Soud se po 33 letech vrátil ke „vzdorovitému“ jednání Pavla Wonky

Okresní soud v Liberci povolil ve čtvrtek 5. listopadu 2020 obnovu řízení v kauze disidenta Pavla Wonky (1953-1988). Ten byl v roce 1987 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 21 měsíců a následnému tříletému ochrannému dohledu pro trestné činy pobuřování a útoku na veřejného činitele. Umístěn byl do věznice v Minkovicích. (1) Zde však demonstrativně odmítl pracovat s tím, že jeho odsouzení je „ex tunc“ (tedy od samého počátku) nezákonné, a tudíž nikdo není oprávněn na něm pracovní povinnost vyžadovat. Za toto odmítnutí mu hrozil další trest pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Jako reakci na Wonkovo vzdorovité jednání (odmítnutí pracovat) zahájil proti němu liberecký okresní prokurátor trestní stíhání. To se vleklo tak dlouho, až Wonkovi výkon trestu skončil, byl propuštěn, následně kvůli nedodržování ochranného dohledu znovu zatčen a 26. 4. 1988 zemřel ve vazbě v královéhradecké věznici. Dva dny poté liberecký soud trestní stíhání proti Wonkovi zastavil, protože trestní stíhání nelze vést proti zemřelému.

Jenže tím to neskončilo. V letech 1990–1991 proběhlo u Městského soudu v Praze rehabilitační řízení a Pavel Wonka byl in memoriam rehabilitován „ex tunc“, pokud jde o jeho odsouzení z roku 1987. To znamená, že Wonka měl – v tom, že jeho odsouzení bylo od počátku nezákonné, ve vězení vůbec neměl být, a tudíž ho nikdo neměl právo ve věznici k čemukoli nutit – vlastně pravdu.

Wonkův pozůstalý bratr Jiří proto podal návrh na obnovu řízení s tím, že liberecký soud neměl řízení zastavovat jen kvůli tomu, že Pavel zemřel, ale především proto, že se nedopustil žádného trestného činu, když v minkovické věznici odmítl pracovat.

Pavel Wonka byl před listopadem 1989 za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy. Zemřel v královéhradecké věznici v roce 1988 za nevyjasněných okolností.

Rozhodnutí soudu není pravomocné, státní zástupce se nevzdal práva stížnosti, ale vzal si třídenní lhůtu na rozmyšlenou. Proč?

Soudkyně Mgr. Denisa Kalfeřtová totiž nevyhověla návrhu státního zástupce Mgr. Lukáše Pauldura na zamítnutí návrhu. Pauldura ve své řeči uvedl, že se rozhodně nechce zastávat komunistického režimu (doslova že nechce „být Ďáblovým advokátem“), nicméně s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR má za to, že návrh by měl být zamítnut. Obhajoba naproti tomu uvedla, že státní zástupce si tuto judikaturu špatně vykládá a že jím zmíněná usnesení dokládají pravý opak – totiž že návrhu by mělo být vyhověno, protože buď přímo svědčí o potřebě obnovu povolit, anebo byla později překonána jinými rozhodnutími, která státní zástupce opomněl uvést.

„Soudkyně se na rozdíl od státního zástupce oprostila od formalistického přístupu a vysvětlila, že pokud trestní stíhání proti někomu bylo zastaveno, má právo na to, aby se tak stalo z důvodu pro něj co nejpříznivějšího. V tomto případě tedy nejen kvůli tomu, že obžalovaný zemřel, ale především proto, že se trestného činu nedopustil,“ dodal k dnešnímu verdiktu advokát JUDr. Lubomír Müller.

Státní zástupce na to reagoval tak, že si příslušnou judikaturu podrobněji prostuduje a pak se rozhodne.

„Jak je z výše uvedeného patrné, nejde jen o Wonku, ale obecně o takový výklad práva, který směřuje k dosažení spravedlnosti pro všechny, kteří byli v minulosti nezákonně perzekuováni,“ konstatoval advokát JUDr. Lubomír Müller.


AKTUÁLNÍ KAUZY PAVLA WONKY

Je pozoruhodné sledovat, jak jednotliví soudci a státní zástupci v letech 2019-2020, tedy více než 30 let po Wonkově smrti, reagují na jeho kauzy:

Kauza z roku 1981 – násilné vniknutí do vlastního bytu

16. 1.2020 – Okresní soud v Trutnově zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předsedkyně senátu Mgr. Veronika Tomanová). (2) Proti tomu podal stížnost jak Jiří Wonka, tak státní zástupce (Mgr. Vladimír Štěpánek)
26. 2. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek).
13. 8. 2020 – Okresní soud v Trutnově povolil obnovu řízení (předsedkyně senátu Mgr. Veronika Tomanová) (2).
11. 9. 2020 – Okresní státní zástupce v Trutnově (JUDr. Tomáš Ponikelský) se vyloučil z řízení.

Nyní se čeká, až bude znovu projednána původní obžaloba z roku 1981.

Kauza z roku 1984 – pomluvy; osočení členů KSČ

3. 3. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck).
26. 3. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf).
19. 5. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové znovu zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck).
4. 6. 2020 (doručeno 17. 6. 2020) – Krajský soud v Hradci Králové sám obnovu řízení povolil (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf).
30. 9. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové zastavil trestní stíhání kvůli promlčení s tím, že do 3 dnů od doručení usnesení lze požádat o meritorní projednání věci (předseda senátu Mgr. Tomáš Petráň).
5. 10. 2020 – Jiří Wonka o meritorní projednání požádal.

Nyní se čeká na nařízení jednání.

Kauza z roku 1987 – maření výkonu úředního rozhodnutí (popírání odsuzujícího rozsudku)
5. 7. 2020 – Podán návrh na povolení obnovy řízení.
5. 11. 2020 – Okresní soud v Liberci nařídil veřejné zasedání (samosoudkyně Mgr. Denisa Kalfeřtová).

Kauza z roku 1988 – maření výkonu úředního rozhodnutí (neplnění ochranného dohledu)
24. 1. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Veronika Tomanová se vylučuje z projednávání případu a navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu. (2)
26. 3. 2019 – Vrchní soud v Praze rozhodl, že věc se trutnovskému soudu neodnímá (předseda senátu Mgr. Viktor Mach).
30. 4. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Tereza Teršová se vylučuje z projednávání případu.
10. 5. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcela Horváthová se vylučuje z projednávání případu (3).
3. 6. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Miroslava Purkertová se vylučuje z projednávání případu.
19. 6. 2019 – Předsedkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Naděžda Vaňurová navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu.
22. 7. 2019 – Krajský soud v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek) přikazuje projednání případu Okresnímu soudu v Náchodě.
16. 10. 2019 – Okresní soud v Náchodě Pavla Wonku in memoriam rehabilitoval (předsedkyně senátu Mgr. Jana Geislerová).
23. 4. 2020 – Ministerstvo spravedlnosti přiznalo pozůstalému bratru Jiřímu Wonkovi odškodnění ve výši 2 473 Kč (4).

Ministerstvo spravedlnosti nyní ještě zkoumá, zda 4 trutnovské soudkyně neporušily zákon, když se samy vyloučily z projednávání případu. (Ministerští úředníci na tom pracují od 1. 11. 2019.)


 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Wonkovy kauzy budou českou justici ještě nějakou dobu zaměstnávat. A to je za daných okolností stále velmi žádoucí.

Prezident Ing. Miloš Zeman totiž v roce 2013 Pavlu Wonkovi udělil in memoriam státní vyznamenání „Medaili za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů“. (5)

Naproti tomu JUDr. Josef Doležal (okresní prokurátor v Trutnově v letech 1975-1989) v nedávném interview prohlásil, že Pavel Wonka „byl především kriminálník“. (6)

Řádné projednání všech Wonkových kauz by tedy mělo zodpovědět zbývající sporné otázky a zároveň napomoci k všeobecnému posílení občanských práv, zejména kdyby někdo byl i v dnešní době považován za kacíře či rebela. (7)

 

 

 (1) „Věznění v Minkovicích bylo nelidské, pokořující, nebezpečné fyzickému a psychickému zdraví.“ Blíže viz https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9BzniceMinkovice.

(2) Soudkyně Mgr. Veronika Tomanová se pro podjatost vyloučila z projednávání Wonkovy kauzy z roku 1988, ale v kauze z roku 1981 svoji podjatost neshledala.

(3) Soudkyně JUDr. Marcela Horváthová řešila Wonkovy kauzy už v roce 1988.

(4) K tomu viz Luděk Navara: Případ Wonka vzkazuje: Lidský život tady má cenu jednoho laciného vysavače; dostupné na

https://nazory.aktualne.cz/komentare/pripad-wonka-vzkazuje-lidsky-zivot-tady-ma-cenu-jednoho-laci/r~a4e076fc8ac711eaa6f6ac1f6b220ee8/

(5) Viz

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/seznam-vyznamenanych.A131026_140345_domaci_jj

(6) Viz Veronika Jarolínová: Vývoj prokuratury v okrese Trutnov v letech 1949-1993, příloha č. 14: Rozhovor s okresním prokurátorem JUDr. Josefem Doležalem; dostupné na

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/116993

(7) V nedávné minulosti k posílení občanských práv výrazně napomohly například kauzy odpíračů vojenské služby z řad svědků Jehovových; dostupné ve Sbírce zákonů na

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-32

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-106

 

Zdroj:  JUDr. Lubomír Müller (autor působí jako advokát), ČTK
Foto: www.wonka.wz.cz a MartinVeselka / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3251614 (pohled na Minkovice)

 

 

Go to TOP