Policie ČR zahájila trestní stíhání bývalého člena předsednictva ÚV KSČ Jana Fojtíka

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu dnes 7. ledna 2021 zahájil trestní stíhání proti bývalému členovi předsednictva ÚV KSČ PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc.

„Vrchní komisař kpt. PhDr. Jan Trnečka ho obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle §329/1 c), 2 b), e) trestního zákoníku ve znění účinném do 30. 11. 2011. Toho se měl dopustit tím, že jako „přední stranický ideolog“, tajemník a člen předsednictva ÚV KSČ, spolu zavinil smrt a zranění několika osob, které se snažily překročit československé hranice,“ uvedl JUDr. Lubomír Müller, který redakci AD poskytl usnesení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a který je obhájcem poškozených, kteří byli při překročení hranic zadrženi, postřeleni, či po potyčce s pohraniční stráží jinak zraněni.

Zneužití pravomoci úřední osoby se měl člen předsednictva ÚV KSČ dopustit tím, že ačkoli jako člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa byl z titulu své funkce seznámen s právními předpisy, které upravovaly způsob ochrany státních hranic, tedy zejména s nařízením ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb., o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně proti osobám, které se neoprávněně pokoušely přejít státní hranice s cílem opustit ČSSR.

Jan Fojtík si byl také vědom vázanosti ČSSR Mezinárodním Paktem o občanských a politických právech, který zaručoval právo každého svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně své vlastní a každé lidské bytosti právo na život, který byl 23. 12. 1975 ratifikován prezidentem ČSSR a dne 13. 10. 1976 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Jako kandidát předsednictva ÚV KSČ byl od 25. 11. 1982 byl periodicky informován o situaci a režimu, který panoval na státních hranicích ČSSR, a o počtech osob, které se pokoušely státní hranice ČSSR bez povolení překročit. Stejně jako si byl vědom toho, že právní předpisy upravující možnost překročení státních hranic ČSSR i faktický stav na státních hranicích ČSSR znemožňovaly občanům socialistických států projevit svou vůli svobodně vycestovat do zahraničí.

„Ale co je nejpodstatnější, byl vzhledem ke znalosti právních předpisů upravujících právo příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně proti osobám, které se neoprávněně pokoušely přejít státní hranice s cílem opustit ČSSR, a ke znalosti počtu osob, které se každý rok skutečně pokusily státní hranice neoprávněně přejít, srozuměn s tím, že k užití zbraně příslušníky Pohraniční stráže proti těmto osobám může dojít,“ píše se v usnesení.

I přesto neučinil při výkonu své pravomoci žádná konkrétní opatření směřující k přijetí právního předpisu, který by příslušníkům Pohraniční stráže nedovoloval použít střelnou zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby, ačkoli k přijetí takových právních předpisů byl zavázán.

Přitom měl Jan Fojtík jako člen předsednictva vrcholného stranického orgánu v ČSSR ve faktické moci úkolovat federálního ministra vnitra, který disponoval oprávněním stanovit svým nařízením, kdy příslušník Pohraniční stráže při výkonu své pravomoci užije zbraně. „Místo toho ponechal v účinnosti stav, který tyto služební zákroky Pohraniční stráže, jež měly za následek, nebo k tomuto následku mohly bezprostředně vést, usmrcení nebo zranění osob neoprávněně překračujících státní hranice ČSSR. V důsledku této nečinnosti docházelo ke služebním zákrokům Pohraniční stráže se závažnými následky pro poškozené,“  stojí též v usnesení.

K újmě poškozených by nedošlo, pokud by režim ochrany státních hranic, který byl za dobu členství prověřovaného v předsednictvu Ústředního výboru KSČ protiprávně udržovaný, nebyl nastaven na bezpodmínečném zamezení emigrace i za cenu použití těch nejzazších prostředků. Jinými slovy prověřovaný upřednostňoval zadržení narušitele i za cenu jeho usmrcení nebo zranění před jeho úspěšným proniknutím přes státní hranici na území jiného demokratického státu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti považuje policejní orgán zahájení trestního stíhání Jana Fojtíka, který působil jako komunistický politik a novinář a v dobách normalizace byl tajemníkem ÚV KSČ, za dostatečně odůvodněné.

Fojtíkovo stíhání souvisí s dřívějším obviněním tří bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Státní zástupce jejich stíhání loni zastavil. Někdejší generální tajemník KSČ Jakeš totiž v mezičase zemřel a bývalý předseda vlády Štrougal i exministr vnitra Vajnar trpěli podle závěru znalců duševní chorobou, která jim trvale znemožňovala chápat smysl trestního stíhání.

Redakce AD; ČTK
Foto: Wikipedia Commons

Go to TOP