NSS: MS měl přezkoumat opatření MZd zakazující přítomnost otců u porodu

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze, který odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zakazujícího přítomnost otců či jiného doprovodu u porodu. Městský soud tak učinil proto, že v průběhu řízení před soudem Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové opatření, kterým to předchozí nahradilo. Navrhovatelé přitom včas žádali, aby městský soud přezkoumal i nové opatření. Nejvyšší správní soud konstatoval, že Městský soud v Praze měl tomuto požadavku navrhovatelů vyhovět.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. 3. 2020 mimořádné opatření, kterým, mimo jiné, zakázalo přítomnost otců nebo jiného doprovodu u porodů. Toto opatření u Městského soudu v Praze napadli rodiče očekávaného dítěte a požadovali jeho zrušení. V průběhu řízení před soudem však ministerstvo své napadené opatření samo nahradilo opatřením novým. Na to žalobci obratem požádali soud, aby umožnil změnu jejich původního návrhu a přezkoumal nové, obsahově obdobné opatření. Městský soud, aniž o této žádosti rozhodl, odmítl původní návrh s tím, že neexistence původně napadeného opatření představuje „neodstranitelný nedostatek podmínky řízení“, který nelze zhojit ani cestou změny návrhu.

Nejvyšší správní soud nejprve s odvoláním na výslovné znění zákona o ochraně veřejného zdraví a s ohledem na nedávná usnesení Ústavního soudu konstatoval, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou tzv. opatřeními obecné povahy, což zakládá pravomoc správních soudů k jejich přezkumu.

Následně Nejvyšší správní soud dovodil, že Městský soud v Praze byl povinen připustit změnu návrhu na přezkoumání nového opatření Ministerstva zdravotnictví. Zohlednil přitom, mimo jiné, že se stěžovatelé podaným návrhem domáhali ochrany svého ústavně zaručeného práva na soukromý a rodinný život, obsahovou a časovou souvislost navazujících mimořádných opatření a skutečnost, že vzhledem k rychlému sledu vydávání, změn a rušení mimořádných opatření by se v důsledku postupu městského soudu nedomohli účinné soudní ochrany, rovněž zaručené Listinou základních práv a svobod.

„Doporučení městského soudu navrhovatelům, aby proti pozdějšímu opatření podali nový samostatný návrh, o němž soud zahájí jiné řízení, rozhodně nebylo cestou k takové účinné ochraně“, uvedla soudkyně Nejvyššího správního soudu Sylva Šiškeová, zpravodajka projednávané věci.

Nejvyšší správní soud nemohl v této fázi řízení, vzhledem k odmítnutí návrhu městským soudem, posuzovat stěžejní otázku zákonnosti napadených opatření, řízení bude pokračovat před Městským soudem v Praze. Nejvyšší správní soud se bude v nejbližších týdnech a měsících zabývat ještě několika dalšími kasačními stížnostmi ve věcech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, resp. vlády.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 2020, ve věci sp. zn. 6 As 88/2020; celý rozsudek zde.

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Redakce AD

Go to TOP