Unie obhájců uspěla ve sporu s ČT o poskytnutí informací

Unie obhájců ČR se v roce 2017 obrátila na Českou televizi (ČT) se žádostí o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala v ní údaje o skladbě hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz, a konkrétní informace o hostech, kteří byli do pořadu pozváni. ČT opakovaně odmítla tyto údaje poskytnout. Proto podala Unie obhájců správní žalobu, se kterou u Městského soudu v Praze dne 19. srpna 2020 uspěla.

Jak je uvedeno výše, počátek sporu obou subjektů sahá až do roku 2017. Tehdy ČT v odpovědi na žádost Unie advokátů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvedla, že „se žádost žadatele o poskytnutí informací týkajících se diskusního pořadu Otázky Václava Moravce podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 téhož zákona odmítá.Pro zjištění požadovaných informací by bylo nutné prověřit ve sledovaném období od 1. 1. 2012 do 22. 6. 2017 obsah všech odvysílaných dílů diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaného v týdenní frekvenci, a vyhodnotit je z pohledu jejich tématu a profesního složení zúčastněných hostů. V případě dotazu č. 2) by bylo nutné dále vyhodnocovat, zda hosté určitých profesí byli přítomni v pořadu společně či nikoliv. Takový postup by ovšem neměl charakter pouhého mechanického vyhledávání; nalezení požadované informace by si ze strany povinného subjektu vyžádalo určitou „přidanou hodnotu“. V daném případu by se tedy jednalo o vytvoření nové informace, přičemž jak již bylo výše uvedeno, podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat netýká nově vytvořených informací…“

ČT také tvrdila, že nemůže vědět, zda lidé, kteří vystupují v televizi v souvislosti s jiným tématem, nejsou například advokáti.

 „Upřímně, odpověď České televize je tou nejhorší výmluvou, kterou používají nejobyčejnější úřady, když se jim nechce vydat informaci o tom, kolik lidí si požádalo o stavební povolení. To říkám už jako profesionál, právní zástupce jak Unie obhájců, tak člověk, který se s touto problematikou setkává dnes a denně,“ uvedl k postupu České televize člen prezídia Unie obhájců JUDr. Václav Vlk. K pohnutkám UO k podání žádost Václav Vlk řekl: „V médiích je poskytován poměrně velký prostor odborníkům. Můžeme číst a vidět názory ekonomů, lékařů, stavitelů a dalších. Právu se média dříve dlouhodobě věnovala hlavně na úrovni trestního řízení ve smyslu koho kdo kde zabil a jaký trest za to dostane. Odborné otázky ve veřejném prostoru nebyly, i když se o to například Česká advokátní komora snažila. Nejvíc nás mrzelo, že se tomu jako veřejnoprávní médium nevěnuje právě Česká televize.“

Tajemník Unie obhájců Mgr. Petr Svoboda svého kolegu doplnil: „Unie obhájců je toho názoru, že do pořadu byli ve výše uvedených případech zváni výhradně zástupci orgánů reprezentujících státní moc (především státní zástupci, okrajově soudci), a naopak advokáti, reprezentující zájmy jednotlivce, zcela absentovali. Vybraní hosté pak nebyli konfrontováni s oponentními či kritickými názory, a nabízeli tak pouze jednostranný pohled na věc, který byl navíc často zavádějící.“

Po neúspěšném odvolání proti neposkytnutí informací Českou televizí podané ještě v roce 2017 se Unie obhájců rozhodla podat ve věci správní žalobu u Městského soudu v Praze. S tou uspěla. Česká televize tak bude muset podle rozsudku do 15 dnů odpovědět UO na otázku, kolikrát byli za sledované období hosty pořadu nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman a vrchní státní zástupci JUDr. Ivo Ištvan a JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. A dále musí odpovědět na dotaz, v kolika případech byl v pořadu přítomný advokát společně se státním zástupcem nebo soudcem.

„Unie očekává, že jí poskytnuté informace pomohou situaci objasnit. Po jejich zpracování pak bude publikováno podrobnější stanovisko,“ konstatovala ve svém vyjádření k rozsudku Unie obhájců. „Je třeba poznamenat, že žádný zástupce advokacie nebyl do pořadu pozván ani doposud. Pokud chce veřejnoprávní televize ve svém pořadu Otázky Václava Moravce nabízet divákům relevantní, odborný a nezávislý pohled na otázky týkající se justice, musí tak činit za účasti všech jejích složek, tedy i advokátů. V opačném případě nelze o pořadu hovořit jako o diskusním, pokud v něm právě ta chybí.“

Česká televize může proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podat do dvou týdnů kasační stížnost.

Celé znění rozsudku Městského soudu v Praze ZDE

 

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP