Koronavirus a reklamace zboží v maloobchodním prodeji

Jak je to za současné situace s reklamací zboží při nákupu nejen v kamenných obchodech, ale i on-line? Možnost reklamovat zakoupené zboží či poskytovaných služeb se i nadále  řídí zákonem na ochranu spotřebitele. Níže objasňujeme práva zákazníka a povinnosti prodejce v době pandemie koronaviru, jakož i podmínky práva na prodloužení záruční doby, upozorňujeme na reklamace zboží zakoupeného po internetu.

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, tedy reklamace, spolu s údaji o tom, kde ji lze uplatnit. Doporučení je nejprve nahlédnout do pokladů, které se k prodanému zboží vztahují.

Obecně je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Jestliže je provozovna zavřená a reklamace se dle obchodních podmínek prodávajícího přijímají pouze v kamenné prodejně, jedná se o překážku na straně prodávajícího, kupující by se tedy neměl dostat do prodlení. Víceméně tam, kde je to možné, se doporučuje reklamovat okamžitě, písemně, nečekat na odpadnutí překážky.

Zákazník, jeho práva versus povinnosti prodejce v případě uzavřeného kamenného obchodu

Pokud chce spotřebitel uplatnit své právo na vytknutí vad u prodejce, na kterého se od 14. března 2020 uplatí zákaz maloobchodního prodeje, měl by tak učinit písemně (e-mailem a následně – pokud prodejce nepotvrdil příjem této zprávy – doporučeným dopisem), tedy vadu nahlásit a zároveň s tím vybrat, jakým způsobem chce, aby byla reklamace vyřízena. Při tzv. podstatném  porušení smlouvy lze žádat opravu věci, poskytnutí slevy, dodání nového zboží  nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. V případě nepodstatného  porušení pouze odstranění vady nebo slevu z kupní ceny. Současně s takovým vytknutím se doporučuje pořídit náležitou fotodokumentaci a vždy doložit doklad o koupi. Tento postup odpovídá zákonné úpravě občanského zákoníku, která ukládá povinnost vytknout vady bezodkladně.

Prodávající má pak povinnost v písemné formě potvrdit spotřebiteli, kdy bylo právo uplatněno, jakož i provedení opravy a dobu  jejího trvání.

Záležet pak bude případ od případu na dohodě mezi stranami, jakým způsobem bude reklamované zboží doručeno, zda prostřednictvím poštovních služeb, nebo osobně, po skončení zákazu maloobchodního prodeje. K aktivní a smírné komunikaci nabádá i Česká obchodní inspekce, která upozorňuje, že šikanózní výkon práv je v rozporu s dobrými mravy.

Reklamace při nákupu zboží na internetu

Výše uvedené závěry se samozřejmě nevztahují na prodej uskutečněný prostřednictvím služeb na internetu, kde se plně uplatní obchodní podmínky daného prodejce, včetně reklamačních nároků.

 

Autorka Mgr. Markéta Deimelová, působí jako advokátka a partnerka Taylor Wessing Česká republika a evropský usazený advokát v Rakousku.

Foto: Pixabay

Go to TOP