Stanovisko generálního advokáta SD EU k otázce francouzského Kasačního soudu

Soudní dvůr EU vydal dne 16. září 2020 stanovisko generálního advokáta JUDr. Michala Bobka, Ph.D., k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané francouzským Kasačním soudem ve věci C-218/9 Adina Onofrei proti Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d’appel de Paris. Kauza se týká nevyhovění žádosti Adiny Onofrei, držitelky doktorského titulu v oboru právo získaného na l´Universités Paris, pracující pro Evropskou komisi, o zápis do pařížské Advokátní komory.

 

Adina Onofrei (dále jen „navrhovatelka v původním řízení“) má portugalskou a rumunskou státní příslušnost. Je držitelkou magisterského a doktorského titulu v oboru právo získaných na Universités Paris 1 a Paris II. Pracovala pro Evropskou komisi jako administrátor, a to po dobu více než osmi let. Požádala o zápis do seznamu Ordre des avocats au barreau de Paris (advokátní komora v Paříži), přičemž se dovolávala jedné z výjimek z povinnosti být držitelem odborného osvědčení (a tudíž požadavku povinného odborného vzdělání), které francouzské právní předpisy stanovují pro „úředníky kategorie A nebo osoby jim postavené na roveň, kteří vykonávali právní činnosti po dobu alespoň osmi let ve veřejné správě, ve veřejné službě nebo v mezinárodní organizaci“.

Advokátní komora v Paříži žádost navrhovatelky v původním řízení zamítla z důvodu, že nebyla zaměstnankyní francouzské veřejné služby, nebyla touto veřejnou službou vyslána k mezinárodní organizaci ani nevykonávala činnost na francouzském území. Rozhodnutí advokátní komory v Paříži bylo v návaznosti na podaný opravný prostředek potvrzeno s odůvodněním, že navrhovatelka v původním řízení neprokázala, že by dříve vykonávala praxi v oblasti francouzského práva. Cour de cassation (Kasační soud, Francie), který věc projednává na základě kasačního opravného prostředku, se nyní táže na slučitelnost takových vnitrostátních pravidel, nebo spíše jejich výkladu a aplikační praxe s články 45 a 49 SFEU.

 

Stanovisko generálního advokáta JUDr. Bobka zahrnuje vyjádření k těmto okruhům: „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Volný pohyb osob – Svoboda usazování – Přístup k povolání advokáta – Osvobození od požadavku na odborné vzdělání a odborné osvědčení – Vnitrostátní praxe omezující osvobození na úředníky, kteří vykonávali praxi v oblasti vnitrostátního práva, na vnitrostátním území a ve vnitrostátní veřejné službě“.

 

Závěr generálního advokáta JUDr. Michala Bobka, Ph.D.:

Navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl Cour de cassation (Kasační soud, Francie) následovně:

„Články 45 a 49 SFEU brání podmínce zaměstnání u francouzské veřejné služby a podmínce teritoriality, kterým podléhá osvobození od odborného vzdělání a osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání advokáta podle čl. 98 odst. 4 nařízení č. 91-1197, jelikož praktické uplatnění uvedených podmínek neumožňuje ověření odpovídající praxe v oblasti vnitrostátního práva v případě zaměstnanců veřejné služby Evropské komise.

V každém případě články 45 a 49 SFEU brání tomu, aby přístup k regulovanému povolání v členském státě podléhal podmínkám, které nejsou založeny na jednotných a předvídatelných kritériích, která nemohou být přiměřeně předem zjistitelná všemi dotčenými žadateli.“

 

Celé stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU JUDr. Michala Bobka, Ph.D., naleznete ZDE

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Pixabay

Go to TOP