Výroční 20. seminář John Marshall Law School proběhl úspěšně online

Česká advokátní komora ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou a John Marshall Law School (JMLS) Chicago pořádá každoročně pro mladé advokáty a koncipienty seminář o americkém právu.

Týdenní seminář se koná zpravidla na přelomu listopadu a prosince v Telči. Cílem akce je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právních porad, managementu advokátních kanceláří apod. Přednášky zajišťují profesoři z John Marshall Law School, advokáti, soudci a další odborníci z právní praxe z Chicaga. Přednášky probíhají v anglickém jazyce a po zakončení semináře účastníci obdrží certifikát.

V důsledku pandemie covid-19 se tento – letos výroční, již 20. seminář – uskutečnil poprvé online. Odbor mezinárodních vztahů ČAK se jako každý rok ujal organizace a seminář se setkal s mimořádně pozitivním ohlasem, a to jak ze strany česko-slovenské, tak americké. Celkem se zúčastnilo 16 advokátů a advokátních koncipientů z České republiky a ze Slovenska. Seminář se konal od pátku 4. prosince 2020 do středy 9. prosince 2020 včetně víkendu a z důvodu časového posunu v Chicagu probíhal v odpoledních a večerních hodinách našeho času.

První den byl seminář oficiálně zahájen a přednášející a účastníky jménem ČAK přivítala JUDr. Eva Indruchová, vedoucí mezinárodního odboru ČAK. Následně převzal slovo prof. Michael Seng, hlavní organizátor za JMLS, který účastníky seznámil s připraveným programem. Následně proběhlo představení všech účastníků a přednášejících formou tzv. „circle“ neboli kolečka, které bylo využito ještě mnohokrát i v následujících dnech.

Seminář byl rozdělen do 10 tematických bloků: úvod do amerického práva, diverzita v právnických profesích, well-being advokátů, občanské právo, trusty a nemovitosti, trestní právo, svoboda projevu, obchodní právo, restorativní justice, lobbing.

Lektoři se věnovali zejména praktickým otázkám a součástí přednášky byla vždy i diskuse a prostor na dotazy.

Slovenská advokátní koncipientka Mgr. Marina Kapustina – jedna z účastnic semináře, s námi sdílela svou zkušenost:

Účasť na seminári odporúčam každému právnikovi. Americkí lektori sa s nami ochotne podelili o svoje skúsenosti a predstavili nám množstvo nových informácií resp. iný pohľad na niektoré súvislosti. Vďaka obmedzenému počtu účastníkov a úzkemu kontaktu s prednášajucimi mal každý advokát či koncipient dostatočný priestor pýtať sa na konkrétne problémy.“

Obdobně ohodnotil přínos semináře i český účastník, advokát Mgr. et Mgr. Ing. Michal Šulc:

„Po absolvování mohu říct, že moje očekávání byla překonána a hodnotit mohu jen v superlativech. Jedná se o nesmírně zajímavé a poučné nahlédnutí do americké právní kultury z pohledu vůdčích právních profesionálů, kteří jsou aktivní v řešení aktuálních problémů, které známe pouze z novinových článků a jejich aktivita zakončená četnými úspěchy v oblasti řešení problémů místních komunit (komunitní soudy), lidských práv, ale i osobních problémů právních profesionálů zaslouží obdiv. Všichni přednášející jsou nejen uznávaní právní teoretici z univerzitního prostředí, ale především významní praktikující profesionálové, kteří se skutečně podílejí na formulování právní kultury ve Spojených státech.

Z toho, jak američtí lektoři dokážou mluvit o své právní profesi (advokát, soudce, prokurátor) a z jejich zaujetí pro věc, je cítit jejich opravdová láska k profesi právníka. Právní službu přijali jako své poslání k naplnění cíle udělat svět o trochu lepší, ostatně to lze ukázat i na jimi neustále opakovaném spojení, že cílem činnosti právníka má být především dosáhnutí spravedlnosti („lawyers do justice“) a až poté následuje vše ostatní. Ač to může znít jako klišé, v jejich podání to bylo opravdu autentické a byl bych jenom rád, aby to takto cítilo co nejvíce právních profesionálů u nás i v zahraničí, ať již je jejich zaměření jakékoli. V tomto se od nich můžeme jen inspirovat.“

Těšíme se opět za rok, tentokrát snad zase v Telči.

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Go to TOP