Prohlášení představenstva ČAK k nájmu prostor v paláci Dunaj

Představenstvo ČAK na své schůzi konané dne 10. 11. 2020 projednalo situaci vzniklou v důsledku aktuálního šíření zpráv o okolnostech týkajících se nájmu prostor v paláci Dunaj a došlo k závěru, že je třeba dostatečně vysvětlit, resp. uvést na pravou míru, okolnosti uzavření nájemní smlouvy, jejích parametrů a v neposlední řadě její potřebnosti.

Problematika nové nájemní smlouvy, kontinuálně navazující na nájemní smlouvu z roku 2004 (s trváním nájmu do roku 2034), byla řešena od roku 2017, všemi kompetentními orgány ČAK pak intenzivně od roku 2019. Podstatou vzniklých problémů je generální rekonstrukce všech prostor paláce Dunaj, kterou si Komora neobjednala, avšak ČAK, stejně jako všichni ostatní nájemci, museli prostory v budově v průběhu dubna a května 2020 vyklidit.


Informace o postupu Komory a dané problematice ČAK ve vztahu k advokátnímu stavu průběžně zveřejňovala takto:

a) Na webových stránkách ČAK jsou zveřejňovány zápisy ze schůzí představenstva, informace o nastíněné problematice pak konkrétně obsahují zápisy z 21. schůze (9. a 10. září 2019),schůze (14. a 15. října 2019), 23. schůze (11. a 12. listopadu 2019), 28. schůze (21. dubna 2020), 29. schůze (19. května 2020) a po podpisu smluv zápisy z 30. schůze (15. a 16. června) a 31. schůze (14. a 15. září 2020). V zápisu z 28. schůze, tj. před podpisem smluv, pak byl advokátní stav veřejným zápisem vyrozuměn, že „jak návrhy, tak přílohy předjednávaných smluv (vč. situačních plánů předmětu nájmu v paláci Dunaj atd.), jsou kdykoli k nahlédnutí na Hospodářském odboru ČAK.“

b) Předseda představenstva ČAK, členové Rozpočtového a hospodářského výboru, resp. vedoucí Hospodářského a organizačního odboru ČAK, detailně informovali členy Kontrolní rady ČAK o problematice rekonstrukce paláce Dunaj, o jednáních týkajících se podmínek nájmu a o předmětu a vnitřním členění prostor nájmu (vč. vizualizace předmětu nájmu) na zasedáních Kontrolní rady konaných 16. a 17. 10. 2019 (zápis č. j.: 0801-000001/19-010) a 15. 11. 2019 (zápis č. j.: 0801-000001/19-011). Přitom Ekonomická sekce Kontrolní rady nájemní smlouvu schválila 20. 5. 2020, tj. 10 dní před podpisem nájemní smlouvy.

c) O problematice rekonstrukce paláce Dunaj, zajištění náhradních prostor, stěhování a budování nového vzdělávacího a provozního centra ČAK rámcově informovala prostřednictvím Rychlých zpráv ČAK, a to dne 24. 9. 2019, 20. 11. 2019, 29. 5. 2020 a 2. 10. 2020. Další informace související s nájmem a vyklizením prostor v paláci Dunaj byly prezentovány prostřednictvím News (3x), prostřednictvím Twitteru (13. 5. 2020), prostřednictvím Advokátního deníku (13. 5. 2020) a prostřednictvím Bulletinu advokacie (4x).

Je třeba si uvědomit, že ČAK poskytuje servis pro takřka 14 000 advokátů a 3 000 koncipientů, pořádá nebo podporuje nezanedbatelné množství vzdělávacích a společenských akcí, úspěšně působí na mezinárodní odborné scéně a v neposlední řadě rovněž vykonává veřejnou správu na úseku advokacie, která mj. stále narůstá a kterou redukovat rozhodně nelze – pokud tedy nechceme, aby výkon správy na úseku advokacie převzal stát?


V paláci Dunaj jsou zajišťovány následující činnosti Komory: 

a) Seminářů se ve vzdělávacím centru účastní v rámci jednodenních a dvoudenních školení průměrně 2 000 koncipientů a 460 advokátů měsíčně. 

b) Advokátní zkoušky jsou realizovány zpravidla 6x ročně, přičemž je každý rok skládá téměř 1 000 kandidátů. Vedle advokátních zkoušek probíhají v daných prostorách též uznávací zkoušky a zkoušky z mediace.

c) V prostorách paláce Dunaj probíhají pravidelná zasedání Kontrolní rady (70 členů), Kárné komise (83 členů) a Odvolací kárné komise (11 členů), dále pak plenární zasedání komisařů Zkušební komise (100 členů), případně zasedání výborů a sekcí ČAK.

d) Pronajaté prostory slouží k chodu Odboru matriky (vedení matričních údajů ohledně 17 000 osob, vydávání knih o prohlášení o pravosti podpisu, vydávání nejrůznějších osvědčení, vydávání ID průkazů a dokladů po zaktivnění advokáta, vydávání potvrzení tzv. nástupcům, vydávání dokladů koncipientům, zajištění advokátních slibů – mnohdy i pro 100 osob, jednání tzv. Odpustkové komise, povinné vedení archivu a historického archivu atd.); chodu Kontrolního oddělení, Oddělení pro věci kárné a Odboru pro výchovu a vzdělávání.

e) Pro úplnost – v sídle Komory v Kaňkově paláci a dvorním traktu jsou umístěny: kanceláře předsedy, tajemníka a sekretariátu Komory, Odbor vnějších vztahů, Hospodářský odbor, Odbor vnější a vnitřní legislativy, Odbor mezinárodních vztahů, IT odbor, kanceláře účtárny a knihovna.

Pozn.: Nad rámec toho, co je uvedeno pod písm. a) až d), je třeba připomenout, že při zajišťování veřejné správy se dnes Komora neobejde bez pobočky ČAK v Brně, která zajišťuje obdobnou agendu pro moravské advokáty a koncipienty, navíc bylo v pobočce ČAK v Brně nově situováno centrum veřejné správy pro zajišťování zákonem předepsané bezplatné právní pomoci (cca 2000 ročně vyřizovaných případů).

Diskuse o tom, zda nějaké prostory pronajímat, k čemu je Komora potřebuje a zda jsou konkrétní smluvní ujednání pro advokacii výhodná, jsou jistě legitimní a Komora se jim určitě nebrání. Proti konstrukci nájemní smlouvy, ať již jde o rozsah předmětu nájmu, délku nájemní doby či cenu nájmu však nebyly z řad advokátů před jejím podpisem vzneseny žádné námitky. A je na místě uvést, že podmínky nájmu byly sjednány nadstandardní, když navýšení stávajících ročních rozpočtových nákladů bude v budoucnu činit maximálně dva miliony korun ročně (z toho jeden milion korun připadá na nezbytné rozšíření původních prostor). Délka nájmu pak reflektuje též částky, které vynaloží pronajímatel na úpravy pronajatých prostor dle požadavků Komory tak, aby vyhovovaly její činnosti.

Rádi přivítáme každého kolegu, který se rozhodne blíže se seznámit jak s chodem Komory, tak s obsahem vzájemně souvisejících a navazujících smluv (nájemní smlouva z roku 2004, smlouva o zajištění náhradních prostor, nová nájemní smlouva).


Detailní souhrnný přehled všech informací k rekonstrukci paláce Dunaj, které byly postupně uveřejňovány prostřednictvím komunikačních kanálů ČAK, naleznete na Advokátním deníku v článku ČAK se vyjádřila k nájemním smlouvám „Myslíkova“ a „palác Dunaj.


Představenstvo ČAK
Foto: AD

 

Go to TOP