Lenka Veselá: Jak bydlet a podnikat v nájmu

GRADA Publishing, Praha 2020, 328 stran, 288 Kč.

Nakladatelství GRADA Publishing, a. s., vydalo v lednu roku 2020 právní monografii „Jak bydlet a podnikat v nájmu“ napsanou Mgr. Lenkou Veselou. Autorka této publikace absolvovala v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 působí jako samostatná advokátka se sídlem v Praze se zaměřením na bytové právo a právo nemovitostí.

Publikace se dělí na šest kapitol. Autorka se snažila knihu koncipovat zejména jako soubor otázek a odpovědí na nejčastější otázky z praxe, doplněný o vzory smluv a podání. Autorka sama o své publikaci uvádí: „Cílem knihy je seznámit zejména laickou, ale i odbornou veřejnost s obsahem zvláštních ustanovení upravujících institut nájmu bytu a institut nájmu prostoru sloužícího podnikání a s obsahem souvisejících předpisů.“

První kapitola nese název „Nájem bytu a domu v otázkách a odpovědích“, a věnuje se tak komplexně oblasti nájmu bytu. Autorka zde v jednotlivých podkapitolách rozebírá všechna možná témata, od nájemní smlouvy, přes nájemné, jistotu, práva a povinnosti smluvních stran až po samotné ukončení nájemního vztahu. V každé podkapitole nejprve rozebere danou oblast, kterou doplní modelovými příklady, a následně odpoví na nejčastější otázky z této oblasti.

Druhá kapitola pak svou strukturou kopíruje kapitolu první a věnuje se tématu nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Autorka v ní rozebírá celé téma komplexně, a to od samotné nájemní smlouvy, přes nájemné, práva a povinnosti spojené s nájmem prostoru sloužícího podnikání až po skončení nájmu.

Třetí kapitola obsahuje nejrůznější vzory smluv a podání. Pokud jde o oblast nájmu bytu, lze v publikaci nalézt např. smlouvu o nájmu bytu, námitky nájemce k vyúčtování služeb, dohodu o zániku nájmu bytu, různé varianty výpovědi z nájmu bytu (a to jak ze strany nájemce, tak i ze strany pronajímatele), námitky nájemce proti výpovědi pronajímatele a nejčastější žaloby související s nájmem bytu a jeho ukončením. Vzorů týkajících se nájmu prostoru sloužícího k podnikání je zde ale výrazně méně. Z této oblasti publikace obsahuje pouze smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, výpověď ze strany nájemce i pronajímatele v případě nájmu na dobu určitou, protokol o předání a převzetí pronajatého prostoru a předžalobní výzvu k zaplacení pokuty za nedodané vyúčtování služeb. Všechny uvedené vzory jsou sice spíše stručnějšího charakteru, ale určitě dobře poslouží jako základ pro vypracování obsáhlejšího vyhotovení s ohledem na konkrétní situaci.

Čtvrtá kapitola tvoří svým rozsahem podstatnou část této publikace. Kapitola obsahuje výběr nejrelevantnějších ustanovení ze základních právních předpisů, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 67/2013 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. Mimo uvedené zákony autorka neopomenula ani některá nařízení vlády či vyhlášky ministerstev.

Pátá kapitola je velmi stručná. Na dvou a půl stránkách je uveden pouhý výčet nejrůznějších právních předpisů, které se dotýkají problematiky oblasti nájmu.

Poslední, šestá kapitola, není ve své podstatě svou povahou ani kapitolou, ale výčtem použité literatury v rozsahu necelé jedné strany.

Knihu lze označit jako velice přehlednou, systematickou, praktickou a čtivou publikaci, která si najde široký okruh čtenářů a určitě poslouží všem, tedy laikům i právním odborníkům, aby se v tak rozsáhlé problematice, jako je nájem bytu a nájem prostor sloužících k podnikání, zorientovali a byli schopni řešit mnohé problémy, které mohou v praxi nastat.

 

Mgr. JANA MLÝNKOVÁ, advokátní koncipientka, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP