Publikace Ekonomické základy práva je vhodná pro studium i praktické využití

BLAŽEK, J., JANOVEC, M., PAŘÍZKOVÁ, I., TOMÁŠKOVÁ, E., SCHWEIGL, J.: Ekonomické základy práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, ISBN 978-80-7598-699-3

Autorský kolektiv z Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je v případě posuzované učebnice iniciátorem zhmotnění myšlenky „tvorby mostů vzájemného porozumění“ mezi právem a ekonomickými disciplínami. Zdůvodnění významu takového propojení pro účely pedagogické stejně jako pro účely praktické je autory učebnice (jako i některých tvůrců veřejného mínění z řad odborníků české právní vědy, jako je prof. J. Pokorná a doc. P. Mrkývka) představené v úvodních kapitolách publikace, a lze dodat, že velmi výstižně.

Zvláště je třeba vyzdvihnout snahu o pochopení a propojování ekonomicko-právních institutů, které se vzájemně ovlivňují v životních situacích, ve kterých se nemusí vyskytnout pouze právník nebo ekonom, ale i laik. Výklad jednotlivých termínů není izolovaný, ale v kontextu bezprostředně souvisejících pojmů a jevů, přičemž se v textu v souladu s jeho posláním zjednodušují simulované situace (případy), které odrážejí reálné životní situace ekonomicky činných fyzických a právnických osob.

Selekce oblastí pro interpretované pojmy a situace podléhá přesahu ekonomie do odvětví vybrané právní úpravy, přičemž míra regulace některých ekonomických jevů je odlišná od veřejného zájmu na reglementaci příslušných vztahů. Právní regulace je přitom často jen následným formulačním cizelováním ekonomických kategorií nebo vytvářením pravidel, která jsou vymahatelná veřejnou mocí. Autoři jsou si vědomi rozdílů v sémantice některých pojmů (například firma = obchodní jméno = podnik, úvěr = půjčka a další) a pro účely zamezení jejich vzájemného zaměňování se snaží tyto vymezit v právním pojetí v historicko-teoretickém kontextu. Takové vymezení má přitom zásadní význam pro volbu relevantní právní ochrany. Uvedený přístup je syntézou poznatků z ekonomie a práva, a tedy i syntézou ekonomické a právnické literatury, což je důsledkem interdisciplinárního přístupu ke zpracování textu rukopisu.
Vysokoškolská učebnice sestává (kromě úvodních kapitol pojednávajících o konceptu nezbytnosti výuky ekonomických základů práva a o historických kořenech tohoto přístupu na brněnské právnické fakultě) ze sedmi tematicky ucelených kapitol, v nichž se kromě praktických případů nacházejí i kontrolní otázky k přezkoušení a stručné shrnutí problematiky.

Kapitoly jsou obsahově koncentrované na tyto oblasti: formy (zvlášť podnikatelské) ekonomicky činných subjektů, účetní a auditorskou problematiku, financování a úroky, daňovou problematiku, management a marketing, pracovněprávní souvislosti ukončení podnikání, likvidaci a konkurz. V některých kapitolách je výklad jen parciální z důvodu snahy o zobrazení komplexního přehledu, což je vzhledem k účelu publikace a jejímu rozsahu opodstatněné.

Rozsah jednotlivých kapitol je podobný a odlišuje se v závislosti na zaměření, přičemž větším rozsahem vyniká část o daňové problematice, získávání externích zdrojů financování na peněžním (bankovním) trhu a kapitálovém trhu a o účetnictví a auditu.

Pozitivně je třeba hodnotit zejména začleněné modelových případů, se kterými se čtenář může v praxi setkat. Autoři objektivně předkládají výhody a nevýhody různých právních možností v rámci volby příslušného institutu, například u jednotlivých způsobů externího financování nebo daňové optimalizace.

Rukopis obsahuje všechny podstatné náležitosti kladené na vysokoškolskou učebnici, zvláště seznam použitých zkratek, seznamů použité jako i doporučené literatury a seznamů příslušných právních předpisů za každou kapitolou, a nakonec průběžně se v textu vyskytující „dovysvětlující“ poznámky pod čarou, které doplňují výklad v textu, většinou zaznamenávajíc další souvislosti. Text díla vychází z právního stavu v ČR k 31. 12. 2019.

Na základě výše uvedeného konstatuji, že recenzovaný rukopis představuje obohacení interdisciplinárních právnických pedagogických spisů, přičemž jeho vybrané části lze použít pedagogicky jako praktické doplnění obecného výkladu v některých právních odvětvích týkajících se regulace daní, finančního investování, podnikání a tržního chování vůči obchodním partnerům.

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., Katedra finančního práva, Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě

Go to TOP