Pokud bude povinné zastavení exekuce, není možné vyklizení nemovitosti

Jedním z nosných témat komplexní vládní novely exekučního práva, kterou již druhým rokem projednává Poslanecká sněmovna PČR, je povinné zastavování exekucí. Podle návrhu exekutor zastaví exekuci i bez návrhu a souhlasu oprávněného, nedošlo-li v ní po dobu posledních 3 let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu posledních 3 let zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce.

Exekutor exekuci nezastaví, složí-li oprávněný, který není zproštěn od složení zálohy na náklady exekuce podle § 43b odst. 2, na výzvu exekutora další zálohu na náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen „další záloha“), nebo sdělí-li exekutorovi na jeho výzvu oprávněný, který je zproštěn od složení zálohy na náklady exekuce podle § 43b odst. 2, že nesouhlasí s tím, aby exekuce byla zastavena.

Bohužel návrh pro nepeněžitá plnění žádnou výjimku neupravuje. Z povahy věci se u nepeněžitých plnění exekuce primárně vede k uspokojení práv na nepeněžní plnění a výše nákladů exekuce spojených s jejím vymožením se většinou stanovuje až v okamžiku po vynucení nepeněžité povinnosti. Fyzické náklady na vyklizení se až na odměnu exekutora předem kvantifikovat nedají.

Ovšem v případě konfliktních exekucí ani případné stanovení předběžných nákladů exekuce a jejich vymožení pro zabránění zastavení exekuce nepřipadá v úvahu. Návrh totiž nemá žádnou výjimku z běhu lhůt ani pro situace, kdy provedení exekuce brání zákaz provedení exekuce například v době, kdy probíhá řízení o návrhu na zastavení exekuce podaném ve lhůtě dle § 46 odst. 6 exekučního řádu nebo trvá soudem povolený odklad exekuce.

V takovém případě lhůta pro zastavení exekuce běží, zatímco exekuce provedena být nesmí. Kdo někdy vedl exekuci vyklizením proti zarputilému sudiči, mi dá jistě za pravdu, že v takovém sporu nemusí k vyklizení dojít ani po pěti letech od zahájení exekuce. Že tak v důsledku, ať už průtahu na straně soudu nebo účelové obstrukce ze strany povinné osoby, dojde k zastavení exekuce před jejím provedením a vynucením povinnosti, je více než nasnadě.

Upřímně nevím, čím pak mám klientovi vysvětlit jeho případnou povinnost každé tři roky složit zálohu na další vedení exekuce, která stále ještě nevstoupila do fáze nuceného provedení, a není jisté, zda se k ní kdy exekutor dostane.

Pevně věřím, že je ještě čas si tento nedostatek novely uvědomit a tento pomýlený návrh bude vzat zpět dříve, než oprávnění po zastavení takových exekucí začnou po státu vymáhat například náhrady škody za průtahy v řízení, které byly příčinou zastavení exekuce.

JUDr. Antonín Blažek, advokát
Foto: canva.com

Go to TOP