Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář

Leges, Praha 2019, 480 stran, 552 Kč.

Recenzovaná publikace je určena nejen právníkům a pro studijní účely v oboru správní právo, ale i široké veřejnosti. Tím je do jisté míry předurčeno i její zpracování ve formě výkladu jednotlivých ustanovení zákona o obcích. Publikace je o to aktuálnější, že prezentuje poslední poznatky z judikatury a praktické poznatky a zkušenosti každého člena autorského kolektivu.

Obecní zřízení spadá do obecné části správního práva, které se významně může dotknout práv a oprávněných zájmů fyzických i právnických osob. V poslední době se tomuto tématu věnuje stále větší pozornost i s ohledem na právo na spravedlivý proces a principy dobré správy.

Autoři, jak vyplývá z celkového obsahu předmětné publikace, zvolili cestu výkladu příslušných institutů a vysvětlování užitých i souvisejících pojmů a institutů, a to za podpůrného využívání odkazů na související judikaturu a stejně tak na aktuální odbornou literaturu. Publikace se při výkladu jednotlivých ustanovení zákona věnuje i některým obecnějším pojmům, které mají význam z hlediska pochopení dané tematiky.

Obsah a celková metodologická koncepce předkládané publikace koresponduje se záměrem jejích autorů, kteří využívají bohatý pramenný materiál. Vycházejí z česky psané provenience, přičemž přístup autorů je celkem vyvážený.

Je přirozené, že při tak značné obsažnosti a s tím spojené strukturovanosti zpracované materie je „problémem samým o sobě“ její obsahové zaměření. Přesto, že si lze představit i jinak zvolené strukturování dané problematiky i její obsahové zaměření, je nutné přiznat, že s uvedenou posloupností i obsahem lze do určité míry souhlasit.

Při kolektivní práci takového rozsahu a strukturovanosti je také zřejmé, že jednotlivá ustanovení zákona nutně nesou pečeť rozdílných rukopisů jejich jednotlivých zpracovatelů. Přesto lze říci, že publikace je psána srozumitelným jazykem i způsobem. Jednotící rysy jsou dány zejména snahou po typově obdobném výkladu a vyváženě užívaným poznámkovým aparátem. V publikaci jako celku se dále projevuje přibližně srovnatelná míra obecnosti a konkrétnosti zpracování.

Ze způsobu zpracování je zřejmá věcná správnost zvoleného zprostředkování dané problematiky. Není nezbytné provádět bližší či podrobné hodnocení jednotlivých částí knihy a lze setrvat u tohoto souhrnného hodnocení, které je vlastní, resp. společné dané publikaci jako takové. To neznamená, že by detailnější pohled neobjevil některé dílčí otázky k diskusi, nicméně nejde o takové otázky, které by oslabovaly správnost zpracování.

Publikace jako celek je co do obsahu zpracována kvalitně, má odpovídající informační hodnotu, představuje korektní, odborně respektované vyložení či zprostředkování příslušné právní úpravy. Práce je psána odborným a čtivým jazykem. Jsem toho názoru, že se autorům podařilo v příslušných souvislostech postihnout podstatné skutečnosti pohledu na dané téma.

 

doc. JUDr. EVA HORZINKOVÁ, Ph.D., LL.M., vysokoškolská pedagožka, specialistka na správní právo a organizaci veřejné správy

Go to TOP