Otevřený dopis: ČAK chce zachovat dluhové pasti. Je to pro některé advokáty pěkný byznys.

„Česká advokátní komora bojuje za zachování exekučního byznysu. Odmítá teritorialitu soudních exekutorů, která by odstranila dluhové pasti, korupci a klientelismus. Názor si ČAK vytvořila na základě údajů získaných neformální signalizací. Platforma pro teritorialitu požaduje nestrannost a nezávislost soudních exekutorů,“ tvrdí v otevřeném dopise JUDr. Ing. Petr Kučera  a Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutoři.

Neformální signalizace

Dne 11. 2. 2020 bylo v Advokátním deníku zveřejněno vyjádření ČAK k otázce teritoriality soudních exekutorů „ČAK se vyjádřila k otázce teritoriality soudních exekutorů“, které navazuje na zápis z prezidia ČAK ze dne 14. 1. 2020 bod 6a zveřejněný na www.cak.cz.   Vyjádření i obsah zápisu se kriticky zaměřuje zejména na Sněmovní tisk č. 295, který obsahuje tzv. čistou teritorialitu, presumuje její dopady na věřitele a hodnotí faktickou úroveň soudních exekutorů.

Článek je tendenční, nevyvážený, obsahuje nepravdy i neetické útoky. V článku je zřejmá zoufalá snaha zachovat si za každou cenu exekuční byznys. Takový článek je hluboko pod úrovní „největší samosprávné právnické profesní organizace v České republice“, jak je uvedeno na stránkách České advokátní komory. Pro striktní odmítnutí protikorupční normy získává ČAK informace tzv. …„neformální signalizací některých advokátů či věřitelů“…, jak se vyjádřila PhDr. Iva Chaloupková, mluvčí ČAK k otázce, kde se vzal údaj o propastných rozdílech mezi exekutory ve vymáhání v rozsahu desítek procent. Tím je vypovídající hodnota celého článku a vlastně i stanoviska ČAK proti teritorialitě, zcela mizivá.

ČAK chce vyjednat s exekutorem důstojné podmínky vymáhání 

Každému, je jasné, že kapřík si sám rybník nevypustí. Advokáti drží exekuční byznys pevně v rukou. Ve většině případů rozhodují, který exekutor dostane pohledávky věřitelů. Na přísunu pohledávek je exekutor existenčně závislý, čehož si jsou advokáti velmi dobře vědomi.  Exekutor nebude advokátovi po vůli? Nebude se chovat, jak chce advokát? Nebo …“neumožňuje oprávněným vyjednat s exekutorem důstojné podmínky vymáhání“? Nevadí, příští kšeft dostane jiný exekutor. Podle soutěže? Kolik takových „soutěží“ bylo organizováno? A jaké byly parametry? Že žádné? A že se případně obešlou jenom „kamarádi“ a nějaké „křoví“? Předseda vlády v této souvislosti hovoří o exekuční mafii.

Soudní exekutoři jsou pro oprávněného silný nástroj k vymožení jeho dluhu, a to proto, že stát na soudního exekutora přenesl část rozhodovacích pravomocí soudu. Exekutor má v exekučním řízení postavení exekučního soudu. Pokud tato informace představitelům ČAK unikla, nechť prostudují ustanovení § 28 a § 52 exekučního řádu. Není myslitelné, aby nejvyšší orgán České advokátní komory mystifikoval veřejnost tvrzením, že soudní exekutor není orgán veřejné moci.

V článku ČAK obhajuje možnost výběru „svého“ exekutora. Pro tuto výhodu však používá argumenty, které nejsou ničím podložené a byly v médiích a v odborných diskuzích opakovaně vyvráceny. Stejně tak může ČAK žádat, aby si advokáti, nebo jejich klienti mohli vybírat svého soudce, policistu, státního zástupce nebo soudního komisaře. Stojí za upozornění, že stejné tendence byly uplatňovány např. v konkurzech, kde se také rozmohla soutěž a trh a vedlo to až k vraždám: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/smrt-v-kauze-berka-vrah-popravil-expolicistu_172540.html Přítrž těmto praktikám učinilo až nezávislé rovnoměrné rozdělování tzv. kolečkem dle zák. č. 294/2013 Sb.

Čtvrtina osob dokonce žije na území jiného kraje 

V článku silně obhajovanou konkurencí a tzv. soutěží, se snaží ČAK pouze o zachování profitu těch, kteří současný stav nejvíce zneužívají. Důsledkem soutěže není jen to, že oprávněný dostává službu zcela zdarma (zamyslete se, komu poskytuje advokát své právní služby zdarma), ale poskytuje mu také silný korupční nástroj, jak z exekutora vymámit nezákonné platby za to, že od oprávněného získá exekutor zakázku, tedy jediný zdroj svého příjmu. Trestní zákoník takové platby specifikuje jako úplatky. Business model některých advokátních kanceláří je na korupci v exekucích přímo postaven.

Je zcela pochopitelné, že advokáti hájí zájmy svého klienta. Pokud by hájil vlažně, klient by neplatil. Advokáti jsou zcela závislí na jedné straně případného sporu, a proto jim vyhovuje, že si mohou exekutora vybírat.  Je ale neobhajitelné, aby vrcholný orgán stavovské organizace advokátů za účelem obrany svých ekonomických zájmů veřejnosti předkládal nepravdivé a zavádějící argumenty.

Jen namátkou:

„Hospodářská soutěž je neodbytným atributem fungování exekutorských úřadů. Odlišuje je od soudů a umožňuje oprávněným vyjednat s exekutorem důstojné podmínky vymáhání.“ 

Hospodářská soutěž není nikde v exekučním řádu upravena, nikdo její vliv při přijímání exekučního řádu nepředpokládal, a proto ani nepovažoval za nutné ji upravovat. Od soudů se exekutor odlišuje zejména tím, že není placen ze státního rozpočtu, ale je placen z toho, co vymůže, což je právě ta motivační pojistka, o které ČAK tvrdí, že neexistuje, resp. že jí představuje právě soutěž. Skutečnost, že exekutor tzv. „vysoutěží“ provádění exekuce, oprávněnému pohledávku jistě nevymůže.

„Argument přiblížením exekutora dlužníkovi neobstojí. Jen třetina dlužníků skutečně bydlí na své úřední adrese. Čtvrtina osob dokonce žije na území jiného kraje. … “

ČAK neuvádí zdroj. Opět „neformální signalizace“? Má ČAK přístup do informačního systému všech exekutorů, aby zjistila, kde který dlužník bydlí? Nebo údaje předal exekutorský úřad v Přerově, který tyto statistiky chrlí dnes a denně s vědomím, že je nelze nijak ověřit? Platí snad, že dlužník, který má adresu trvalého bydliště na ohlašovně, nebydlí v okolí a proto je nutné ho do statistiky nezapočítávat? Článek uvádí ničím nepodložené a do značné míry vymyšlené údaje.

„Velká část exekutorů není připravena s oprávněným komunikovat, když mají úřední hodiny jen několik málo hodin týdně.“

Z jakého průzkumu ČAK vychází? Neznáme jediného exekutora, který by nebyl připraven s oprávněným komunikovat. Bylo by vhodné definovat termín „komunikace“ a jmenovat ty nepřipravené exekutory.

„V úspěšnosti vymáhání jsou mezi exekutory propastné rozdíly v řádu desítek procent.“

Z jaké statistiky ČAK vychází? Nejsme si vědomi žádného průzkumu, který by poměřoval úspěšnost vymáhání jednotlivých exekutorů. Pokud k nějakému docházelo, jaké byly jeho parametry? Jaké byly parametry vymáhaných portfólií? Jak je možné, že existuje prokazatelně nejméně 30 (tj. 1/5) exekutorů, kterých se zcela jistě nikdo na úspěšnost nedotazoval? Jedná se tedy o výmysl, tedy neformální signalizaci, jak uvedla tisková mluvčí ČAK?

„Zavedení teritoriality by způsobilo nedobytnost především malých pohledávek, protože exekutor nebude motivován k jejich vymáhání, což by vedlo k návratu stavu před přijetím exekučního řádu.“

Exekutor bude motivován k vymožení jakékoli pohledávky, neboť i z malé pohledávky má dostat alespoň minimální odměnu. Ale je pochopitelné, že malé pohledávky se bez možnosti výběru svého exekutora nebude chtít vymáhat hlavně advokátům, kteří podle zákona mají dostat jen 484,- Kč vč. DPH a zavedením teritoriality přijdou o možnost kompenzovat si nízké palmáre úplatky od exekutorů nebo náklady za smyšlené úkony:

https://archiv.ihned.cz/c1-66653700-dluznici-pojistoven-platili-pri-exekucich-o-stovky-milionu-korun-vic-nez-meli-vec-setri-komora-exekutoru

Zavedení čisté teritoriality naopak přináší řadu výhod napříč všemi zainteresovanými subjekty exekučního řízení:

  • Všechny dluhy jednoho dlužníka vymáhá jeden exekutor – dlužník bude mít možnost si domluvit rozumný postup na všechny dluhy u jednoho exekutora. Přínos pro dlužníka.
  • Malý věřitel nebude znevýhodňován oproti velkému věřiteli, exekutor bude mít místní znalost = větší vymahatelnost, dlužník si domluví postup pouze s jedním exekutorem a nebude tak mít motivaci za každou cenu do insolvence = vyšší vymahatelnost z důvodů snížení počtu insolvencí (70% na pohledávce). Přínos pro věřitele.
  • Omezení počtu součinnostních dotazů na zaměstnavatele a banky. Ve vztahu k jednomu zaměstnanci budou komunikovat pouze s jedním exekutorem. Přínos pro zaměstnavatele.
  • Nižší výdaje ze státního rozpočtu na mandatorní výdaje, vyšší výběr daní a pojistného u zaměstnanců (ročně 16,5 mld. Kč.), přeliv osob z šedé zóny. Přínos státního rozpočtu.
  • Exekutor nebude soutěžit o exekuční tituly a bude je toliko vymáhat. Odpadne klientelistické prostředí zabrání se i pouhým domněnkám o nevhodných vztazích vytvářených kolem osob exekutorů. Přínos pro posílení důvěry společnosti v justici.

Dlužník je ten poslední, na koho by měl být brán ohled 

Odpůrcem teritoriality je místopředseda prezidia ČAK advokát JUDr. Sokol. Jeho názory na teritorialitu jsou ovlivněny spoluprácí s exekutory, jeho kolegové pronajímají nemovitosti exekutorům a jeho zájem je tudíž zcela ekonomický  : https://www.respekt.cz/tydenik/2011/3/nalet-nam-a-plat

„Dlužník je ten poslední, na koho by měl být brán ohled,“ tvrdí. „Nebude poroučet věřiteli, nemá si co vyskakovat, má platit. Majetkoví delikventi si žádný zvláštní servis nezaslouží.“ O tom, že by ho slučování pohledávek připravilo o citelnou část příjmu, se Sokol bavit nechce. Nechce prozradit ani to, kolik na vymáhání dluhů pro pražský dopravní podnik vydělává. „Sám to nevím,“ říká. „A i kdybych to věděl, tak vám to neřeknu. To je moje věc, do toho nikomu nic není.“ Například předloni prošlo exekucí na 200 tisíc pokut za černou jízdu. I kdyby Sokol účtoval každému dlužníkovi jako svou odměnu jen tři tisíce korun (a ne 4500 korun, které reálně může), jsme na grandiózních šesti stech milionech korun.

ČAK prostě dluhové pasti a korupci neřeší 

V článku ČAK uvádí, že část exekutorské obce včetně exekutorské komory již 10 let usiluje o zavedení rovnoměrného přidělování případů soudním exekutorům založeném na územním principu tzv. teritoriality. ČAK si tak je evidentně vědoma toho, jaké dlouhodobé úsilí vynakládá Exekutorská komora k tomu, aby zlepšila a prosadila výraznou legislativní změnu, které zcela změní celkovou reputaci exekutorů nejenom v očích veřejnosti, ale také napříč všemi právnickými profesemi.

Přesto v době, kdy se o návrhu nejvíce diskutuje, zveřejňuje ČAK vyjádření, kterým bez jakýchkoli důkazů, na základě domněnek nebo zjevných nepravd a manipulací paušálně devalvuje činnost řady slušných, pracovitých a poctivých soudních exekutorů, a to ze zcela neobhajitelných a neetických pohnutek.

 

JUDr. Ing. Petr Kučera                                                                     Mgr. Ondřej Svoboda

Soudní exekutor Kladno                                                                   Soudní exekutor Praha 9

Příspěvek je zveřejněn v autentickém znění zaslaném autory.

Go to TOP