Sněmovna přijala balíček zákonů, většina z nich se týkala odvodu daní

Zvládnout ekonomické dopady pandemie by měla poplatníkům pomoci šestice zákonů, které v úterý 16. června schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Vedle daňových změn poslanci odhlasovali i kompenzační bonus pro obce.

Ty byl měly letos dostat ze státního rozpočtu příspěvek ve výši 1 200 Kč na každého obyvatele. Výsledná částka má alespoň částečně nahradit výpadek příjmů ze sdílených daní, z nichž stát vyplácí takzvaný kompenzační bonus – příspěvek 500 Kč osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným, kteří v důsledku pandemie Colid-19 utrpěli finanční ztráty. Uvedený příspěvek poskytne Ministerstvo financí prostřednictvím krajů, ty je pak obratem přepošlou koncovým adresátům, tedy obcím a městům.

I další změna – zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti – přímo ovlivní ekonomiku měst a obcí. Nově tak budou mít tyto subjekty možnost osvobodit od daně z nemovitosti dotčené živelní pohromou, případně některou z dalších mimořádných událostí, například pandemií, krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslovou havárií. Osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Daňové ztráty a možnosti jejího uplatnění se týká změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle ní budou moci jednotlivci uplatnit daňovou ztrátu, tzv. loss carryback, zpětně, a to i za dvě období předcházející období, ve kterém ztráta vznikla (dosud to bylo v následujících pěti zdaňovacích obdobích za předpokladu, že byl poplatník v zisku). Znamená to, že v případě vykázání daňové ztráty za rok 2020 související s mimořádnými opatřeními vlády a nouzovým stavem, si může poplatník snížit základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Maximální výše částky byla stanovena na 30 milionů korun.

Provoz na pozemních komunikacích zahrnují změny dalších dvou zákonů – zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. První z nich se týká snížení silniční daně o 25 procent u automobilů a autobusů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny a projeví se zpětně již od počátku letošního roku. Novela zákona o spotřebních daních zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nově to bude 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání oproti stávajícím 60 dnům od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení.

Snížení sazby daně z přidané hodnoty na ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce či vstupné na sportoviště, do saun a podobných zařízení upravuje novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V uvedených případech se sazba snižuje z nynějších 15 na 10 procent.

Posledním ze zákonů, kterými se sněmovna 16. června zabývala, byl zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, který pevně určuje lhůty při provádění automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jeho aktuální znění dává možnost vládě nařízením v souladu s předpisy EU tyto lhůty prodloužit.

Nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění mohou získat firmy i ostatní daňoví poplatníci díky novému zákonu o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, který sněmovna přijala dnes, 17. června. Zákon přejímá evropskou směrnici o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnici DRM, a cílí na spory při výkladu a provádění smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi příslušnými úřady členských států EU, které se odehrávají formou arbitrážního řízení. Dvojí zdanění již nyní upravují specializované mezinárodní smlouvy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jednoho příjmu. Ty umožňují, aby se poplatníci mohli obrátit na příslušné orgány (v ČR je to Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství), které se pokusí spornou otázku samy, nebo se svými partnery v dotčených státech odstranit. Nově budou mít tyto subjekty nejvýše tříletou lhůtu pro dohodu a poplatníci budou mít právo požadovat k posouzení případu ustanovení panelu s nezávislými odborníky, jestliže se úřady na řešení nedohodnou, případně se budou moci obrátit na soud.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP