Ani zemřelému obviněnému nelze upírat právo na spravedlivý proces

Usnesením Krajského soudu v Liberci, které bylo stranám doručeno dne 6. 1. 2021, byla zamítnuta stížnost státního zástupce proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ze dne 5. listopadu 2020, týkající se povolení obnovy řízení ve věci Pavla Wonky (1953–1988). Státní zástupce si po vyhlášení rozhodnutí ponechal lhůtu, kterou pak využil k podání stížnosti. V ní odkazoval na judikaturu a namítal, že pozdější Wonkova rehabilitace v jiné věci není důvodem k povolení obnovy v právě projednávané kauze.

 

Senát Krajského soudu v Liberci pod vedením Mgr. Františka Jahůdky zdůraznil, že judikaturu uplatnil správně Okresní soud v Liberci, nikoli státní zástupce, a že rehabilitační rozhodnutí jsou „novou skutečností“ a zakládají podklad pro obnovu řízení; „ani zemřelému obviněnému nelze upírat“ právo na spravedlivý proces, což zahrnuje i „právo domáhat se příznivějšího rozhodnutí ve věci“.

Argumentace Krajského soudu v Liberci může významně napomoci i k nápravě obdobných nespravedlivých rozhodnutí z dob minulého režimu.

 

Krátce o kauze z listopadu 2020

Soud povolil obnovu řízení ve věci Pavla Wonky. Zatím nepravomocně

Česká média přinesla zprávu o tom, že liberecký soud povolil obnovu řízení v kauze Pavla Wonky (1953-1988), který v roce 1987 jakožto odsouzený odmítal pracovat v minkovické věznici. Rozhodnutí však není pravomocné, neboť státní zástupce Mgr. Lukáš Pauldura se nevzdal práva stížnosti, ale vzal si třídenní lhůtu na rozmyšlenou. Proč? Soudkyně Mgr. Denisa Kalfeřtová totiž nevyhověla jeho návrhu na zamítnutí návrhu.

Magistr Pauldura ve své řeči uvedl, že se rozhodně nechce zastávat komunistického režimu (doslova: „že nechce být Ďáblovým advokátem“), nicméně s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR má za to, že návrh by měl být zamítnut. (1)

Obhajoba naproti tomu uvedla, že státní zástupce si tuto judikaturu špatně vykládá a že jím zmíněná usnesení dokládají pravý opak – totiž že návrhu by mělo být vyhověno, protože buď přímo svědčí o potřebě obnovu povolit (2), anebo byla později překonána jinými rozhodnutími, která státní zástupce opomněl uvést. (3)

Soudkyně nakonec přistoupila k tzv. teleologickému výkladu práva (4) a vysvětlila, že když dojde k zastavení trestního stíhání, mělo by se tak stát z důvodu, který je pro souzenou osobu nejpříznivější. Je totiž kvalitativní rozdíl v tom, zda se trestní stíhání (bez věcného posouzení případu) zastaví jen proto, že obžalovaný zemřel, anebo kvůli tomu, že (jak bylo ve Wonkově případu zjištěno později) trestný čin nespáchal.

Státní zástupce na to reagoval tak, že si příslušnou judikaturu podrobněji prostuduje a pak se rozhodne.

 

Advokátní deník informoval o kauze Pavla Wonky také ZDE.

 


(1) Je zajímavé, že státní zástupce odkazoval vesměs na rozhodnutí, která byla vydána v tzv. „odpíračských“ kauzách svědků Jehovových. Viz podrobnosti v poznámkách (2) a (3).

(2) Rozsudkem ze dne 3. 5. 2001 sp. zn. 3 Tz 82/2001 Nejvyšší soud ČR ve věci Otto Neumanna uznal, že i formálně nesprávným postupem lze dospět ke spravedlivému posouzení případu. V usnesení ze dne 3. 7. 2001 sp. zn. 7 Tz 140/2001 v kauze Františka Bala Nejvyšší soud ČR objasnil, že pokud se občan nemůže domoci spravedlnosti cestou stížnosti pro porušení zákona, je důvodné, když se obrátí na soud s návrhem na povolení obnovu řízení.

(3) Odmítavé usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 2004 sp. zn. IV. ÚS 190/03 ve věci Jána Valeny ml. bylo později překonáno nálezy ze dne 26. 10. 2007 sp. zn. I. ÚS 2366/07 ve věci Petra Šocha či ze dne 26. 2. 2008 sp. zn. I. ÚS 1916/07 ve věci Jana Vnenčáka. Ján Valena ml. pak dosáhl úplné rehabilitace usnesením Okresního soudu Olomouc ze dne 6. 8. 2007 sp. zn. Rt 4/2007.

(4) Teleologická metoda výkladu práva „zkoumá, jaký je současný účel a smysl rozebírané právní normy vzhledem k zaměření celého právního předpisu, který ji obsahuje“. (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDklad_pr%C3%A1va).

 

Autor JUDr. Lubomír Müller působí jako advokát
Foto náhrobku P. Wonky: Daniel Ignác Trubač/CC BY-SA 4.0/ https://bit.ly/2LCn9dx

Go to TOP