Ne každý absolvent zahraniční VŠ může být zapsán do seznamu koncipientů

Studium na vysoké škole v zahraničí již rozhodně není raritou či zvláštností a uvedené platí i pro studium v oboru práva. Z tohoto důvodu se také stále častěji objevují žádosti takových absolventů o zápis do seznamu advokátních koncipientů.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že zákon o advokacii v ustanovení § 37 odst. 1 bod 2 stanoví jako jednu z podmínek doložení Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, čímž osvědčuje absolvování vysokoškolského studia magisterského směru v oboru právo. Takové Osvědčení vydává některá ze státních právnických fakult (zpravidla PF UK Praha nebo PF MU Brno), přičemž odvolacím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V posledním období byla předložena Osvědčení vydaná MŠMT v rámci odvolacího řízení, přičemž předchozí stanoviska právnických fakult v otázce srovnatelnosti byla negativní. Jde zejména o případy, kdy je studium svou povahou spíše studiem bakalářským nebo se jedná o studium zaměřené jen na jeden právní obor.

Pro vyjasnění těchto sporných otázek požádala Česká advokátní komora MŠMT o výklad, kterým by objasnilo svůj odlišný postoj oproti stanoviskům státních právnických fakult. Obsáhlé stanovisko MŠMT zaslané v odpovědi zdůraznilo nutnost postupu dle Lisabonské smlouvy a zejména zdůraznilo, že Osvědčení sice je uznáním vysokoškolského vzdělání, avšak toto osvědčení v žádném případě nenahrazuje rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti a kvalifikace pro účely výkonu některého regulovaného povolání, což výkon advokacie bez jakýchkoliv pochybností je.

Za tohoto stavu představenstvo ČAK na svém zasedání dne 11. února 2020 přijalo z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti postupu při posuzování splnění podmínky dosaženého vzdělání níže uvedené stanovisko:

„Rozhodnutí vydané dle zákona o vysokých školách svému držiteli výhradně osvědčuje stupeň nabytého vzdělání s odkazem na jeho zaměření a na ověření vydávající zahraniční vysoké školy, přičemž další užití tohoto rozhodnutí při řízení o uznání kvalifikace pro výkon tzv. regulovaného povolání je plně ve výlučné kompetenci příslušného odborného uznávacího orgánu i s možností dalšího předepsaného vzdělávání či testování odborných kompetencí.“

Dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., je Česká advokátní komora jako profesní komora uznávacím orgánem. Zápis do seznamu koncipientů ČAK, provedený příslušným orgánem Komory, mimo jiné osvědčuje, že kvalifikace žadatele splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, kterým výkon advokacie nepochybně je. Proto také byla pravomoc uznávacího orgánu zákonem Komoře svěřena, a proto k jakémukoli Osvědčení předloženému žadatelem přihlíží Komora jako ke splnění jedné, nikoli však jediné, z podmínek předepsaných k zápisu.

Plné znění stanoviska ČAK bude publikováno na webu ČAK.

redakce AD
Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Go to TOP