Vrcholní představitelé ČAK jednali v Bruselu s českými zástupci institucí EU

Ve dnech 4. a 5. února 2020 se vrcholní představitelé ČAK, předseda JUDr. Vladimír Jirousek a člen představenstva a vedoucí delegace ČAK při Radě evropských advokátních komor JUDr. Antonín Mokrý

Ve dnech 4. a 5. února 2020 se vrcholní představitelé ČAK, předseda JUDr. Vladimír Jirousek (na úvodním snímku vlevo) a člen představenstva a vedoucí delegace ČAK při Radě evropských advokátních komor JUDr. Antonín Mokrý (na snímku vpravo) v Bruselu zúčastnili řady jednání v institucích EU, jež pro tuto příležitost zorganizovalo Stálé zastoupení ČAK v Bruselu.

Dne 4. února byl pracovní program zahájen jednáním s místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, Věrou Jourovou. Předmětem diskuse byly jednak otázky, které aktuálně spadají do portfolia paní místopředsedkyně, zejména v souvislosti s preventivními opatřeními Komise proti další erozi právního státu. Zástupci ČAK sdělili paní místopředsedkyni své obavy v tomto směru a připomněli fakt, že Komise dlouhodobě opomíjí zařadit do svých strategických dokumentů na podporu právního státu advokáty, kteří se podílejí nezastupitelnou úlohou na výkonu spravedlnosti. Zástupci ČAK dále paní místopředsedkyni Jourovou informovali o potížích, se kterými se na národní úrovni potýkají v souvislosti s implementací daňových předpisů a legislativy v oblasti praní špinavých peněz. Paní místopředsedkyně Jourová vyjádřila svoji podporu všem vzneseným tématům a ujistila zástupce ČAK, že pokud bude v jejích silách pomoci, je k dispozici. Paní místopředsedkyně navrhla konkrétní možnosti zahrnutí advokátů do unijních dokumentů na podporu právního státu a první fáze možného řešení se ČAK již ujala.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo na půdě Evropského parlamentu jednání s místopředsedkyní Parlamentu Ditou Charanzovou (na snímku). Vzhledem k tomu, že paní místopředsedkyně má nad rámec své běžné agendy na starost otázky digitalizace a umělé inteligence, ubírala se veškerá diskuse tímto směrem, protože tyto otázky ČAK nejsou cizí vzhledem ke změnám, jaké advokacie a justice obecně zažívá. Kromě toho se ČAK zúčastňuje prací na jejich právní analýze v rámci CCBE. Představitelé ČAK proto v diskusi zmínili palčivé otázky rovnosti zbraní v souvislosti se zajištěním efektivity práce všech justičních aktérů, např. při nahlížení do spisu, ale také otázky elektronizace justice, e-evidence, nebo používání videokonferenčních zařízení jako částečné alternativy návštěv věznic advokáty. Paní místopředsedkyně Charanzová vyjádřila svůj zájem o přehledový dokument CCBE o právních aspektech umělé inteligence, který bude pravděpodobně schválen na zasedání Stálého výboru ve Vídni. Uvedla, že v digitalizaci jsme v ČR na tzv. chvostu Evropy, přičemž máme spoustu firem, kterými se můžeme v celoevropském měřítku chlubit, avšak společnost jako celek připravená není.

Téhož dne se představitelé ČAK neformálně sešli v Evropském parlamentu s europoslancem Stanislavem Polčákem, se kterým hovořili na téma vývoje evropského a vnitrostátního legislativního procesu hromadných žalob. Na toto jednání plynule časově i tematicky navázalo vystoupení představitelů ČAK na zasedání česko-slovenské delegace europoslanců zastoupených v politické frakci Evropské lidové strany (EPP), dohromady tedy 10 europoslanců, za ČR Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský a Luděk Niedermayer. Na tomto jednání se zástupci ČAK nad rámec problematiky hromadných žalob, u nichž zástupci ČAK shrnuli nedostatky vyplývající z pozic jednotlivých unijních institucí, rovněž přednesli své preference s ohledem na probíhající vnitrostátní legislativní proces. Vyjádřili rovněž dík za dosavadní spolupráci europoslancům, kteří se podíleli na prosazování připomínek k návrhu nařízení o elektronických důkazech a všem přítomným osvětlili, jaké zásadní nedostatky je možné nalézt v návrhu nařízení Evropské komise a na které je třeba opakovaně upozorňovat. Podle následné reflexe obou stran mělo jednání velký úspěch pro svoji věcnost a možnost přímo se vzájemně informovat o aktuálním dění. Doufáme proto, že bude v budoucnu příležitost je zopakovat.

Na závěr tohoto dne proběhla v sídle Stálého zastoupení ČAK v Bruselu na Avenue des Nerviens 85, které ČAK sdílí se Stálým zastoupením Rakouské, Německé, Belgické, Lucemburské komory a Law Society Anglie a Walesu, výroční recepce těchto komor (a General Council of the Bar Anglie a Walesu). Tato akce nabývá na významu zejména rostoucím zájmem o účast osob v důležitých funkcích unijních institucí. Pravidelnými účastníky jsou osoby z řad europoslanců, velvyslanců, zástupců Komise, administrativního aparátu Parlamentu, politiků, ale rovněž partnerů velkých mezinárodních advokátních kanceláří. Letos byla tato událost obzvlášť úspěšná, všechny pořadatelské komory referovaly o velmi hojné účasti a následných děkovných emailech. Úvodní řeč na letošní recepci pronesl předseda Lucemburské advokátní komory a jako hlavní řečník vystoupil se svým projevem komisař pro spravedlnost Didier Reynders. ČAK si velmi cení účasti všech zástupců institucí z ČR, zejména diskuse se zástupci Komise a Stálého zastoupení ČR při EU byla velmi podnětná.

 

Po ukončení recepce v muzeu historických aut Autoworld proběhla tradiční neformální večeře, při které mají prezidenti pořádajících komor, osoby ve vrcholných funkcích těchto komor a osoby pracující pro Stálé zastoupení možnost neformálně diskutovat o aktuálním dění, nastolených tématech a dalších perspektivách. Letošní večeře se kvůli Brexitu zúčastnila velmi početná delegace z Velké Británie, kromě předsedů komor rovněž všichni výkonní ředitelé a komunikační úředníci, jejich diskuse proto přirozeně směřovala tímto směrem a k formování vzájemné budoucí spolupráce.

Následující den, 5. února 2020, se představitelé ČAK zúčastnili na půdě Evropského parlamentu jednání s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Předseda ČAK JUDr. Jirousek a člen představenstva JUDr. Mokrý nejprve hovořili obecně o důležitosti nezávislosti advokacie a následně specifikovali potíže, se kterými se ČAK potýká při implementací směrnic o praní špinavých peněz. Konkrétně s tím, že dosavadní návrhy zavádějí v rozporu s cílem směrnice plošné rozšíření informační povinnosti advokátů na daňové poradenství jako celek. Pan europoslanec Niedermayer, který díky svému ekonomickému vzdělání a profesní historii v ČNB tuto problematiku velmi dobře zná a změny pečlivě sleduje, vyjádřil svůj záměr na půdě Evropského parlamentu v případě dalších iniciativ EU v této oblasti prosazovat, aby v takto citlivých oblastech nedocházelo k přijímání směrnic se nejednalo, nýbrž nařízení, čímž by se stala celá problematika více transparentní, nedocházelo k rozdílným úpravám v různých členských státech a minimalizovala by se rizika tzv. goldplatingu v širokém slova smyslu. Uvedl, že bude rád, pokud jej bude ČAK o dalším vývoji pravidelně informovat, či pokud bude potřeba pomoci s prosazením návrhu, který bude argumentačně podložený. Dále nabídl ČAK položení otázky Komisi v případě, že by některé otázky zůstaly nevyjasněny. Představitelé ČAK europoslanci představili své dosavadní úsilí, zejména proškolování specialistů v AML problematice za účelem kontrol v advokátních kancelářích, informovali jej o dosavadní dobré spolupráci s českým FIU (FAU) a vyjádřili se k možné přípravě nadnárodního kontrolního orgánu. Požádali europoslance o to, aby v případě, že bude mít příležitost v českých médiích smysl a účel evropské legislativy, např. právě v oblasti AML vysvětlovat, aby tak učinil. Pan europoslanec Niedermayer naopak pochválil ČAK za mediální zdatnost.

Před odletem zpět do ČR se zástupci ČAK setkali na neformálním obědě se sdružujícím asistentem českých europoslanců z frakce EPP, Janem Tlamychou. Z tohoto jednání kromě shrnutí podnětů získaných v průběhu této návštěvy vzešla mimo jiné iniciativa uspořádat v roce 2021ve spolupráci s Parlamentem a Radou návštěvu advokátů v Bruselu podobnou té, která se každoročně organizuje v Lucemburku/Štrasburku.


Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

Go to TOP