Podle prezidenta AIA teritorialita exekutorů uškodí dlužníkům i věřitelům

Exekuce jsou již dlouhou dobu téma politické, nikoliv právní, nebo ekonomické. Rychlost a četnost prováděných změn navíc znemožňuje vyhodnocování jejich dopadů. Výsledkem jsou často nesystémové změny negativně dopadající na věřitele a jeho práva. Asociace inkasních agentur je v tématu teritoriality exekutorů konzistentní už po řadu let. Odmítá odebrat věřitelům možnost výběru exekutora!

Zapomíná se, že na počátku každé pohledávky stálo něčí pochybení, porušení dohodnutého a nesplnění závazku. Exekuční proces je jen jedním krokem v řadě snah věřitelů pohledávku vymoci po dobu mnoha měsíců či let. Pokud je dlužník schopen splatit své závazky, je v exekuci obvykle proto, že ignoroval snahu věřitele (obvykle zastoupeného inkasní agenturou) dohodnout se na splátkovém kalendáři. Pokud dlužník není schopen splatit své závazky, má možnost využít velmi benevolentní podmínky oddlužení (osobního bankrotu). Většina dlužníků dlouhodobě setrvávajících v exekucích takový stav preferuje, protože buď dlužníci nechtějí situaci vyřešit poctivou snahou o splacení svých dluhů, nebo nechtějí vstoupit do oddlužení, protože by v následujících měsících měli o pár stovek nižší nezabavený příjem.

Činnost exekutora není v žádném případě svévolná, je přímým důsledkem soudního rozhodnutí a je zásadním způsobem regulována a je na ni dohlíženo. Vnímáme tedy, že za snahou řešení exekutorské tématiky je převážně zájem získat politické body než situaci opravdu vyřešit.

Teritorialita exekutorů je snahou o přerozdělení trhu pod zástěrkou pomoci dlužníkům. Argumenty přiblížení bydlišti dlužníka jsou zcela liché, protože většina dlužníků v exekuci nepobývá na adrese trvalého bydliště. Praxe ukazuje, že úspěšnost vymáhání různých exekutorů je výrazně odlišná. Teritorialita exekucí by zdražila a zneefektivnila proces vymáhání oprávněných pohledávek, což by věřitelé museli promítnout do svých cen a náklady by tak zaplatila většina poctivě platících spotřebitelů.

Navrhujeme, aby se zákonodárce soustředil na skutečné systémové změny ve vymáhání pohledávek, uchopení celého řetězce aktivit od vzniku pohledávky po splatnosti přes mimosoudní vymáhání, po insolvenci a neuchyloval se jen k dílčím změnám omezujícím práva věřitelů v exekuci.


Ing. Radek Laštovička, Ph.D., prezident Asociace inkasních agentur, manažer Ernst & Young Advisory Services
Foto: AIA

 


Radek Laštovička pracuje v Ernst & Young Advisory Services od května 2011. Specializuje se na poradenství v oblasti řízení kreditních rizik, především na efektivní skóring bonity odběratelů a na optimalizaci inkasa pohledávek. Pět let řídil přední skóringovou a inkasní agenturu Coface Czech. Zakládal českou pobočku pojišťovny pohledávek Coface a v letech 2007 až 2009 vedl její servisní firmu. Před tím působil na manažerských pozicích ve Finanční skupině Fio a ve venture kapitálu. Od roku 2010 byl viceprezidentem Asociace inkasních agentur, od roku 2016 je jejím prezidentem. Asociace inkasních agentur sdružuje společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek. Aktuálně má 27 členů, jejichž tržní podíl je odhadován na 80%.
Po absolvování Vysoké školy ekonomické studoval teoretickou ekonomii na CERGE-EI a titul Ph.D. získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Go to TOP