Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář

Leges, Praha 2019, 2., aktualizované a doplněné vydání, 752 stran, 952 Kč.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES nabylo účinnosti 25. května 2018. V souvislosti s tím se v témže roce zvedla všeobecná vlna zájmu o ochranu osobních údajů a procesy s tím související, byť se nejednalo o zcela nově regulovanou oblast, ale o reakci na postupný rozvoj informační společnosti. Na druhou stranu změna daná přechodem od původní směrnice k novému nařízení je podstatná. Došlo také k významnému zvýšení možných sankcí za porušení daných pravidel.

Navzdory tomu, že jde o velmi zásadní oblast a ochrana osobních údajů patří mezi základní lidská práva, bylo schvalování adaptačního zákona v České republice velmi zdlouhavé a výsledný předpis nakonec nabyl účinnosti až 24. dubna 2019. To již vzedmutá vlna zájmu sdělovacích prostředků a laické veřejnosti o tuto problematiku značně opadla, avšak o to více se jí musí nadále věnovat odborníci. Ochrana osobních údajů nemůže být vyřešena pouhým jednorázovým nastavením technických a organizačních opatření, ale jde o trvalý proces, který musí neustále adekvátně reagovat na aktuální stav zpracování osobních údajů v každém konkrétním případě. Proto je nezbytné mít k dispozici kvalitní studijní materiál, z něhož lze čerpat poučení pro každodenní aplikaci právní úpravy v praxi. Pro všechny, jichž se ochrana osobních údajů dotýká, ať již z pohledu správců anebo zpracovatelů, nebo z pohledu pověřenců pro ochranu osobních údajů, metodiků a dalších osob zodpovědných za dodržování pravidel ochrany osobních údajů, je takovým zdrojem fundovaných informací právě nová publikace od autorského kolektivu, v jehož čele stojí Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý a Miroslav Růžička.

Recenzovaná publikace je aktualizovaným vydáním, reflektujícím rozhodovací praxi dozorových orgánů od počátku nabytí účinnosti obecného nařízení. Toto druhé vydání bylo dále rozšířeno o komentář k celému adaptačnímu zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Citovaný zákon nejen zajišťuje soulad českého právního řádu s obecným nařízením a zavádí speciální národní úpravu v případech, v nichž to nařízení umožňuje a čeští zákonodárci se to rozhodli využít, ale také implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Jelikož druhé, aktualizované a doplněné vydání publikace J. Pattynové, L. Suchánkové, L. Černého, M. Růžičky a dalších pokrývá celou tuto oblast regulovanou adaptačním zákonem, stává se komplexním pomocníkem pro všechny právní obory, jež mají souvislost s ochranou osobních údajů.

Jak komentář k obecnému nařízení, tak komentář k adaptačnímu zákonu je zpracován v úzkém sepětí s praxí, což je umožněno zejména díky poměrně širokému autorskému kolektivu, zahrnujícímu specializované odborníky na jednotlivé oblasti právní úpravy. V této souvislosti je třeba poznamenat, že autorský kolektiv měl při psaní publikace zřejmě silné vedení, neboť celý text má navzdory různým autorům jednotný styl, což pozitivně ovlivňuje čtenářovu pohodu a spokojenost při práci s textem. Pro praktické využití publikace je podstatné, že jí nechybí velmi dobře zpracovaný věcný rejstřík.

 

Mgr. TOMÁŠ LECHNER, Ph.D., odborný asistent na Katedře práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Go to TOP