Sdělení NSZ k postihování domácího a sexuálního násilí v nouzovém stavu

Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že stávající omezení volného pohybu osob přijatá mimořádnými opatřeními a vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 může mít i výrazné dopady trestněprávní povahy mezi osobami blízkými.

V souvislosti s nařízenou omezenou možností volného pohybu osob se tyto ve větší míře zdržují v místě svého bydliště nebo pobytu, a to většinou nikoliv sami, ale se svými rodinnými příslušníky nebo jinými blízkými osobami.

Náročné období, kterým procházíme, může vyvolat nebo eskalovat napětí mezi spolu žijícími osobami, a to až do takové míry, že může docházet k jednáním, které mohou zakládat i trestní odpovědnost. Jedná se především o trestné činy spojené s domácím násilím a/nebo trestné činy sexuálně motivované. Oběti této trestné činnosti jsou v současné době nastalou situací o to více zranitelné, neboť jsou s osobou agresora často v nepřetržitém kontaktu a mají omezené možnosti vyhledat pomoc či podporu.

Větší míra ohrožení v souvislosti se současným mimořádným stavem nastává také u dětí, a to ve virtuálním prostředí zejména některými trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (tzv. on-line sexuální zneužívání).

I pro výše uvedené případy platí upozornění, které Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo ve svém sdělení k otázkám trestní odpovědnosti během nouzového stavu ze dne 13. března 2020, tedy, že vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (způsobené koronavirem SARS-COV-2) odůvodňuje užití obecné přitěžující okolnosti uvedené v § 42 písm. j) trestního zákoníku:Pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.“

Nejvyšší státní zastupitelství proto apeluje v této složité době na slušnost všech osob a vzájemné porozumění obecně, zvláště pak mezi osobami nejbližšími.

Zdroj: NSZ
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP