Prezident podepsal jmenovací dekrety 78 profesorů, jsou mezi nimi tři právníci

V úterý 15. prosince 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 78 nových profesorů. Na seznamu jsou i tři právníci – doc. JUDr. Alena MACKOVÁ, Ph.D., doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., držitel ocenění Právník roku 2018, a doc. JUDr. Martin KOPECKÝ, CSc. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Mezi 78 novými profesory je 13 žen. Nejvíce profesorů tradičně navrhla Univerzita Karlova, a to 37, šest návrhů předložila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, pět nových titulů navrhla Masarykova univerzita a čtyři Mendelova univerzita v Brně. Návrhy podalo i dalších 13 vysokých škol.

Nejvíce (zhruba z 25 %) jsou zastoupeni lékaři, o něco méně je techniků. Novými profesory ale byli jmenováni i ekologové, chemici, právníci, matematici, umělci,  ekonomové, farmaceuti i zástupci dalších oborů.

Profesorem se stal například prorektor Univerzity Karlovy doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., který vede Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a letos na jaře byl koordinátorem Iniciativy akademických pracovišť, jež se v době vypuknutí pandemie onemocnění covid-19 zapojily do testování lidí. Iniciativa vznikla v reakci na nedostatek přístrojů a pracovníků pro testování nového koronaviru a nabídla své odborníky a přístroje k testování na koronavirus vládě a krizovému štábu.

První z trojice právníků-profesorů je pak doc. JUDr. Alena MACKOVÁ, Ph.D., členka komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva procesního, autorka desítek odborných publikací a vysokoškolských učebnic, zkušební komisařka pro obor občanské, rodinné a pracovní právo ČAK a také členka redakční rady Bulletinu advokacie.
Nově byl profesorem jmenován také český právník a vysokoškolský pedagog, náměstek ministra vnitra pro státní službu doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., držitel ocenění Právník roku 2018 v oboru pracovní právo.
Dalším čerstvým profesorem je advokát doc. JUDr. Martin KOPECKÝ, CSc., který působí jako docent na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK a zároveň je vedoucím Katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. 

Jmenovací dekrety novým profesorům předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.

 


 

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., v roce 1985  ukončila studia na Právnické fakultě UK v Praze, habilitovala se v roce 2002 v oboru občanské právo, v současné době působí na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Je garantkou výuky civilního práva procesního. Přednáší zahraničním studentům v programech Erasmus+ a LL.M. na Vysoké škole CEVRO INSTITUT.

Absolvovala řadu zahraničních studijních pobytů a stáží na prestižních zahraničních univerzitách (mj. ve Vídni, v Mnichově či Regensburgu) a stáž u Soudního dvora EU v Lucemburku.

Je členkou Světové asociace procesního práva, Rady Justiční akademie MSp ČR a Komise pro rekodifikaci procesního práva a je také členkou zkušební komise České advokátní komory  pro obor občanské právo. Dále je členkou Vědecké rady Právnické fakulty UK.

Nově zastává funkci ombudsmana Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven.

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., je autorkou publikace Nezávislost soudců, která získala v roce 1996 Cenu rektora Univerzity Karlovy a Nadace za demokratický právní stát, i desítky dalších odborných publikací a vysokoškolských učebnic. Podílí se na celosvětovém projektu IEL nakladatelství WoltersKluwer a je také členkou redakční rady Bulletinu advokacie.

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž i doktorské studium v oboru soukromé právo a na téže fakultě také habilitoval v oboru pracovní právo.

V roce 1997 začal pracovat jako odborný asistent na Právnické fakultě UK, od roku 2010 je docentem na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V letech 1997 a 1998 byl právníkem České správy sociálního zabezpečení; od roku 2001 působil na MPSV, kde se stal odborným referentem v odboru pracovněprávní legislativy, později působil ve funkci náměstka pro legislativu. Na MPSV se podílel na tvorbě pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce a jeho novelizací. Od června tohoto roku je novým náměstkem ministra vnitra pro státní službu.

Je předsedou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády a zástupcem ČR v European Labour Law Network. Působí též jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Věnuje se lektorské činnosti. Je autorem řady článků v odborných časopisech, publikací a učebnice Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání.

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., je držitelem ocenění Právník roku 2018 v oboru pracovní právo.

 

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, kde získal i titul doktora práv a stal se kandidátem právních věd. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor správní právo a správní věda.

Od roku 1995 je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své advokátní praxe se věnuje problematice soukromého i veřejného práva. Působí jako docent na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK, dále je vedoucím Katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Je členem několika poradních orgánů, mimo jiné je členem Rozkladové komise bankovní rady České národní banky, předsedou senátu Rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu, členem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání a hodnotícího panelu právní vědy a politologie Grantové agentury ČR.

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., je také autorem či spoluautorem několika publikací (obecné části učebnice Správní právo, monografie Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva, komentáře k zákonu o obcích, komentáře k zákonu o místním referendu, komentáře k zákonu o státní službě a učebnice správního práva prof. Hendrycha). Je členem redakční rady časopisu AUC Iuridica a periodika Právnické listy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay, archiv M. Kopeckého,  P. Hůrky a cevroinstitut.cz

 

Go to TOP