Zástupci ČAK v mezinárodních organizacích informují

Zástupci České advokátní komory jsou již řadu let aktivní v mezinárodních advokátních organizacích a zastávají v nich různé funkce, jež potvrzují prestiž, kterou si ČAK za léta svých aktivit v zahraničí vydobyla. Z pera šesti z nich vám přinášíme zprávy o činnosti mezinárodních organizací, ve kterých působí, za rok 2019.

 

CCBE (Council of European Bars and Law Societies)

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., člen české delegace při CCBE

Stanislav Balík

Podrobná zpráva o dění v Radě evropských advokátních komor CCBE byla naposledy publikována v Bulletinu advokacie č. 1-2/2019 a rekapitulovala události roku 2018.

Okolnost, že o CCBE je v Bulletinu advokacie souborná informace podávána jednou za rok, zdaleka neznamená, že by čeští advokáti neměli zajištěn přístup k informacím. Na webových stránkách ČAK se ustálilo pravidelné vydávání české verze elektronického měsíčníku Newsletter (dostupný  ZDE), dalším informačním zdrojem je pak rovněž elektronický Newsletter Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ČAK (dostupný ZDE). Volně dostupné jsou též důležité dokumenty a publikace včetně např. výročních zpráv o činnosti CCBE za jednotlivé kalendářní roky počínaje rokem 2012 (dostupné ZDE)

Předsednictvo CCBE tvořili v roce 2019 prezident José de Freitas, první místopředseda Ranko Pelicarić, druhá místopředsedkyně Margarete Gräfin von Galen a třetí místopředseda James MacGuill. Na plenárním zasedání v Bruselu při volbě třetího místopředsedy byl zvolen řecký advokát Panagiotis Perakis. Předsedou CCBE pro rok 2020 byl v rámci neformální tradiční rotace zvolen Ranko Pelicarić. Tato volba je pro českou delegaci šťastná i proto, že nový předseda CCBE má pevnou rodovou, jazykovou a kulturní vazbu k českým zemím a naší advokacii.

Česká delegace vedená Stanislavem Balíkem je nyní pětičlenná, dalšími členy jsou předseda ČAK Vladimír Jirousek, Eva Indruchová, Petr Čáp a Jiří Novák ml. Česká advokacie má zastoupení i v řadě výborů CCBE, Stanislav Balík je od ledna 2017 předsedou Výboru PECO, Jiří Novák ml. je od roku 2018 předsedou Výboru pro IT, v dalších výborech jsou kromě členů české delegace činní vesměs členové Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ČAK (podrobnosti dostupné  ZDE . Česká delegace využívá podpory Stálého zastoupení České advokátní komory v Bruselu. Od 1. 1. 2020 nastalo střídání v čele české delegace, kterou povede dále JUDr. Antonín Mokrý.

Postavení české delegace v rámci CCBE v roce 2019 bylo zřetelné. Prezident CCBE a další členové národních delegací se aktivně účastnili konference Advokáti proti totalitě. CCBE i nadále úzce spolupracuje s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Trvá častá názorová shoda delegace s členy předsednictva CCBE na projednávaná témata, na obdobné bázi stojí i spolupráce mezi Stálým zastoupením ČAK v Bruselu a Odborem mezinárodních vztahů ČAK na jedné a kanceláří CCBE na druhé straně.

V uplynulém roce proběhla dvě plenární zasedání CCBE, a to 17. 5. 2019 v Portu a 29. 11. 2019 v Bruselu. Paralelně se zasedáním Stálého výboru v Lisabonu byla konána dne 20. 10. 2019 společně s Federation des Barreaux d’Europe konference Samospráva a kvalita v advokátní profesi.

Zasedání Stálého výboru se pak konala 28. 2. 2019 u příležitosti Prezidentské konference ve Vídni, dále dne 29. 3. 2019 v Římě, dne 28. 6. 2019 v Bruselu, dne 13. 9. 2019 u příležitosti výročí Dánské advokátní komory v Kodani a dne 24. 10. 2019 v Lisabonu. Pro rok 2020 bylo usneseno, že počet zasedání Stálého výboru se sníží o dosud tradiční zářijové zasedání.

Jedním z hlavních témat roku 2019 byl i nadále brexit. Během roku 2019 byla projednána a přijata celá řada stanovisek a dokumentů CCBE. Na jejich přípravě se podíleli v rámci činnosti výborů i členové české delegace. Podrobněji o těchto stanoviscích se lze dočíst ve shora citovaném Newsletteru CCBE. Obvyklým tématem zasedání CCBE je činnost a financování Nadace evropských advokátů.

I v roce 2019 uspořádala CCBE Evropský den advokátů, který se konal 25. 10. 2019. Tématem bylo Právo na bezplatnou právní pomoc v trestních věcech – přístup k advokátovi z vazby.

Cenu lidských práv pro rok 2019 obdrželi íránští advokáti Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi a Amirsalar Davoudi.

Jednou z agend Výboru PECO a Výboru pro lidská práva je příprava podkladů pro rozhodnutí o žádosti Ázerbajdžánské advokátní komory o přijetí za člena CCBE se statutem pozorovatele.

Z nejbližších připravovaných akcí pořádaných CCBE je možné zmínit plánované zasedání Stálého výboru ve Vídni dne 20. 2. 2020, jež bude konáno v souvislosti se 48. evropskou prezidentskou konferencí, a předpokládaná zasedání výborů CCBE v souvisejících dnech.

Lze uzavřít, že česká advokacie je v CCBE respektována jak díky úspěšnému působení v jejích orgánech, tak díky kvalitním materiálům, připravovaným Odborem mezinárodních vztahů ČAK a Stálým zastoupením ČAK v Bruselu. Publikací Newsletteru na webových stránkách ČAK je zajištěna pravidelná informovanost českých advokátů o dění v CCBE, o činnosti CCBE jsou podávány zprávy představenstvu ČAK, praktická spolupráce ČAK s CCBE probíhá na každodenní bázi.

 

IBA (International Bar Association)

JUDr. Dagmar Dubecká, národní zástupkyně v IBA

IBA byla založena v roce 1947 a je největší globální organizací sdružující individuální advokáty a zástupce dalších právnických profesí (podnikové právníky, soudce, akademiky a další) a advokátní komory. Aktuálně sdružuje cca 80 000 individuálních členů a přes 190 advokátních komor z více než 160 zemí světa. Mezi základní cíle IBA patří prosazovat a umožňovat výměnu informací mezi profesními organizacemi právníků na celém světě, podporovat nezávislost justice a právo advokátů na to, aby mohli svoji profesi vykonávat bez ovlivňování ze strany státu, prosazovat dodržování lidských práv a chránit příslušníky právnických profesí proti neoprávněným zásahům. Těchto cílů IBA dosahuje svými aktivitami, které lze rozdělit do tří oblastí: poskytování služeb individuálním členům prostřednictvím divizí a výborů, podpora činnosti advokátních komor, zejména komor v rozvíjejících se zemích, a konečně podpora lidských práv. IBA má svou kancelář v Londýně, a dále v Soulu (pro Asii), v Sao Paulu (pro Latinskou Ameriku), ve Washingtonu (pro Severní Ameriku) a v Haagu (při Mezinárodním trestním soudu).

V roce 2019 se uskutečnila výroční konference IBA v Soulu a pololetní v Budapešti. Bar leaders konference, která se tradičně koná před pololetním IBA Council, jsem se zúčastnila v zastoupení České advokátní komory poprvé. Konference byla tentokrát zaměřena především na problematiku (i) pojištění, (ii) tzv. soft skills advokátů, (iii) mentálního a fyzického zdraví advokátů jako předpokladu jejich kvalitní práce a (iv) diskriminace (šikany) uvnitř advokacie.

Ohledně pojištění zaznělo, že v celé řadě zemí (včetně některých států USA) není odpovědnostní pojištění advokátů povinné, což v praxi přináší řadu problémů. Na druhou stranu, existují státy, kde je pojištění nejen povinné, ale kde komory zřizují navíc ještě určité druhy „garančních“ fondů, z jejichž prostředků hradí některé škody způsobené advokáty klientům (např. Irsko – výhradně ve vztahu k úschovám).

Co se týče otázek mentálního zdraví, soft skills a (ne)diskriminace, v tomto směru považuji za nejzajímavější prezentace představitelů kanadské komory, která má důkladně propracovaný systém vzdělávání advokátů i na tato témata a pořádá pro všechny advokáty různé webináře.

 

UIA (Union Internationale des Avocats)

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb., národní zástupce v UIA

Česká advokátní komora je kolektivním členem Union Internationale des Avocats (UIA). Představenstvem ČAK jsem byl pověřen zastupovat ČAK v rámci této organizace a jmenován tzv. národním zástupcem. S touto funkcí je zároveň spojeno i členství v řídícím výboru (zasedání čtyřikrát do roka).

Situace v UIA se ve srovnání s rokem 2018 nijak nezměnila. Kromě kolektivního členství ČAK se zájem o individuální členství nijak nezměnil. Mezinárodně zaměření advokáti dávají přednost spíše IBA.

UIA je druhá největší mezinárodní právní asociace (hned po IBA) a je jednak výrazně globální, a také výrazně multilinguální. V UIA převažují frankofonní země a země, kde se mluví románskými jazyky, a je zcela obvyklé, že na francouzsky položený dotaz odpovídá jiný delegát anglicky, španělsky nebo portugalsky, přičemž se zdaleka ne vše překládá. Jednání i setkání jsou tedy méně komfortní a dost náročná zejména na schopnost komunikace (či alespoň porozumění) ve více jazycích.

UIA má i řadu orgánů – kromě valného shromáždění je zde řídící výbor, mezinárodní senát prezidentů komor, shromáždění kolektivních členů a řada kolektivních sekcí, včetně sekcí zabývajících se rozhodčím řízením, sportovním právem, digitální problematikou apod. Prostřednictvím řídícího výboru jsem se zajímal o možnost přesunout některé semináře pořádané UIA – některé jsou opravdu na atraktivní témata – do ČR, ale především členové z afrických členských zemí prosazují konání v metropolích západní Evropy, USA nebo světových finančních centrech.

V roce 2019 jsem se jako zástupce zúčastnil zasedání řídícího výboru a výročního kongresu v Lucembursku a zasedání řídícího výboru.

Využití UIA jako levnější a uchopitelnější varianty mezinárodní organizace (místo IBA) je stále poněkud problematické. Odborné sekce sice disponují rozsáhlými informacemi a organizují řadu vzdělávacích marketingových akcí, nicméně v celosvětové konkurenci vzdělávacích akcí nijak nedominují. Výroční konference obnáší cca 600-800 delegátů místo 5 000-6 000, jako je tomu u IBA, což je výrazně efektivnější. Úsilí o větší angažovanost českých advokátů v UIA zatím nemělo žádný patrný ohlas.

 

FBE (Federation des Barreaux d’Europe)

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., národní zástupkyně v FBE

Evropská federace advokátních komor (FBE) se sídlem ve Štrasburku sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy. Jejími členy jsou regionální nebo národní advokátní komory, individuální členství však neexistuje. Současnou prezidentkou FBE je španělská advokátka Silvia Gimenez-Salinas (Barcelonská advokátní komora).

V současné době FBE sdružuje cca 250 advokátních národních i regionálních komor, reprezentujících přibližně 800 000 advokátů.

ČAK se zúčastnila výročního kongresu FBE v Barceloně (30. května až 1. června 2019) s tématem dělby moci a jejího fungování jako základního nástroje právního státu. Stejně jako v České republice se právní a společenské systémy a zvyklosti mění, mění se i funkce práva, a to nejen v souvislosti s problémem globalizace a rozvojem nových technologií. FBE si do dalšího období jako jeden z hlavních úkolů stanovila zvýšit svou aktivitu v boji o obranu rovnováhy mezi všemi složkami moci (zákonodárné, výkonné a soudní) zejména v Evropské komisi a v Evropském parlamentu. Útoky především ze strany moci výkonné, snahu o prolamování základních zásad fungování právního státu (např. mlčenlivosti) je třeba neustále vyvažovat. FBE pozoruje varovný vývoj v Turecku a Polsku, kde již k narušení rovnováhy došlo.

Dalším aktuálním tématem kongresu FBE byla delikátní role advokátních komor a lobbing zejména v průběhu legislativního procesu, jelikož hranice mezi prosazováním zájmů a (ne)přípustným tlakem je tenká.

Další výroční kongres FBE se bude konat 14. až 16. května 2020 v Paříži.

 

AIJA (Association International des Jeunes Avocats)

JUDr. Eva Ropková, LL.M., národní zástupkyně v AIJA

AIJA (International Association of Young Lawyers) je mezinárodním sdružením právníků do 45 let se sídlem v Bruselu. Pro asociaci je charakteristické, že členové AIJA se aktivně podílejí na jejím chodu. Významným komunikátorem ve vztahu k jejím členům jsou národní zástupci (případně regionální zástupci), kteří na této pozici působí vždy tři roky. V současné době se pravidelně třikrát do roka schází kolem 70 národních zástupců v rámci speciálního výboru AIJA s názvem National Representatives Committee. Zabývají se zejména možnostmi podpory členské základny dané země, ve které jsou kontaktní osobou pro členy a příznivce AIJA. Jejich prostřednictvím dochází k výměně informací mezi členy a asociací, ale působí i ve vztahu k jiným institucím. Český národní zástupce se v posledních letech rekrutuje z řad advokátů. Díky tomu je o dění v AIJA pravidelně informována i Česká advokátní komora. To umožňuje získávat odborné informace, mezinárodní kontakty i zachycovat moderní trendy, ať se to týká řešení právnických otázek, či výkonu povolání advokáta.

AIJA sdružuje právníky (advokáty a podnikové právníky) z celého světa. Proto i místa konání jejích akcí, kterých ročně pořádá kolem dvaceti, lze nalézt na různých kontinentech. Úspěšná spolupráce mezi AIJA a Českou advokátní komorou se projevila při akcích AIJA, které se podařilo uskutečnit v Praze (výroční kongres, semináře). V uplynulém roce se výroční kongres 2019 konal v Římě, jarní půlroční konference v Hongkongu a podzimní v Miami. V roce 2020 bude výroční kongres hostit Rio de Janeiro, jarní půlroční konference bude v Lyonu a podzimní je naplánována do Dubaje. Témata odborných konferencí jsou vždy aktuální, s mezinárodním přesahem a přínosná pro právníky bez ohledu na jurisdikci, ve které vykonávají svoji praxi. V posledních letech je také značný prostor věnován „soft skills“ důležitých pro právnické povolání.

Na konci srpna 2020 se prezidentské funkce ujme François Barre, pařížský advokát, který byl v minulém roce zvolen v rámci nově zavedeného elektronického způsobu voleb viceprezidentem, a vystřídá tak současnou prezidentku Paolu Fudakowskou, londýnskou právničku. AIJA je moderní asociací, která je velice aktivní a ve světovém právnickém světě zastává nepřehlédnutelnou roli. Význačným způsobem se angažuje na poli lidských práv. Nabízí členství i studentům práv, pro které také každoročně vypisuje soutěž v psaní eseje na právnické téma. Aktuální a bližší informace o AIJA lze získat na stránkách asociace www.aija.org.

 

ECBA (European Criminal Bar Association)

Mgr. Miroslav Krutina, člen Rady ECBA

Evropská trestní advokátní komora (The European Criminal Bar Association, ECBA) je organizace spolkového typu, která sdružuje advokáty vykonávající obhajobu v trestních věcech z více než 40 evropských států. Cílem ECBA je podporovat advokátní stav v Evropě, svobodný výkon povolání obhájce a mimo jiné se zaměřuje též na prosazování vysokých procesních standardů, práva na spravedlivý proces, procesní záruky pro osoby účastnící se trestního řízení.

ECBA prostřednictvím svých konferencí, výborů, pracovních skupin a médií, včetně internetových stránek www.ecba.org, kde najdete bližší informace, vytváří odborné fórum pro podporu vývoje evropské legislativy, a to zejména s ohledem na práva evropských občanů na spravedlivý proces v praxi. ECBA hájí tyto zájmy na půdě orgánů EU, zejména na půdě Evropské komise a Evropského parlamentu. Jedním z praktických nástrojů, které poskytuje ECBA odborné veřejnosti, je např. Příručka k evropskému zatýkacímu rozkazu (ECBA Handbook on the EAW, dostupné na  ZDE).

ECBA pořádá odborné konference dvakrát ročně (jaro, podzim). V roce 2019 se jarní konference uskutečnila v Aténách a soustředila se na dvě témata. Prvním byly změny v oblasti pojetí advokátní mlčenlivosti ve vztahu obhájce – klient, a to zejména s ohledem na aktuální rozhodnutí německého ústavního soudu a britského Court of Appeal. Druhým, neméně zajímavým, a s ohledem na místo konání konference velmi aktuálním tématem, byla role a význam obhajoby v době uprchlické krize se zaměřením zejména na extradici a právo na přístup k obhájci.

Podzimní konference ECBA v Belfastu byla opět zaměřena tematicky a věnovala se možnému vlivu nadcházejícího brexitu na institut evropského zatýkacího rozkazu, případně evropského vyšetřovacího příkazu, na zajištění ochrany lidských práv v Severnímu Irsku a rovněž na praktické problémy brexitu pro evropské advokáty.

Stejně jako loni byl brexit pro činnost ECBA významným tématem, a to nejen na podzimní konferenci, ale v průběhu celého roku, avšak aktuální průběh brexitu prozatím přináší více otázek než odpovědí.

Členství v ECBA, které je zpoplatněno, je otevřeno individuálním členům i kolektivním členům (národním komorám a organizacím sdružujícím advokáty na bázi specializace). Zájemci z řad advokátů o členství v ECBA automaticky získávají členství také v podsekci ECBA s názvem EFCL (European Fraud and Compliance Lawyers).

Více informací lze nalézt na internetových stránkách ECBA nebo na stránkách EFCL  – http://www.efcl.eu.

Go to TOP