Sněmovna odsouhlasila novelu zákona proti praní špinavých peněz

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 1. října 2020 připojila k vládní novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i změnu rozpočtových pravidel, která počítá s tím, že žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele Novela má rovněž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb.

Změna rozpočtových pravidel podle pirátského poslance Františka Navrkala zavede povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit. „Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout,“ uvedl poslanec Navrkal.

Poslanec uspěl také s návrhem umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

V případě hazardních her předloha zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry.

Centrální evidence účtů, kterou novela upravuje, je spravována Českou národní bankou. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Evidence by měla omezit daňové úniky a pomoci v boji proti financování terorismu.

 „Cílem návrhu, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je zejména modernizovat a harmonizovat právní úpravu boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu, odpovídající mezinárodním standardům, přispět k potírání zejména hospodářské trestné činnosti a předcházení aktuálním teroristickým hrozbám,“ uvedla ve Sněmovně návrh ministryně financí Alena Schillerová.

Návrh zákona je primárně návrhem transpozičním. Transponuje tzv. 5. AML směrnici. Část transpozice této směrnice se provádí i návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož předkladatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Dále se transponují některé dílčí části tzv. 4. AML směrnice.

„V současné době probíhají ve vztahu k oběma AML směrnicím řízení o nesplnění povinnosti podle článku 260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a to v případě 5. AML směrnice kvůli uplynutí nedodržení transpoziční lhůty, přičemž na základě Akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu z května letošního roku lze očekávat ze strany Komise v těchto řízeních velice rychlý postup. Vzhledem k nekompromisnímu přístupu Komise v této oblasti je zde reálná hrozba uložení finančních sankcí České republice v blízké době, a proto je nezbytné návrh co nejdříve projednat,“ dodala v Poslanecké sněmovně ministryně Schillerová.

Kromě transpozice směrnic návrh zákona zapracovává též nadnárodní hodnocení výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Moneyval věci implementace mezinárodních standardů v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení.

V souvislosti s transpozicí výše uvedených směrnic a hodnocení Moneyvalu jsou návrhem zákona rovněž řešeny požadavky vyplývající z potřeb praxe, a to především v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti hazardních her.

„Návrh zákona tak především komplexně reviduje problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a za tímto účelem novelizuje celkem 20 zákonů. V oblasti hazardních her jsou nejdůležitějšími změnami zpřesnění právní úpravy rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a výkaznictví v hazardních hrách nebo změny v kompetencích orgánů státní správy působících v oblasti hazardních her,“ uzavřela Alena Schillerová.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP