Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci soudce ESLP

Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 648 o Pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“), a to podle článků 21 až 23 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“).

Soudce Soudu volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Vybírá z listiny o třech kandidátech předložené příslušným státem. Funkční období stávajícího soudce Soudu zvoleného za Českou republiku skončí dne 31. října 2021.

Předpokládaný termín nástupu do funkce soudce zvoleného za Českou republiku je 1. listopad 2021.

Požadavky na osoby kandidátů

Kandidát na funkci soudce musí splňovat tyto obligatorní požadavky:

  • být státním občanem České republiky,
  • mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu nebo být uznávaným právníkem,
  • skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu po případném zvolení,
  • mít potřebné znalosti problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména judikatury Soudu,
  • aktivně ovládat alespoň jeden z jednacích jazyků Soudu (angličtina, francouzština) a alespoň pasivně druhý z nich,
  • být mladší 65 let v den, kdy uplyne lhůta pro předložení kandidátní listiny stanovená Parlamentním shromážděním Rady Evropy (8. březen 2021), za předpokladu, že uvedená lhůta skončí po vstupu Protokolu č. 15 k Úmluvě v platnost.

Kandidát na funkci soudce by dále měl splňovat následující požadavky:

  1. aktivně ovládat oba jednací jazyky Soudu,
  2. splňovat věkové kritérium spočívající v tom, že mu věková hranice 70 let umožňuje zastávat funkci soudce po celé devítileté funkční období, a to za předpokladu, že Protokol č. 15 k Úmluvě nevstoupí v platnost před 8. březnem 2021,
  3. po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost ustanovovat soudce ad hoc k projednání stížností podaných k Soudu.

Nesplnění těchto tří posledně zmíněných požadavků, pojatých jako fakultativní, samo o sobě není překážkou účasti ve výběrovém řízení; k míře jejich splnění bude nicméně přihlíženo při výběru kandidátů.

 

Dokumenty ke stažení nebo hypertextové odkazy pro informaci uchazečů

 Dokumenty ke stažení

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: AD

Go to TOP