Soudní rok 2019 byl pro Soudní dvůr Evropské unie výjimečný hned dvakrát

Zaprvé tím, že počet věcí zahájených u obou soudů dosáhl v uplynulém roce bezprecedentní úrovně, neboť činil 1 905 věcí oproti 1 683 věcem v roce 2018 a 1 656 věcem v roce 2017. Zadruhé počet věcí ukončených těmito soudy v roce 2019, který činí 1 739, se blíží historicky rekordnímu počtu 1 769 ukončených věcí v roce 2018.

Díky úsilí vynaloženému oběma soudy a řádnému využití dostupných zdrojů jsou soudní statistiky za rok 2019 důkazem stále efektivnější správy případů, zejména v oblasti délky řízení.


Soudní dvůr

První trend je viditelný u počtu zahájených věcí: s 966 novými věcmi předloženými Soudnímu dvoru v roce 2019 zaznamenal totiž Soudní dvůr historicky nejvyšší počet věcí, jenž představuje nárůst téměř o 14 % oproti počtu věcí zahájených v roce 2018 (849 věcí), který již byl v tomto směru rekordním rokem. Stejně jako ve dvou předcházejících letech jsou důvodem tohoto nárůstu především žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce (641 nových žádostí v roce 2019 oproti 568 v roce 2018), avšak výrazný nárůst zaznamenaly i kasační opravné prostředky, kasační opravné prostředky proti rozhodnutím o předběžných opatřeních a kasační opravné prostředky proti rozhodnutím o vedlejším účastenství (266 věcí v roce 2019 oproti 199 v roce 2018), na rozdíl od přímých žalob, jejichž počet se v roce 2019 snížil (41 věcí).

V souvislosti s kasačními opravnými prostředky podanými proti rozsudkům Tribunálu je třeba poznamenat, že Soudní dvůr zavedl od 1. května 2019 mechanismus předchozího uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků v určitých oblastech, který mu má umožnit, aby se ještě více soustředil na plnění svého primárního poslání, kterým je výklad unijního práva v rámci řízení o předběžné otázce.

Druhým význačným aspektem těchto statistik je počet věcí ukončených Soudním dvorem, který odráží mimořádně vysoké pracovní tempo Soudního dvora: v roce 2019 vyřídil Soudní dvůr 865 věcí oproti 760 věcem v roce 2018. Tento počet je rekordní, a představuje tak dvojnásobek věcí ukončených v roce 2001 (434).

Konečně Soudní dvůr dostál závazkům ohledně délky řízení navzdory nárůstu počtu nových věcí, neboť průměrná doba vyřizování věcí zůstala v roce 2019 na velmi uspokojivé úrovni: 15,5 měsíce pro vyřizování žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce a 11,1 měsíce pro vyřizování kasačních opravných prostředků.


Tribunál

Jednou z hlavních charakteristik uplynulého roku je pro Tribunál to, že bylo téměř dosaženo rovnováhy mezi počtem zahájených věcí (939) a počtem ukončených věcí (874), a to navzdory předložení rozsáhlé skupiny spojených věcí na konci roku a částečné obměně složení členů Tribunálu.

Nárůst počtu zahájených věcí je velmi zřetelný, neboť oproti roku 2018 jejich počet vzrostl o 105 věcí, což představuje nárůst téměř o 13 %. Oblastmi, v nichž byl nárůst nejvýraznější, jsou zejména státní podpory a institucionální právo.

Úsilí vynaložené Tribunálem se projevilo zejména v době vyřizování věcí, která se nadále zkracuje. Délka řízení u věcí rozhodnutých rozsudky a usneseními se totiž značně zkrátila (16,9 měsíce v roce 2019 oproti 20 měsícům v roce 2018 a 26 měsícům během první části druhé dekády 21. století). Toto výrazné zlepšení je jedním z výsledků reformy soudní struktury Unie, která byla završena v roce 2019.

Lze provést první zhodnocení aplikace e-Curia, která je od 1. prosince 2018 výlučným prostředkem předávání soudních dokumentů mezi zástupci účastníků řízení a Tribunálem. V roce 2019 mohl Tribunál prostřednictvím této aplikace zpracovat téměř 750 000 stran procesních písemností. Plošným využíváním tohoto systému tak bylo ukončeno zpracovávání různých formátů (papírových a digitálních).

Je třeba poznamenat, že rozhodnutí, aby Tribunál častěji zasedal v soudních kolegiích tvořených pěti soudci ve věcech, které jsou k tomu vhodné, umožní zvýšit autoritu rozhodnutí tohoto soudu. Od roku 2016 tak počet věcí rozhodovaných rozšířenými soudními kolegii činí přibližně 60 věcí za rok oproti méně než desítce věcí na počátku tohoto desetiletí.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: SD EU

Go to TOP