Místopředseda ČAK Robert Němec: Výzvy roku 2020

Robert Němec

Milé kolegyně, milí kolegové,

v první řadě mi dovolte popřát vám všem hodně štěstí a zdraví v novém roce!

Je mi velkou ctí a potěšením být členem týmu představenstva ČAK, které vstoupilo do druhé poloviny svého funkčního období. S potěšením konstatuji, že představenstvo je skutečným týmem, který se snaží pragmaticky řešit aktuální otázky a problémy, jimž advokacie čelí.

Stávající představenstvo je tvořeno advokáty z velmi širokého advokátního spektra, a to jak z hlediska regionálního, tak z hlediska odborného zaměření, tak i z hlediska způsobu výkonu advokacie. V představenstvu jsou advokáti, kteří vykonávají advokacii jako samostatní advokáti, advokáti vykonávající advokacii v malých či velkých, národních i mezinárodních advokátních kancelářích, advokáti, kteří se specializují na civilní, obchodní, insolvenční či správní právo. To s sebou přináší širokou pluralitu názorů, které se v některých otázkách pochopitelně často liší, neboť každý způsob výkonu advokacie přináší specifické problémy, ať již jde o výchovu advokátních koncipien tů, vzdělávání advokátů, pojištění profesní odpovědnosti či využívání IT technologií a nástrojů při poskytování právních služeb. Tato pluralita však zároveň poskytuje představenstvu skutečně reprezentativní náhled na poskytování právních služeb jako celek a umožňuje využití širokého spektra odborností.

Co je však klíčové, je skutečnost, že ve všech podstatných ohledech je představenstvo schopné nalézt shodu a jednotu. Mezi nejpodstatnější otázky přitom dle mého názoru patří všechny základní pilíře, na kterých stojí výkon našeho svobodného a nezávislého povolání. Mezi tyto základní pilíře nadále patří respektování důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, advokátní mlčenlivost, nezávislost a samospráva, důstojné postavení advokacie ve společnosti a důvěra veřejnosti ve výkon advokacie.

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, veškeré tyto hodnoty jsou neustále ohrožovány ze strany mnoha národních i mezinárodních, zejména evropských, institucí a orgánů, které pod záštitou ochrany různých veřejných zájmů a boje proti nešvarům, jako jsou daňové úniky, praní špinavých peněz, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitelů, ochrana kybernetické bezpečnosti atd. neustále podkopávají základní principy výkonu advokacie, jako je loajalita vůči klientovi a důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem.

Mezi další výzvy, kterým advokacie čelí, a to zejména z ekonomického pohledu, je rostoucí liberalizace poskytování služeb, které byly tradičně vnímány jako doména advokacie, různými neadvokátními subjekty, počínaje správou obchodních společností, vymáháním pohledávek, organizací veřejných zakázek a poskytováním právního poradenství v rámci investičního a realitního poradenství. Stojíme bohužel v situaci, kdy, ačkoliv počet advokátů trvale roste, právní trh se v důsledku liberalizace trvale zmenšuje.

ČAK vynakládá nezměrné úsilí za účelem ochrany a zachování základních principů advokacie, a to jak na poli legislativním, tak v rámci aplikace a implementace právních předpisů státními a evropskými orgány. ČAK se s většími či menšími úspěchy aktivně účastní legislativního procesu v rámci připomínkových řízení i v rámci projednávání návrhů zákonů v parlamentu. Pokud jde o legislativu a exekutivu v rámci EU, ČAK se aktivně zapojuje i do tohoto procesu, a to prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu, prostřednictvím CCBE a prostřednictvím pravidelných setkání s poslanci Evropského parlamentu. Na tomto místě bych rád poděkoval všem kolegům advokátům, kteří tyto činnosti ČAK podporují svou prací v odborných komisích ČAK i v dalších orgánech a organizacích. Zároveň bych rád poděkoval za podporu a spolupráci celému týmu Bulletinu advokacie, který se od loňského roku rozšířil o nový zpravodajský portál www.advokatnidenik.cz, jenž umožňuje rychlé zprostředkování aktuálních témat v rámci advokacie.

Je mi potěšením a ctí, že se na těchto aktivitách mohu v rámci činnosti představenstva podílet a těším se na další spolupráci.

Závěrem mi dovolte popřát nám všem a celé advokacii mnoho úspěchů při obhajobě postavení advokacie ve společnosti.

 

Mgr. ROBERT NĚMEC, LL.M., místopředseda představenstva ČAK

Go to TOP