Důsledky vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro SD EU

Soudní dvůr Evropské unie bere na vědomí skutečnost, že vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie vede k ukončení mandátů britských členů Soudního dvora a Tribunálu s účinností ke dni 31. ledna 2020 o půlnoci.

Počet soudců Soudního dvora a Tribunálu stanovený po jednom soudci za každý členský stát pro Soudní dvůr a po dvou soudcích pro Tribunál se tedy s okamžitou účinností ke dni vystoupení Spojeného království z Evropské unie sníží. Naproti tomu na základě prohlášení konference zástupců vlád členských států ze dne 29. ledna 2020 o důsledcích vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro generální advokáty Soudního dvora Evropské unie není počet generálních advokátů Soudního dvora stanovený rozhodnutím Rady ze dne 25. června 2013[1] na jedenáct tímto vystoupením dotčen.

Dokud vlády členských států nejmenují nového generálního advokáta, bude paní Eleanor Sharpston na základě článků 5 a 8 statutu Soudního dvora Evropské unie zastávat svou funkci, dokud se jí neujme její nástupce.

Soudní dvůr Evropské unie má v souladu s podmínkami dohody o vystoupení nadále pravomoc rozhodovat ve všech řízeních zahájených na návrh Spojeného království nebo proti Spojenému království před koncem přechodného období stanoveným na den 31. prosince 2020. Soudní dvůr Evropské unie má rovněž i nadále pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se žádostí předložených soudy Spojeného království před koncem tohoto přechodného období.

Soudní dvůr Evropské unie oceňuje významný přínos všech bývalých britských členů k evropské integraci obecně a k judikatuře Soudního dvora a Tribunálu zvlášť.

Zdroj: Soudní dvůr EU

[1] 1 Rozhodnutí Rady 2013/336/EU ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. 2013, L 179, s. 92).

 

Go to TOP