Na MSp vznikla pracovní skupina pro problematiku ochranného léčení

V souvislosti s problémy spojenými s výkonem ochranného léčení, se kterými se v posledních letech česká justice v praxi potýká, vznikla na Ministerstvu spravedlnosti mezirezortní Pracovní skupina pro problematiku ochranného léčení, která se tématem zabývá. Vzhledem k přetrvávajícím problémům požaduje česká justice opakovaně přijetí příslušných opatření, event. legislativní změny, aby k maření účelu tohoto ochranného opatření v praxi nedocházelo. Na odstranění problémů ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví.

Jedním z řešených problémů je to, že některé psychiatrické nemocnice opakovaně odmítají přijímat pacienty (pachatele trestných činů či činů jinak trestných), kterým soudy uložily a následně nařídily ochranné protialkoholní či protitoxikomanické léčení v ústavní formě. Dalším problémem je vytváření tzv. pořadníku, podle kterého může být taková osoba přijata do výkonu ochranného léčení i s odstupem několika let poté, co jí bylo ochranné léčení soudem pravomocně uloženo, nebo poté, co vykonala nepodmíněný trest odnětí svobody.

Soudem, který se v těchto případech na Ministerstvo spravedlnosti opakovaně obrací, je Okresní soud v Jičíně, který žádal o součinnost při zajištění výkonu ochranného léčení v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Dopisem (na snímku) ze dne 27. 1. 2020 se po vyčerpání všech zákonem daných prostředků na Ministerstvo spravedlnosti obrátila předsedkyně senátu tohoto soudu se žádostí o sdělení, jak má postupovat v případě zajištění výkonu ochranného léčení u odsouzeného, který se v minulosti dopouštěl vysoce nebezpečné trestné činnosti v souvislosti s požíváním alkoholu, přičemž oběťmi jeho sexuálního násilí byly opakovaně i nezletilé osoby.

 

S ohledem na závažnost tohoto případu Ministerstvo spravedlnosti učinilo kroky k přijetí této osoby k výkonu ochranného léčení do jiné psychiatrické nemocnice, přičemž o odmítnutí přijetí dotyčného do výkonu ochranného léčení Psychiatrickou nemocnicí v Havlíčkově Brodě informovalo rovněž odpovědné pracovníky Ministerstva zdravotnictví. Odmítání pacientů do výkonu ochranného léčení nebylo ojedinělé.

Taková praxe je pro Ministerstvo spravedlnosti a justici objektivně nepřijatelná. Výkon ochranného léčení je třeba zvláště u rizikových pacientů nutné zahájit co nejdříve. Pokud se totiž taková osoba, nepodrobí ústavní či ambulantní léčbě včas, existuje vždy riziko, že se pod vlivem duševní choroby či závislosti na omamných a psychotropních látkách opětovně dopustí protiprávního jednání.

Na nutnost tuto nepříznivou situaci neprodleně řešit upozorňovalo Ministerstvo spravedlnosti zřizovatele psychiatrických nemocnic Ministerstvo zdravotnictví opakovaně, a to mimo jiné dopisem ministryně spravedlnosti Marie Benešové ze dne 5. 9. 2019. V tomto dopise byl na podkladě zpráv funkcionářů justice pan ministr zdravotnictví seznámen se všemi aktuálními problémy spojenými s výkonem ochranného léčení s tím, že je nutné najít nejenom dlouhodobá řešení současných problémů v rámci probíhající reformy psychiatrické péče, ale i řešení krátkodobá. Ministerstvo spravedlnosti na řešení těchto problémů s Ministerstvem zdravotnictví spolupracuje.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP