Rada vlády ČR pro lidská práva má Desatero pro přístup k seniorům

Po skončení epidemie koronaviru bude nutné zajistit, aby veškeré zdravotní výkony či sociální služby, které starším lidem nemohly být během krizového období poskytovány, byly k dispozici co nejdřív. Současně je důležité, aby na seniory nerovnoměrně nedopadly negativní důsledky krize, včetně ekonomických. Uvádí to desatero principů a doporučení pro přístup ke starším lidem, jak ho formulovala pracovní skupina Rady vlády ČR pro lidská práva. Dokument vypracovaný na základě zkušeností s epidemií dostane pro informaci vláda na jednom z prvních zasedání v novém roce.

Materiál uvádí, že ani v době krize nelze starším lidem z důvodu jejich věku upřít přístup ke zdravotní péči a sociálním službám, nebo jim je poskytovat v menším rozsahu či kvalitě.

Pracovní skupina zpracovala velmi dobrý, strategicky zásadní dokument. Jsem velice ráda, že na principech i obecných doporučeních se shodli všichni členové a členky pracovní skupiny. Desatero nyní zašleme, kromě jiného, i na příslušné resorty. Pokud by v budoucnu opět nastala podobná situace, nebudeme zaskočeni, ale budeme mít vodítko, podle kterého můžeme postupovat,“ řekla zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Podle doporučení, která mají platit i po odeznění krize, se starší lidé nesmějí ocitnout v dlouhodobé sociální izolaci, která by mohla ohrozit jejich fyzické či duševní zdraví. Přijímaná opatření na ně nesmějí mít nepřiměřené negativní dopady a nadměrně zasahovat do jejich životů. Do rozhodování o opatřeních by přitom měli být senioři zahrnuti, nesmějí být vnímáni a prezentováni jen jako pasivní příjemci pomoci.

Rada v desateru připomíná i význam úplných a vzájemně si neodporujících informací o povaze krize a charakteru přijímaných opatření. Veškerá sdělení musejí být formulována srozumitelně, věcně a bez vyvolávání zbytečné paniky, uvádí. Současně uvádí, že poděkování a ocenění patří všem, kteří se na pomoci starším podíleli, a to včetně tisíců dobrovolníků. „Jsou důkazem, že mezigenerační solidarita, jež tvoří jeden ze základních pilířů každé civilizované společnosti, v Česku existuje a lze s ní počítat i v dobách krizí a ohrožení. Tuto solidaritu je třeba dále posilovat,“ konstatuje rada.

Zdroj: ČTK
Foto: ČAK

Go to TOP