Upozornění: ČAK do odvolání nevydává advokátní a koncipientské průkazy

Na základě Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy č. 2/2020/COV19 ze 17. března 2020 a usnesení Vlády České republiky č. 247 z 18. března 2020 pozastavila Česká advokátní komora (ČAK) s účinností od 18. března 2020 až do odvolání vydávání identifikačních průkazů advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů.

Jednou z náležitostí identifikačního průkazu stanovenou v § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 176/2010 Sb. je fotografie držitele průkazu. Jelikož tuto fotografii je možné pořídit jen v prostorách Komory bez zakrytí nosu a úst žadatele, nelze po dobu platnosti výše uvedených opatření platný průkaz vyhotovit.

Podle § 5d odst. 2, resp. § 35m odst. 3 zákona o advokacii může advokát a usazený evropský advokát prokázat oprávnění k poskytování právních služeb též osvědčením o zápisu do seznamu advokátů (evropských advokátů). K tomuto osvědčení může Komora na žádost vystavit potvrzení, že vydávání identifikačních průkazů bylo s účinností od 18. března 2020 pozastaveno jako opatření Česká advokátní komory v rámci nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 z 12. března 2020.

Advokátním koncipientům, jimž nebude možné z výše uvedeného důvodu  vydat identifikační průkaz, poskytne  Komora jako dočasnou náhradu za tento průkaz výpis ze seznamu advokátních koncipientů s dovětkem, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 z 12. března 2020, případně dále prodlouženého, je tímto výpisem dočasně nahrazen identifikační průkaz advokátního koncipienta stanovený v § 37 odst. 2 zákona o advokacii, když vydávání těchto průkazů bylo s účinností od 18. března 2020 pozastaveno jako opatření v rámci tohoto nouzového stavu.

Jakmile pominou důvody, pro něž není možné identifikační průkazy vydávat, bude vydávání těchto průkazů obnoveno, o čemž bude Česká advokátní komora neprodleně informovat.

vedení ČAK

Go to TOP