Proces insolvenčního řízení zjednoduší nové formuláře

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení nové formuláře, které zjednoduší administrativní náročnost insolvenčního řízení a přinesou i finanční úsporu.

 

Projekt Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení byl realizován z důvodu dlouhodobě neudržitelného stavu insolvenčních formulářů. Nová koncepce maximálně zohlednila dosavadní praktické zkušenosti s používáním první generace insolvenčních formulářů. Stávající vzory se modernizovaly, aktualizovaly na novou právní úpravu a jejich vyplnění je pro jednotlivé účastníky insolvenčního řízení jednodušší.

Soubor stávajících 18 formulářů byl nově koncentrován do 11 formulářů nových (tj. redukce počtu o 40 %). Tímto dochází k úsporám administrativní síly nejen na straně insolvenčních správců, ale i u administrativy justice, neboť se sníží celkový počet podání a současně i jejich rozsah vyžadující kontrolu, zpracování a archivaci. Úspory v materiálních výdajích na tisk a archivaci lze vyčíslit ve výši min. 900 tisíc korun ročně, úspora osobních nákladů administrativy insolvenčních řízení je odhadována na částku 66 355 tisíc Kč za rok.

Podnět ke vzniku insolvenčních formulářů historicky vzešel ze spolupráce Ministerstva spravedlnosti ČR a Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu TAČR, výzkumného týmu pod vedením prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc. Při zpracování odvětvových analýz byla identifikována řada unifikujících parametrů insolvenčního řízení.

S ohledem na významné procesní dopady aktualizace byly nově vytvářené insolvenční formuláře průběžně konzultovány s odbornou veřejností. Konzultace probíhaly zejména na platformě odborné pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti. V další fázi projektu pak byla uspořádána kolokvia insolvenčních místopředsedů a zástupců odborné veřejnosti – představitelů spolků insolvenčních správců a České advokátní komory. Nad rámec těchto setkání byla podoba insolvenčních formulářů konzultována se zástupci krajských soudů a Vrchního soudu v Praze individuálně.

Na základě doporučení pracovní skupiny by v roce 2021 mělo být zpracováno šest nových insolvenčních formulářů – konkrétně se jedná o:

1)           Vyrozumění o soupisu majetku

2)           Vyrozumění o popření pohledávky

3)           Návrh na vydání výtěžku zpeněžení

4)           Seznam majetku

5)           Seznam závazků

6)           Seznam zaměstnanců

Zpracováním těchto dodatečných formulářů bude oblast insolvenčních podání v podobě interaktivních PDF formulářů zcela pokryta.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Pixabay

Go to TOP