řešeny praktické otázky související s dovolenou:

Druhy dovolené (zrušení dovolené za odpracované dny) * výpočet dovolené * základní povinnosti zaměstnavatelů (postup zaměstnavatelů při vypracování písemného rozvrhu dovolené – možnosti plánování/určování dovolené v době pandemie) * role odborových organizací * dovolená v návaznosti na pracovní dobu a její způsob jejího rozvržení (rovnoměrně/nerovnoměrně/pružně rozvržená pracovní doba, konto pracovní doby) * velikost úvazku a výpočet dovolené (stanovená, kratší, zkrácená pracovní doba) * (pře)čerpání dovolené/čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou/čerpání dovolené ve svátek * prodloužení dovolené * náhrada za dovolenu (průměrný výdělek) * překážky v práci (náhradní doby a jejich zápočet) * krácení dovolené * dovolená při změně zaměstnání * častá pochybení zaměstnavatelů/přestupky a správní delikty na úseku dovolené * dotazy

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 18. února 2021

 

Podnikatelé (OSVČ) v prostředí sociálního zabezpečení nejen v době koronavirové  

Termín: 2. března 2021 od 10:00 do 12:00 hodin

Lektor: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, garantka oboru právo sociálního zabezpečení

Obsah webináře: Velká část živnostníků, ale i jiných podnikatelů, prochází během epidemie covid-19 velmi těžkým obdobím.  Umět se dobře orientovat v sociálněprávních předpisech je i během normálního stavu obzvlášť pro OSVČ dosti složité, natož v době, kdy se právní předpisy vlivem přijímaných opatření rychle mění či jsou přijímány nové. Jaká mají tyto subjekty v právu sociálního zabezpečení práva a povinnosti, na co mají nárok v běžných podmínkách i v době pandemie, jaká jsou největší úskalí podnikatelské činnosti? Cílem webináře je na tyto a další související otázky účastníkům odpovědět.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 25. února 2021

 

Koupě a darování – aktuální úprava i návaznost na katastr nemovitostí  

Termín: 26. března 2021 od 9:00 do 12:30 hodin

Lektor: JUDr. Iveta Talandová, Ph.D., odborná asistentka na katedře politologie a společenských věd PF UP specializující se na soukromé právo

Obsah webináře:

  1. Vymezení předmětu smlouvy kupní a darovací – definice nemovité a movité věci * stavba jakou součást pozemku * definice stavby v soukromém právu * výjimky ze zásady superficies solo cedit
  2. Nabytí vlastnického práva – individuálně určená věc, druhově určená věc, věc zapsaná ve veřejném seznamu * nabytí vlastnického práva od neoprávněného * věci movité * věci nemovité
  3. Koupě – náležitosti kupní smlouvy * kupní cena * základní povinnosti kupujícího a prodávajícího * přechod nebezpečí škody na věci * odpovědnost za vady a záruka za jakost
  4. Darování – základní náležitosti smlouvy darovací * specifika institutů darování * odvolání daru
  5. Katastr nemovitostí – nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí * zásady vedení katastru nemovitostí * druhy zápisů do katastru nemovitostí * dpProcesní aspekty vkladového řízení

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. března 2021

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail: iveta.talandova@gmail.com

 

Kurz právní metodologie se zaměřením na lidská práva a správní právo  

Termín: 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Lektor: Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře teorie práva a právních dějin PF UP, kde se věnuje právní metodologii, obecným teoretickým otázkám a právní filozofii.

Obsah webináře: Webinář má za cíl oživit a prohloubit znalosti z právní metodologie, která odpovídá na otázku, jak nalézt právo, jak ho interpretovat a jak postupovat ve složitějších případech.

Jazykový výklad – pojmová teorie a rozlišení rozšiřujícího jazykového výkladu od analogie jako dotváření práva  * systematický výklad – aplikační pravidla přednosti pro řešení kolize právních norem, ústavně-konformní a euro-konformní výklad * logické argumenty – argument a contrario versus argument per analogiím * teleologický výklad – vymezení cíle a účelu a jejich funkce při výkladu a dotváření a v poměřování * dotváření práva – analogie (mezery v právu a jejich překlenutí)
a teleologická redukce * axiologický výklad – aplikace hodnot a právních principů * poměřování – judiciální testy proporcionality a test racionality

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 12. dubna 2021

 

Aktuální problémy náhrady škody 

Termín: 23. dubna 2021 od 9:00 do 13:00 hodin

Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Obsah webináře: Webinář se zaměří na porušení zákona, smluvní odpovědnost, provozní odpovědnost, příčinnou souvislost, marně vynaložené náklady, náhradu nemajetkové újmy, odškodnění sekundárních obětí, odpovědnost za pomocníka.

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 20. dubna 2021

 

Rozhodčí řízení a mediace  

Termín:14. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Lektor: JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA, odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva, rozhodce RS HKAK v Praze, rozhodce při VIAC Rakousko

Obsah webináře:

Právní úprava rozhodčího řízení * stálé rozhodčí soudy, rozhodčí řízení ad hoc * výhody rozhodčího řízení * principy a základní zásady rozhodčího řízení * rozhodčí smlouvy a rozhodčí doložka * postavení rozhodce a rozhodnutí sporu * rozhodčí nález, právní účinky a přezkoumatelnost rozhodčího nálezu * rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě * základy mediace * průběh mediace

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. května 2021

 

Nařízení Brusel Ibis – mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech  

Termín:18. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Lektor: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva UP

Obsah webináře:

Mezinárodní pravomoc soudů – rozdílnost perspektivy tuzemského soudu a právního zástupce stran * nařízení EU č. 1215/2012 – základní definice (judikatura SDEU) a aplikační rozsah; vztah k jiným EU nařízením a české právní úpravě (ZMPS a OSŘ) * základní a alternativní příslušnost * příslušnost ve sporech se slabší stranou (zejména spotřebitelské a pracovní spory) * výlučná příslušnost * prorogace – dohoda o příslušnosti * litispendence * uznání a výkon cizích rozhodnutí – předpoklady * uznání a výkon cizích rozhodnutí – překážky uznání

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 13. května 2021

 

Vybrané aspekty podílového spoluvlastnictví v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu  

Termín: 21. května 2021

Lektor: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP; vědecký pracovník oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR; člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Obsah webináře:

Pravidla pro správu společné věci * užívání společné věci spoluvlastníky včetně problematiky nadužívání věci některým ze spoluvlastníků * zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozhodnutím soudu komu se věc přikazuje * omezení možnosti zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem * reálné rozdělení věci včetně nemožnosti takového rozdělení * náhrada za přikázaný spoluvlastnický podíl * procesní aspekty řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 18. května 2021

 

Všechny výše uvedené akce se konají online (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán všem přihlášeným jeden den před konáním webináře na jejich e-mailovou adresu).
Po skončení webináře bude po dobu 5 dnů všem přihlášeným zpřístupněn záznam.

 

Přihlašování na webináře je možné přímo na webových stránkách Právnické fakulty UP v Olomouci v záložce Veřejnost/Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP