Ivo Krýsa: Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 168 stran, 350 Kč.

 

Předmětná vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), je prováděcím právním předpisem k zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a v souladu se zmocňovacím ustanovením upravuje organizaci, rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo službě a rovněž posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Tato vyhláška vychází z Úmluvy Mezinárodní organizace práce o závodních zdravotních službách přijaté v roce 1985. Ve Sbírce zákonů byla publikována jako vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách.

Autorův praktický komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky je systematický, přehledný, je psán vysoce odborně a zároveň srozumitelně. Autor nevychází pouze z textu vyhlášky, ale rovněž z relevantní judikatury Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu a také z důvodové zprávy k vyhlášce.

Zvýšenou pozornost věnuje autor zejména obsahu a rozsahu pracovnělékařských služeb a rovněž lékařskému posudku, který má – jak vyplývá z dosti rozsáhlé soudní judikatury – velký význam v pracovněprávních vztazích. Podle právní úpravy zakotvené v zákoníku práce je tomu tak např. při převedení zaměstnance na jinou práci nebo při výpovědi ze strany zaměstnavatele či v případě okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Pracovnělékařské služby jsou podle § 41 zákona o specifických zdravotních službách součástí posudkové péče, lékařský posudek, který vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, je výstupem posudkové péče. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytuje službu zaměstnavateli, aby ten mohl dostát svým povinnostem uloženým mu zákoníkem práce. Při zařazování zaměstnanců k práci je zaměstnavatel povinen postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti k práci.

Komentářová publikace bude nepochybně významným zdrojem informací a průvodcem v důležité a zároveň dosti složité problematice pracovnělékařských služeb a některých druzích posudkové péče. Je určena širokému spektru uživatelů – právníkům, lékařům, personalistům, zaměstnavatelům, studentům vysokých škol a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.

Z úrovně textu je zřejmé, že autor má v předmětné oblasti rozsáhlé teo­retické i praktické znalosti a zkušenosti, které dokáže velmi vhodným způsobem předávat.

Publikace obsahuje i dvě přílohy vztahující se k tématu.

 

prof. JUDr. VĚRA ŠTANGOVÁ, CSc., Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze

Go to TOP