Sdělení představenstva ČAK: advokátní mlčenlivost a „trasování“

Na Českou advokátní komoru se v těchto dnech obracejí advokáti s dotazy, jak se, s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, zachovat, budou-li v rámci tzv. inteligentní karantény požádáni o udělení souhlasu s „trasováním“, tedy s tím, aby pomocí údajů, které o mobilním telefonu advokáta eviduje příslušný mobilní operátor, byla zjištěna totožnost osob, jejichž mobilní telefon byl v blízkosti advokáta. Z tohoto důvodu dnes představenstvo České advokátní komory schválilo toto sdělení:

S ohledem na aktuální situaci vyvolanou vyhlášením nouzového stavu z důvodu epidemie (pandemie) nemoci COVID-19 přijalo představenstvo České advokátní komory následující sdělení:

  1. I za nouzového stavu a bez ohledu na krizová opatření vyhlašovaná usnesením vlády dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, nebo mimořádná opatření vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zůstává obsah povinné mlčenlivosti advokáta, tak jak ji stanoví § 21 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZA), nedotčen. Týká se to i všech osob uvedených v § 21 odst. 9 ZA (dále jen „povinná osoba“).
  2. Je zjevné, že § 21 ani jiné ustanovení ZA nepamatuje na zcela výjimečnou situaci, kdy nelze předem zajistit zachování zákonem předepsané formy zbavení povinnosti mlčenlivosti, a přitom může být naopak v zájmu klienta, aby advokát nebo jiná povinná osoba svoji povinnost mlčenlivosti porušila a uvedla jméno, případně jiný údaj, který umožní klienta kontaktovat a zjistit, zda není infikován virem SARS-CoV-2. Takovouto situací je konkrétně vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie (pandemie) vyvolané virem SARS-CoV-2.
  3. Jedním z nástrojů, které mají být orgány veřejné moci použity pro sběr informací ohledně nakažených nebo potenciálně nakažených osob, je tzv. trasování jakožto systém zachycování osob nakažených virem SARS-CoV-2, který u infikovaných zmapuje kontakty zpětně za pět dní podle údajů z mobilního telefonu. Využití systému předpokládá souhlas infikované osoby k zjištění telefonních čísel přístrojů, které byly v posledních pěti dnech v blízkosti infikované osoby.
  4. Je zjevné, že infikovanou osobou může být i advokát nebo jiná povinná osoba. V takovém případě nelze ani vyloučit, resp. je naopak dosti pravděpodobné, že mezi držitele telefonů, jejichž totožnost bude identifikována na základě blízkosti k telefonu advokáta nebo jiné povinné osoby, může patřit i klient. A souhlasem se zjištěním těchto osob by advokát nebo jiná povinná osoba nepřímo sdělil informaci o klientovi, byť by z ničeho nemuselo být patrno, že blízkost telefonů souvisí s poskytováním právní služby.
  5. Představenstvo České advokátní komory ponechává stranou právní otázku, zda souhlas se zjištěním, jaké telefony se vyskytly v minulých dnech v blízkosti povinné osoby, je nebo není porušením povinné mlčenlivosti uložené § 21 ZA. Avšak vzhledem k tomu, že požadavek souhlasu by byl uplatněn v době nouzového stavu ČR vyhlášeného na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zřetelně v souvislosti s preventivními opatřeními realizovanými proti šíření viru SARS-CoV-2, by i v případě, že by mělo jít o porušení povinné mlčenlivosti, takové jednání nemohlo být považováno za kárné provinění, neboť by ani nemohlo jít o závažné porušení povinností, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že se tím sleduje jak zájem klienta, tak celospolečenský zájem na ochranu života a zdraví. Stejný závěr potom platí i v případě, že advokát nebo jiná povinná osoba bude identifikován proto, že měl přijít do styku s nakaženým a bude vyžadován obdobný souhlas se zjištěním těch, s nimiž přišel do styku.
  6. I přes předchozí závěr by ale v mezích možností měl advokát klienta informovat o tom, že bude takto identifikován. A je také nezbytné, aby advokát zvážil, zdali z nějakého zcela výjimečného důvodu, kdy hrozící újma na straně klienta jednoznačně převyšuje ostatní chráněné zájmy, není nutno dát přednost ochraně skutečností zjištěných při poskytování právní služby včetně totožnosti klienta.
  7. Je-li povinnou osobou osoba uvedená v § 21 odst. 9 písm. a) ZA, je odpovědností advokáta, který poskytuje právní služby klientovi, jenž má být se souhlasem této jiné povinné osoby identifikován, aby zajistil, že bude o této skutečnosti informován.
  8. Je-li povinnou osobou osoba uvedená v § 21 odst. 9 písm. b) ZA, přijme tajemník České advokátní komory takové opatření, aby byl o udělení souhlasu k trasování touto osobou informován.
  9. Představenstvo České advokátní komory současně důrazně upozorňuje, že toto sdělení se týká výhradně a jedině aktuální situace nouzového stavu a opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 a rozhodně nemůže být per analogiam či jakkoliv jinak aplikováno na jiné situace a jiné případy, kdy je řešena povinná mlčenlivost dle § 21 ZA.

ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP