Zpravodaj KVZ s judikáty ESLP o migraci nebo sledování na pracovišti

I v čase koronakrize vychází nové číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva a přináší zajímavé rozsudky z občanského, trestního i správního práva.

Z oblasti občanského práva pro toto číslo vyzdvihněme zejména rozsudek velkého senátu ve věci López Ribalda a ostatní proti Španělsku, v němž Soud definoval podmínky, za nichž zaměstnavatel může své zaměstnance na pracovišti sledovat kamerovým systémem. Ani v tomto čísle nechybí rozsudek týkající se postupu norského orgánu ochrany dětí a opatrovnických soudů, které jsou v poslední době ve Štrasburku častými hosty – ve věci K. O. a V. M. proti Norsku Soud zdůraznil, že po odebrání dětí z péče biologických rodičů musí kroky státních orgánů směřovat k podpoře a umožnění návratu dítěte do rodiny.

Trestního práva se rozsudky Soudu ve sledovaném období týkaly spíše méně. Pozornosti čtenářů by nicméně neměl uniknout rozsudek ve věci Adamčo proti Slovensku, v němž se Soud zabýval procesním postupem a zárukami při použití výpovědi tzv. spolupracujícího svědka jako rozhodujícího důkazu pro odsouzení.

Nejvíce významných rozsudků tentokrát řešilo otázky správního práva a z něj pak především práva cizineckého. V prvé řadě velký senát Soudu ve věci Ilias a Ahmed proti Maďarsku nově definoval podmínky, dle nichž se posuzuje, zda je pobyt žadatele o azyl v tranzitním prostoru u státní hranice zbavením svobody, či nikoli. V tomto rozsudku Soud také vymezil, jak musí stát postupovat, zamýšlí-li při vyhoštění použít koncept tzv. bezpečné třetí země. Ve sledovaném období Soud z cizineckého práva řešil mj. otázku přístupu novinářů do přijímacího střediska pro žadatele o azyl – viz rozsudek Szurovecz proti Maďarsku. Zpravodaj v oblasti správního práva ovšem zahrnuje i judikáty nespojené s problémy, které vyvolává migrace. Zmiňme například oblast hospodářské soutěže: Soud odmítl stížnost Carrefour France proti Francii týkající se přípustnosti uložení pokuty za omezení hospodářské soutěže právní nástupkyni společnosti, která se protiprávního jednání dopustila.

Výše uvedené je pouze výběrem, v novém Zpravodaji je toho mnohem více. Archiv dosud vydaných čísel nachází zde.


JUDr. Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Go to TOP